Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08478 - Omgevingsvergunning - OMV_2022095784. Appelmansstraat 13. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08478 - Omgevingsvergunning - OMV_2022095784. Appelmansstraat 13. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_08478 - Omgevingsvergunning - OMV_2022095784. Appelmansstraat 13. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022095784

Gegevens van de aanvrager:

de heer Chamil Chamilov met als adres Appelmansstraat 4 te 2018 Antwerpen en mevrouw Natela Salimova met als adres Appelmansstraat 4 te 2018 Antwerpen

Ligging van het project:

Appelmansstraat 13 te 2018 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 8 sectie H nr. 1173G3

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

verbouwen van een eengezinswoning met handelsgelijkvloers

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

 

-          21/09/1979: vergunning (18#83599) voor de verbouwing van een winkelruimte;

-          27/02/1959: toelating (18#39045) voor gevel- en binnenveranderingen;

-          29/03/2019: vastgesteld bouwkundig erfgoed:

https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/98358.

 

Vergunde toestand

 

-          functie: eengezinswoning met handelsruimte en berging op het gelijkvloers:

 • woning en handelsruimte met elkaar verbonden op het gelijkvloers;
 • aparte toegang naar de handelsruimte op het gelijkvloers;

-          bouwvolume:

 • 3 bouwlagen en een zolderverdieping onder zadeldak in gesloten bebouwing;
 • bouwdiepte van 20,67 m op het gelijkvloers en de 1ste verdieping;
 • patio met een diepte van 4,90 m centraal op de 1ste verdieping;
 • bouwdiepte van 10 m op de 2de en 3de verdieping;
 • kroonlijsthoogte van 12,90 m;

-          gevelafwerking:

 • voorgevel in wit geschilderde cementering met houten buitenschrijnwerk op een marmeren plint;
 • bronskleurig, aluminium buitenschrijnwerk;
 • bronskleurige losse letters op een frame boven de winkelpui en inkomdeur;

-          inrichting: tuin met een gemiddelde diepte van 7 m.

 

Bestaande toestand

 

-          functie: woning en handelsruimte:

 • woning en handelsruimte zijn niet met elkaar verbonden;
 • aparte inkomdeur naar de handelsruimte in de voorgevel;

-          bouwvolume: bouwdiepte van 25,50 m op het gelijkvloers;

-          gevelafwerking:

 • voorgevel in grijs geschilderde sierpleister;
 • donkergrijs buitenschrijnwerk in pvc;
 • beige plint in natuursteen met zwart buitenschrijnwerk in pvc;
 • zwart gevelpaneel met reclame boven de winkelpui en inkomdeur.

 

Nieuwe toestand

 

-          functie: woning en handelsruimte:

 • woning en handelsruimte zijn niet met elkaar verbonden;
 • aparte inkomdeur naar de handelsruimte in de voorgevel;

-          bouwvolume:

 • 3 bouwlagen en een zolderverdieping onder zadeldak in gesloten bebouwing;
 • dakerker in het achterste dakvlak;
 • bouwdiepte van 20,67 m op het gelijkvloers en de 1ste verdieping;
 • patio met een diepte van 4,90 m centraal op de 1ste verdieping;

-          gevelafwerking:

 • voorgevel in beige geschilderde sierpleister;
 • donkergrijs buitenschrijnwerk in pvc;
 • zwart gevelpaneel met reclame boven de winkelpui en inkomdeur.

 

Inhoud van de aanvraag

 

-          verbouwen en opsplitsen van een eengezinswoning met handelsfunctie;

-          uitbreiden van het achterste dakvlak met een dakkapel;

-          wijzigen van de voorgevel.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

2 september 2022

23 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Klantencontacten en Dienstverlening/ Loket Thema Wonen - huisnummering

2 september 2022

29 september 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

2 september 2022

12 september 2022

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

2 september 2022

26 september 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)


De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)


De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de verordening toegankelijkheid.

 

Algemene bouwverordeningen

 

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)


De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)


De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 

 • Artikel 5 Cultuurhistorisch erfgoed:

Voor panden op de inventaris wordt uitgegaan van behoud voor zowel het exterieur, als het interieur. Het wijzigen van het buitenschrijnwerk in de voorgevel is hiermee strijdig.

 • Artikel 26 Afvalverzameling:

Er wordt geen aparte afvalberging voor de handelsfunctie voorzien;

 • Artikel 33 Zaakgebonden publiciteit:

Het publiciteitspaneel aan de voorgevel reikt tot beiden perceelsgrenzen in plaats van een minimale afstand van 60 cm te behouden.

Het pand is opgenomen op de inventaris van onroerend erfgoed. Op dergelijke panden mag enkel publiciteit worden voorzien in de vorm van losse letters. Er wordt een vol reclamepaneel voorzien dat wordt geplaatst voor de gevelconsoles van het balkon op de verdieping.

 

Sectorale regelgeving

 

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.


Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.


Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)


De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))


Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

 

De omgeving wordt gekenmerkt door een mix van wonen en commerciële functies.

 

Het afsplitsen van de commerciële ruimte is niet storend voor de woonfunctie. De woning blijft voldoende groot voor het huisvesten van een gezin en de tuin wordt opnieuw betrokken bij het wonen, wat de verblijfskwaliteit verbetert.

 

Gelet op bovenstaande kan de aanvraag als functioneel inpasbaar worden beschouwd.

 

Schaal – ruimtegebruik – bouwdichtheid

 

Het bouwvolume blijft nagenoeg hetzelfde ten opzichte van de vergunde situatie.

 

De serre achteraan de 1ste verdieping werd tijdens eerdere verbouwingen omgevormd tot een volwaardig volume. Gelet op het gabarit van de aanpalende panden is deze wijziging stedenbouwkundig inpasbaar.

 

Er worden vier slaapkamers voorzien in de woning. Het pand is bijgevolg geschikt voor het huisvesten van 5 tot 8 personen. Zowel de oppervlakte van de eetkamer op het gelijkvloers, als deze van de woonkamer op de 1ste verdieping is niet voldoende groot voor dit aantal bewoners. Bij het verlenen van de vergunning zal in voorwaarden worden opgelegd dat de berging op het gelijkvloers en de 1ste verdieping moet worden verkleind zoals in het rood aangeduid op de plannen.

 

Cultuurhistorische aspecten en visueel-vormelijke elementen

 

De aanvraag heeft betrekking op een pand dat is opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed, vastgesteld bij besluit van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, G. Bourgeois van 29 maart 2019. De vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed zorgt ervoor dat er een éénduidige en overzichtelijke lijst van het gebouwd patrimonium in Vlaanderen bepaald is. Opname in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed betekent voor elk van de erfgoedobjecten dat zij een vorm van vrijwaring voor de toekomst genieten.

 

Artikel 5 §1 van de stedenbouwkundige verordening – bouwcode dd. 25 oktober 2014 zegt dat voor gebouwen opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed en gebouwen gelegen in CHE-gebied de wijziging van de bestaande toestand van elk gebouw of constructie onderworpen wordt aan de wenselijkheid van het behoud. Het behoud van de elementen met culturele, historische en/of esthetische waarde primeert boven de andere voorschriften. Dit geldt zowel voor het exterieur, als het interieur.

 

Gelet op de aard van de aanvraag werd er advies gevraagd aan de stedelijke dienst Monumentenzorg. Het advies kan als volgt worden samengevat:

 

“Conform artikel 5§2 van de stedenbouwkundige verordening – bouwcode dd. 25 oktober 2014 moet de beschrijvende nota van de bouwaanvraag voldoende informatie bevatten over het cultuurhistorisch profiel van de aanwezige elementen zodat vergunningverlenende overheid deze kan afwegen. Afhankelijk van de aard en omvang van de geplande werken kan er een CHE-rapport gevraagd worden met een meer uitgebreide bouwhistorische en beschrijvende studie van het gebouw. Er werd een beknopte cultuurhistorische nota opgemaakt met fotoreportage. Het dossier bevat voldoende informatie. 

 

In 1870 diende architect Joseph Antoine Hompus een bouwaanvraag in voor de bouw van dit samenstel van twee neoclassicistische burgerhuizen, in opdracht van mevrouw H. Govaerts. Hompus, die in de jaren 1860 en 1870 een productief architect was in Antwerpen, had een voorliefde voor rijk versierd neoclassicisme of second empire. De rocaillesleutels en gekoppelde daklijstconsoles waarmee deze twee woningen zijn versierd, zijn typisch voor zijn stijl.

Het gaat om twee woningen met de standaard afmetingen voor de eind-19de-eeuwse wijken in Antwerpen, namelijk drie traveeën en drie bouwlagen tellende, onder een zadeldak. De lijstgevels zijn spiegelend tegenover elkaar uitgewerkt, met deuren in de uiterste traveeën. Bepleisterde en geschilderde lijstgevels, met houten kroonlijst op gekoppelde consoles, hardstenen plint, puilijst en ondertussen verdwenen imitatievoegen op de tot winkels verbouwde begane grond. Rechthoekige vensteropeningen, op de bel-etage met rocaillesleutels en een centraal balkon met balustrade. Het pand nummer 13 werd volgens een bouwaanvraag uit 1958 omgevormd tot handelshuis. De oorspronkelijke witte bepleistering op de voorgevel werd ondertussen voorzien van een grijze schildering en de ramen werden vernieuwd in PVC. Ondanks de aanpassingen, vormen deze twee woningen nog een mooi voorbeeld van de originele bebouwing in deze straat.

 

De aanvraag omvat de verbouwing van de eengezinswoning met commercieel gelijkvloers. De voorgevel wordt geschilderd in een beige kleur en de ramen worden vervangen door nieuwe PVC-ramen. Aan de achterzijde wordt een dakkapel voorzien. Binnenin wordt het gebouw uitgezuiverd en ontdaan van de recentere binnenwanden.

De erfgoedwaarde van het pand op zich is hoog en wordt versterkt door de eenheid die in dit ensemble van 2 woningen nog steeds sterk leesbaar is. Zoals opgelegd in de bouwcode, zijn de cultuurhistorische waarden te behouden; specifiek voor deze panden geldt dat ook voor de samenhang. Initieel en ook kenmerkend voor deze burgerhuizen, werden de bepleisterde voorgevels integraal voorzien in een witte kleur. Niettegenstaande de raamomlijstingen van het buurpand (nummer 15) recentelijk geschilderd zijn in een storende donkere kleur, adviseren we de gevel van 13 in zijn oorspronkelijke staat te herstellen en opnieuw integraal (inclusief kroonlijst en raamomlijstingen) te schilderen in een witte kleur.

Buitenschrijnwerk is een erfgoedkenmerk bij uitstek aangezien het essentieel de belevingswaarde van de voorgevel, het straatbeeld en de gehele stad ondersteunt. Oude vensters getuigen van het vakmanschap van schrijnwerkers en bepalen in sterke mate mee de eigenheid van een gebouw. Ze maken integrerend deel uit van de architecturale expressie van een pand en dragen in belangrijke mate bij aan zijn erfgoedwaarde.

Om geen afbreuk te doen aan de historiciteit pleiten wij in de eerste plaats voor het behoud van oorspronkelijk schrijnwerk. Authenticiteit is dus een belangrijk uitgangspunt in de monumentenzorg. Het vervangen van waardevol schrijnwerk kan enkel in het geval dat het bestaande schrijnwerk in zeer slechte staat is. Vervanging kan ook wanneer het oorspronkelijke schrijnwerk reeds vervangen werd door recent en niet-passend schrijnwerk. De vervanging dient in deze gevallen uitgevoerd te worden naar oorspronkelijk of standaard historisch model, dit zowel voor wat betreft materiaalgebruik, profilering, detaillering en afwerking.

In voorliggend geval werd het buitenschijnwerk zeer recent vervangen door PVC-ramen. Daarbij werden de verhoudingen van de oorspronkelijke ramen niet gerespecteerd (bovenlicht ramen 1ste verdieping). Voor deze gevelwijziging werd geen bouwaanvraag ingediend. De nieuwe ramen doen omwille van hun materiaal, detaillering en raamverhouding rechtstreeks afbreuk aan de hoge erfgoedwaarde van het pand en worden vanuit oogpunt monumentenzorg dan ook niet gunstig geadviseerd. Er wordt aan het college voorgesteld om de niet-wederrechtelijke plaatsing van de ramen in de voorgevel uit te sluiten van vergunning.

De gelijkvloerse gevelpui blijft ongewijzigd. Het is op basis van de ingediende documenten niet duidelijk of dit een vergunde situatie betreft. De overkraging van de publiciteit is door zijn omvang sterk aanwezig, wat een storende impact heeft op de leesbaarheid van de historische bovengevel. Indien deze situatie niet vergund is, wordt ook hier geadviseerd om de publiciteit uit te sluiten van vergunning.

De bijgevoegde cultuurhistorische nota vermeldt dat de erfgoedwaarde van het interieur sterk uitgehold is na verschillende ingrepen en verbouwing. De geplande werken omvatten het uitzuiveren van de hoofdstructuur, waarbij de oorspronkelijke kamerindeling grotendeels wordt bewaard. Moesten bij de ontmantelingswerken nog waardevolle interieurelementen aan het licht komen, zoals haarden, stucwerkplafonds, vloeren, binnenschrijnwerk, e.a. wordt opgelegd om dit te melden aan de stedelijke dienst Monumentenzorg (en dit voorafgaand aan de sloop ervan).

De wijzigingen aan de achtergevel zijn aanvaardbaar vanuit oogpunt monumentenzorg.”

 

Volgens beschikbaar beeldmateriaal, werden de houten ramen na april 2021 vervangen door de huidige PVC ramen. Ondanks de bepalingen van artikel 5 ‘Cultuurhistorisch erfgoed’ van de bouwcode is hiervoor geen vergunning aangevraagd. Aangezien de huidige raamindeling afbreuk doet aan de erfgoedwaarde van de gevel, zal het vervangen van het schrijnwerk in de voorgevel worden uitgesloten uit de vergunning. In voorwaarden zal worden opgelegd dat bij een toekomstige wijziging van het schrijnwerk, dit moet worden voorzien in hout naar oorspronkelijk model en dat de uitvoering voorafgaand uitvoerig besproken moet worden met de stedelijke dienst Monumentenzorg.

 

Ook de gelijkvloerse gevelpui en de publiciteit werden op hetzelfde moment gewijzigd. Aangezien de constructie met de zaakgebonden publiciteit te groot is in verhouding tot de gevel en omdat de constructie voor de ornamenten van het balkon wordt geplaatst, wordt geoordeeld dat deze afbreuk doet aan het straatbeeld en de leesbaarheid van de gevel. De luifel met zaakgebonden publiciteit zal worden uitgesloten uit de vergunning. De wijzigingen aan de gevelpui zelf zijn aanvaardbaar.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

 

De woning voldoet, mits naleven van de voorwaarden, aan de actuele eisen wat betreft hinderaspecten, gezondheid en gebruikersgenot. De geplande verbouwingswerken zijn niet storend voor de omgeving en in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening.

 

In voorwaarden zal worden opgelegd dat in de handelsruimte een afgesloten afvalberging moet worden voorzien conform artikel 26 van de bouwcode.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

 

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de inhoud van de aanvraag geen impact heeft op de parkeerbehoefte.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1.      De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

 1. De berging op het gelijkvloers en de 1ste verdieping moet worden verkleind zoals in rood aangeduid op de plannen.
 1. De voorgevel is integraal (inclusief kroonlijst en raamomlijstingen) te schilderen in een witte kleur.
 1. Bij het vervangen van het schrijnwerk van de ramen in de voorgevel deze te voorzien in hout naar oorspronkelijk model. Detailtekeningen zijn voorafgaand aan de bestelling en de plaatsing ter goedkeuring voor te leggen aan de stedelijke dienst Monumentenzorg.
 1. Historische interieurelementen die na ontmanteling vrijkomen (stucwerkplafonds, vloeren, haarden, binnenschrijnwerk e.a.) dienen gemeld te worden aan de stedelijke dienst Monumentenzorg en dit voorafgaand aan de sloop ervan.
 1. In de handelsruimte moet een afgesloten afvalberging worden voorzien conform artikel 26 van de bouwcode.
 1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.
 1. Het vervangen van het houten schrijnwerk in de ramen van de voorgevel door PVC schrijnwerk, wordt uitgesloten uit de vergunning.
 1. De luifelconstructie met zaakgebonden publiciteit op de voorgevel, zal worden uitgesloten uit de vergunning.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

7 juli 2022

Volledig en ontvankelijk

2 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

1 november 2022

Verslag GOA

11 oktober 2022

naam GOA

Katrine Leemans

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

 • De berging op het gelijkvloers en de 1ste verdieping moet worden verkleind zoals in rood aangeduid op de plannen.
 • De voorgevel is integraal (inclusief kroonlijst en raamomlijstingen) te schilderen in een witte kleur.
 • Bij het vervangen van het schrijnwerk van de ramen in de voorgevel deze te voorzien in hout naar oorspronkelijk model. Detailtekeningen zijn voorafgaand aan de bestelling en de plaatsing ter goedkeuring voor te leggen aan de stedelijke dienst Monumentenzorg.
 • Historische interieurelementen die na ontmanteling vrijkomen (stucwerkplafonds, vloeren, haarden, binnenschrijnwerk e.a.) dienen gemeld te worden aan de stedelijke dienst Monumentenzorg en dit voorafgaand aan de sloop ervan.
 • In de handelsruimte moet een afgesloten afvalberging worden voorzien conform artikel 26 van de bouwcode.
 • Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.
 • Het vervangen van het houten schrijnwerk in de ramen van de voorgevel door PVC schrijnwerk, wordt uitgesloten uit de vergunning.
 • De luifelconstructie met zaakgebonden publiciteit op de voorgevel, zal worden uitgesloten uit de vergunning.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.