Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08579 - Bestek GAC_2022_02237. Raamovereenkomst voor het begeleiden van scholen in functie van het verhogen van het taalontwikkelend handelen bij leerkrachten en de opmaak en het implementeren van een taalbeleid - Gunning - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08579 - Bestek GAC_2022_02237. Raamovereenkomst voor het begeleiden van scholen in functie van het verhogen van het taalontwikkelend handelen bij leerkrachten en de opmaak en het implementeren van een taalbeleid - Gunning - Goedkeuring 2022_CBS_08579 - Bestek GAC_2022_02237. Raamovereenkomst voor het begeleiden van scholen in functie van het verhogen van het taalontwikkelend handelen bij leerkrachten en de opmaak en het implementeren van een taalbeleid - Gunning - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het begeleiden van scholen in functie van het verhogen van het taalontwikkelend handelen bij leerkrachten en de opmaak en of het implementeren van een taalbeleid, werd onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking GAC_2022_02237 uitgeschreven. Op 4 juli 2022 dienden de volgende firma’s een offerte in:

  • KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE LEUVEN AV, OUDE MARKT 13 te 3000 LEUVEN, met ondernemingsnummer 0419052173;
  • UNIVERSITEIT GENT AV, SINT-PIETERSNIEUWSTRAAT 25 te 9000 GENT, met ondernemingsnummer 0248015142.

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd.

Inzake de kwalitatieve selectie werden alle  inschrijvers betrouwbaar en geschikt bevonden.

De offertes van alle  inschrijvers werden regelmatig bevonden en als volgt beoordeeld:

NaamPrijs (40 ptn)Inhoudelijk project en plan van aanpak (60 ptn)Totaal 
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE LEUVEN AV405595
UNIVERSITEIT GENT AV36,104379,10

De offertes worden als volgt definitief gerangschikt:

  • KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE LEUVEN AV
  • UNIVERSITEIT GENT AV

Juridische grond

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria.

In toepassing van artikel 66, §1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, ziet de aanbestedende overheid erop toe dat de offerte afkomstig is van een inschrijver waaraan de toegang tot de opdracht niet is ontzegd op grond van de uitsluitingsgronden en die voldoet aan de door de aanbestedende overheid vastgestelde selectiecriteria en, in voorkomend geval, de niet-discriminerende regels en criteria inzake de beperking van het aantal aan de selectiecriteria beantwoordende kandidaten.

In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes. 


In toepassing van artikel 35 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

Regelgeving: bevoegdheid

 Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de gunning goed voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het begeleiden van scholen in functie van het verhogen van het taalontwikkelend handelen bij leerkrachten en de opmaak en het implementeren, op basis van bestek GAC_2022_02237, aan Katholieke Universiteit te Leuven AV, Grote Markt 13 te 3000 Leuven, met ondernemingsnummer 0419052173.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Raamovereenkomst voor het begeleiden van scholen in functie van het verhogen van het taalontwikkelend handelen bij leerkrachten en de opmaak en het implementeren van een taalbeleid


budgetplaats:5117000000
budgetpositie:6141
functiegebied:2LWS020101A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA060814
budgetperiode: 2200,2300, 2400 en 2500  

met orderbons