Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08500 - Omgevingsvergunning - OMV_2022086622. Zonnebloemstraat 1. District Berchem - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08500 - Omgevingsvergunning - OMV_2022086622. Zonnebloemstraat 1. District Berchem - Goedkeuring 2022_CBS_08500 - Omgevingsvergunning - OMV_2022086622. Zonnebloemstraat 1. District Berchem - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022086622

Gegevens van de aanvrager:

BV AQUILA met als adres Basdongenstraat 25B te 3120 Tremelo en Charlotte Verwaest met als adres Van Aerdtstraat 58 te 2060 Antwerpen

Ligging van het project:

Zonnebloemstraat 1 te 2600 Berchem (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 21 sectie A nr. 129A8

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

regulariseren van uitbreidings- en verbouwingswerken

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          13/08/2021: gedeeltelijke voorwaardelijke vergunning (20212370) voor het wijzigen van de voorgevelafwerking;

-          04/08/1986: vergunning (961#2642) voor een verbouwing;

-          29/10/1906: toelating (956#4230) voor het bouwen van een winkelhuis. 

 

Vergunde toestand/Geacht vergunde toestand

-          functie:

 • gelijkvloerse kantoorfunctie;
 • advies vermoeden van vergunning is op basis van gebouwkenmerken en woonkaarten gunstig voor: 3 woningen, respectievelijk op eerste, tweede en dakverdieping;
 • op basis van de aangeleverde informatie geen uitspraak mogelijk over de specifieke indeling of inrichting van de studio’s en de gemeenschappelijke delen;

-          bouwvolume:

 • hoekpand met 3 bouwlagen onder mansardedak;
 • achteraan het gelijkvloers een koer van circa 2,6 m²;

-          gevelafwerking:

 • geel geglazuurde gevelsteen met decoratie;
 • buitenschrijnwerk in antraciet PVC.

 

Huidige toestand

-          functie:

 • meergezinswoning met drie een-slaapkamerappartement op de verdiepingen en een gelijkvloerse kantoorfunctie;

-          bouwvolume:

 • de koer werd dicht gebouwd tot en met de tweede verdieping met verhoging van de scheidingsmuren;
 • er werden ramen aangebracht in de achterste scheidingsmuur op de eerste en tweede verdieping;

-          inrichting:

 • de appartementen hebben een netto-vloeroppervlakte van respectievelijk circa 52 m², circa 52 m² en circa 54 m²;
 • de appartementen hebben geen buitenruimte.

 

Gewenste toestand

-          functie:

 • meergezinswoning met 3 studio’s op de verdiepingen;
 • gelijkvloerse kantoorfunctie conform bestaand;

-          bouwvolume:

 • conform bestaand;

-          inrichting:

 • de kelder en de woonentiteiten worden heringericht ten opzichte van de vergunde toestand;
 • de studio’s hebben een netto-vloeroppervlakte van respectievelijk circa 53 m², circa 53 m² en circa 54 m²;
 • de studio’s hebben geen buitenruimte.

Inhoud van de aanvraag

-          regulariseren dichtbouwen van de koer op het gelijkvloers tot en met de tweede verdieping;

-          regulariseren van de verhoogde scheidingsmuren;

-          wijzigen van de indeling van de woonentiteiten op de verdiepingen en de gemeenschappelijke delen van het gebouw.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

31 augustus 2022

26 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Klantencontacten en Dienstverlening/ Loket Thema Wonen - huisnummering

31 augustus 2022

29 september 2022

Stadsontwikkeling/ Omgeving/ Vergunningen Stedenbouw/ vermoeden van vergunning

31 augustus 2022

14 september 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de binnenstad van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Leien en de Kleine Ring.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-      Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 

-      Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-      Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-      Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend(e) punt(en):

 • artikel 10 Inplanting, bouwhoogte en bouwdiepte:
  de uitbreiding achteraan de eerste en tweede verdieping sluit niet aan bij de kenmerkende bouwdiepte én hindert de daglichttoetreding ten aanzien van alle verblijfsruimten in het gebouw;
 • artikel 21 Minimale hoogte van ruimten:
  de afvalberging (en de circulatie tot de afvalberging) in de kelder is lager dan 2,2 m;
 • artikel 27 Open ruimte:
  de reeds beperkte open ruimte wordt gesupprimeerd;
 • artikel 28 Minimale oppervlakte buitenruimte:
  de woonentiteiten beschikken niet over een eigen buitenruimte;
 • artikel 34 Stabiliteit en scheidingsmuren:
  • het platte dak van de achterbouw is ter hoogte van de scheidingsmuren niet voorzien van een dakopstand van minstens 30 cm;
  • er bevinden zich gevelopeningen in de scheidingsmuur van de dichtgemaakte koer;
 • artikel 41 Kenmerken aansluiting van de leidingen met het openbaar rioolstelsel:
  de regenwaterafvoeren zijn niet inpandig gekoppeld. De RWA en DWA afvoerleiding zijn niet voorzien van een private toezichtsput, zo dicht mogelijk bij de voorste perceelgrens. De tussenafstand tussen de DWA en de RWA afvoerleiding ligt niet tussen de 0,2 m en 0,5 m;
 • artikel 43 Septische putten:
  de inhoud van de septische put wordt niet verduidelijkt.

 

Sectorale regelgeving

-      MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.
 

-      Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
 

-      Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-      Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De aanvraag betreft het dichtbouwen van de koer over drie bouwlagen. Dit sluit onvoldoende aan bij het gabarit van de aanpalende gebouwen en betreft een bouwvolume dat niet kenmerkend is ter hoogte van de hoek van het bouwblok. Dit wordt ongunstig geadviseerd.

 

De woonentiteiten worden ingericht als ruime studio’s met een netto-vloeroppervlakte van circa 53 m². Ook wanneer de aanbouw achteraan het perceel uitgesloten wordt uit de vergunning, is de overblijvende oppervlakte nog steeds voldoende voor een studio.

 

Beoordeling afwijkingen van de voorschriften

Bouwcode artikel 21 (en 26):

Het gebrek aan een afvalberging voor de gelijkvloerse functie werd niet vergund. De afvalberging moet niet enkel voldoen aan artikel 26 van de bouwcode, maar moet ook zodanig voorzien worden dat deze (inclusief de circulatieruimtes die noodzakelijk zijn om deze afvalberging te bereiken) voldoen aan de overige verordenende voorschriften. De afwijking op artikel 21 wordt ongunstig geadviseerd. De afvalberging en de ruimtes die noodzakelijk zijn om de afvalberging te bereiken moeten over een minimale vrije hoogte van 2,2 meter beschikken. 

 

Bouwcode artikel 27 en 28:
Gelet op het feit dat het bouwvolume vergund is (met uitzondering van de dichtgebouwde koer) en gelet op het feit dat er per verdieping één woonentiteit vergund geacht is, kan naar waarschijnlijkheid gesteld worden dat het om 3 woonentiteiten zonder buitenruimte ging. Gelet op het feit dat alle drie de woonentiteiten als studio ingericht worden, gaat het niet om een vermeerdering van het aantal slaapkamers.

 

Er kan gesteld worden dat de nood naar private buitenruimte voor deze woonentiteiten niet stijgt door de huidige aanvraag, waardoor de afwijking op artikel 28 van de bouwcode gunstig geadviseerd kan worden.

 

Het feit dat een private buitenruimte niet opgelegd wordt, betekent niet dat het wenselijk zou zijn de koer volledig vol te bouwen. Op perceelniveau is het niet wenselijk deze koer volledig vol te bouwen over meerdere verdiepingen. De afwijking op artikel 27 wordt ongunstig geadviseerd.

 

Bouwcode artikel 40, 41 en 43:

De toestand van de kelder die de aanvrager op de plannen VT aanlevert werd niet vergund. Er is geen vergunning beschikbaar die deze toestand van het regenwaterafvoerstelsel en het rioolstelsel aantoont. Bijkomend werd de inhoud van de septische put niet op de plannen verduidelijkt. Het rioleringsstelsel en de septische put moeten voldoen aan de verordende voorschriften.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De afvalberging en de circulatie tot de afvalberging met een minimale vrije hoogte van 2,2 meter te voorzien.

2. Het rioolstelsel en de hemelwaterafvoer (inclusief de verticale hemelwaterafvoer in de voorgevel) te voorzien conform artikel 40 en 41 van de bouwcode.

3. De septische put te voorzien van een inhoud van 2.000 liter.

4. De aanbouw over drie bouwlagen wordt uitgesloten van vergunning.

5. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

6. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

4 juli 2022

Volledig en ontvankelijk

31 augustus 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

29 oktober 2022

Verslag GOA

13 oktober 2022

naam GOA

Wim Van Roosendael

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

1

0

0

0

 

Bespreking van de bezwaren

Geen bezwaar: De opmerking van een aangeschreven partij dat deze geen bezwaar heeft tegen het regulariseren van de bestaande toestand;

Beoordeling: Dit betreft geen bezwaar.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij:

 

-          de bespreking van de ingediende bezwaren zoals geformuleerd in het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt deze beoordeling tot zijn eigen standpunt;

-          het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

 

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De afvalberging en de circulatie tot de afvalberging met een minimale vrije hoogte van 2,2 meter te voorzien.

2. Het rioolstelsel en de hemelwaterafvoer (inclusief de verticale hemelwaterafvoer in de voorgevel) te voorzien conform artikel 40 en 41 van de bouwcode.

3. De septische put te voorzien van een inhoud van 2.000 liter.

4. De aanbouw over drie bouwlagen wordt uitgesloten van vergunning.

5. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

6. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.