Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08465 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2022096770. Poldervlietweg 5. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08465 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2022096770. Poldervlietweg 5. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_08465 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2022096770. Poldervlietweg 5. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd bij de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar een verzoek tot bijstelling van vergunningsvoorwaarden ingediend. Het verzoek wordt behandeld volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

De gewestelijke omgevingsvergunningscommissie verzoekt het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar om:

- een openbaar onderzoek te houden;

- advies uit te brengen.

 

Projectnummer:

OMV_2022096770

Gegevens van de aanvrager:

zie exploitant

Gegevens van de exploitant:

NV INDAVER (0427973304) met als contactadres Ketenislaan(KAL) 1 te 9130 Beveren

Ligging van het project:

Poldervlietweg 5 te 2030 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 16 sectie B nrs. 138D, 138L, 138K, afdeling 18 sectie D nrs. 28C, 79B en 80B

waarvan:

 

-          20170905-0030

afdeling 18 sectie D nrs. 80B, 28C, afdeling 16 sectie B nrs. 138D, 138L, 138K en afdeling 18 sectie D nrs. 79B (Indaver nv)

Vergunningsplichten:

Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voorwerp van het verzoek:

bijstelling lozingsnorm

 

Omschrijving ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 

Voorgeschiedenis

De minister van Omgeving verleende op 15 november 2019 een vergunning voor de verdere exploitatie en verandering van een afvalverwerkingsbedrijf, voor een termijn van onbepaalde duur. Nadien werden nog diverse vergunningen voor veranderingen verleend.

 

Inhoud van de aanvraag

Het voorwerp betreft een verzoek tot bijstelling van de lozingsnorm voor stikstof.

 

Aangevraagde bijstelling bijzondere milieuvoorwaarden uit vergunning of meldingsakte

Indaver nv

1.

Bij te stellen voorwaarde:

Bij de hervergunning van het afvalverwerkingsbedrijf werd een lozingsnorm van 40 mg/l opgelegd voor totaal stikstof, tot 31 december 2022.

 

Voorgesteld alternatief/aanvulling: Een verlenging van de lozingsnorm van 40 mg/l voor totaal stikstof tot 31 maart 2024.

 

 

Argumentatie

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Havenbedrijf Antwerpen, subadvies milieu

8 september 2022

3 oktober 2022

Gunstig

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn.

De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot het zeehavengebied Antwerpen.

Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan voorschriften werden vastgelegd, blijven de op het ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing.

 

Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als Specifiek regionaal bedrijventerrein voor afvalverwerking en recyclage.

Het gebied is bestemd voor regionale bedrijven met afvalverwerkende en recyclerende activiteiten. Daarnaast zijn de volgende activiteiten toegelaten:

- verwerking en bewerking van mest of slib;

- grondopslag en grondbewerking en –verwerking.

Installaties voor het opwekken van hernieuwbare energie, energierecuperatie of warmtekrachtkoppeling zijn toegelaten.

 

Aan de oostzijde van het goed loopt een overdruk met als aanduiding Bouwvrije strook.

In het gebied, aangeduid met deze overdruk, geldt een verbod om vergunningsplichtige gebouwen en constructies op te richten behalve handelingen voor leidingen, telecommunicatie infrastructuur, ecologische infrastructuur, lokaal openbaar vervoer, lokale dienstwegen en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer. Het gebied met de overdruk grenst aan de hoofdweg A12 Havenweg Antwerpen- Bergen-op-Zoom en is 35m breed.

 

De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu

 

Bij de hervergunning van het afvalverwerkingsbedrijf werd een lozingsnorm van 40 mg/l opgelegd voor totaal stikstof, tot 31 december 2022. Met onderhavig verzoek tot bijstelling wenst men een verlenging van deze lozingsnorm te bekomen tot 31 maart 2024.

Men voerde een onderzoek naar de stikstofbelasting in het afvalwater uit. Er werd een massabalans opgemaakt van alle deelstromen met de daarbij horende stikstofbelasting per deelstroom. Op basis van deze massabalans en deelstromen is er onderzocht welke technologieën beschikbaar zijn om de stikstof op een kostenefficiënte en bedrijfszekere manier te verwijderen. 2 technologieën, meer bepaald een biologische waterzuivering en stripping, werden weerhouden voor verder onderzoek.

Bij testen met een biologische waterzuivering is men er nog niet in geslaagd om het nitrificatieproces en denitrificatieproces tezamen te laten doorlopen, zoals wel vooropgesteld. De moeilijkste parameter om onder controle te krijgen blijkt het nitrificatieproces waarbij het stilvallen van dit proces resulteert in een periode van 4 tot 6 weken om het proces terug in gang te krijgen. De bedrijfszekerheid van deze techniek moet dus nog verder geëvalueerd worden. De slechte bezinkbaarheid van het slib vormt eveneens een aandachtspunt, net zoals de benodigde ruimte voor de waterzuivering (circa 2.000 m³). Verder onderzoek zal uitsluitsel moeten geven of de biologische waterzuivering een valabele piste is.

Een stripper gevolgd door een absorber werd ook getest. Er wordt een voorstel van installatie uitgewerkt met 2 of 3 straten (stripper / absorber) van 20 m³/uur. Dergelijke installatie zou ingepast kunnen worden bij de bestaande waterzuiveringsinstallatie.

Volgens het dossier zal er in het 3e kwartaal van 2022 een definitieve keuze tussen de technologieën gemaakt worden (biologische waterzuivering / strippen). Inmiddels zou de keuze dus gemaakt moeten zijn. Men voorziet een indienstname van de nieuwe technologie in het eerste kwartaal van 2024. In tussentijd zal de verder detailengineering uitgewerkt worden, een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend worden en de installatie gebouwd worden.

Het verzoek tot bijstelling kan gunstig geadviseerd worden.

Het is aan de vergunningverlenende overheid om, op basis van alle onafhankelijk uitgebrachte deskundige adviezen, tot een gemotiveerde en integrale beslissing te komen.

 

Advies van het college

Gunstig advies te verlenen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 24 en 42 van het Omgevingsvergunningsdecreet heeft het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar de bevoegdheid advies uit te brengen voor de vergunningsaanvragen op haar grondgebied waarvoor de deputatie, de Vlaamse regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar de bevoegde overheid is, tenzij:

 

  1. de aanvraag ingediend is door het betrokken college;
  2. de aanvraag louter betrekking heeft op mobiele of verplaatsbare ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 

Het college heeft op 17 november 2017 (jaarnummer 2017_CBS_08858) beslist om de adviesbevoegdheid op te nemen.

Fasering

Procedurestap

Datum

Ontvangst adviesvraag

9 september 2022

Start openbaar onderzoek

15 september 2022

Einde openbaar onderzoek

14 oktober 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste adviesdatum

29 oktober 2022

 

Onderzoek

Het verzoek werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

15 september 2022

14 oktober 2022

1

0

0

2

 

Bespreking van de bezwaren

 

Tijdens het openbaar onderzoek werd 2 maal hetzelfde bezwaarschrift ontvangen van NMBS. Met dit bezwaarschrift reageert NMBS op het schrijven van de stad in het kader van het openbaar onderzoek. NMBS stelt dat ze niet betrokken zijn bij dit terrein maar Infrabel nv wel en dat deze geconsulteerd dient te worden. Infrabel nv reageerde hierop door middel van een digitaal bezwaarschrift dat het geen bezwaar heeft tegen de omgevingsvergunning van Indaver. 

 

Tijdens het openbaar onderzoek werd een mail ontvangen van Aquafin. Met deze mail reageert Aquafin op het schrijven van de stad in het kader van het openbaar onderzoek aan de Vlaamse Milieumaatschappij. Men stelt dat Aquafin sinds 1994 het beheer van de volledige waterzuiveringsinfrastructuur die voorheen door de VMM werd beheerd overnam. Men heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde bijstelling.

 

Informatievergadering

Een informatievergadering was niet vereist en werd niet gehouden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist gunstig advies te verlenen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning.

 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.