Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08474 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2022114042. Scheldelaan 600. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08474 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2022114042. Scheldelaan 600. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_08474 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2022114042. Scheldelaan 600. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd bij de deputatie een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag wordt behandeld volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

De deputatie verzoekt het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar om advies uit te brengen.

 

Projectnummer:

OMV_2022114042

Gegevens van de aanvrager:

NV BASF Antwerpen met als adres Scheldelaan 600 te 2040 Antwerpen

Ligging van het project:

Scheldelaan 600 te 2040 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 20 sectie A nrs. 2N en 2M

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

Asfaltverharding op blokveld F400

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-     07/07/2022: vergunning (OMV_2021196854) voor het uitbreiden van een chemische installatie met aanhorigheden zoals tanks, leidingbruggen, ... ;

-     09/06/2006: vergunning (HV/2006/B/0031) voor het bouwen van een 6kV-station;

-     12/03/2003: vergunning (HV/2002/B/0157) voor de uitbreiding van de Ethanolamine-installatie, de bouw van een leidingenbrug F478i, het bouwen van tank B4915 met inkuiping en de bouw van leidingenbrug F488i;

-     05/12/2001: vergunning (HV/2001/B/0038) voor het bouwen van tanks B620 en B630 voor het alkylaminebedrijf F468;

-     30/12/1998: vergunning (HV/1998/AN5/1998/B/0535) voor T-Butylaminetankpark F448: bouwen van een tank 4910;

-     18/12/1997: vergunning (HV/1997/DROV/AN5/97/B/0320) voor het uitbreiden en de regularisatie van T-Butylaminetankpark F448;

-     13/02/1992: vergunning (HV/1991/B/18/7889-91/618) voor de butylamine fabriek (F435 en F440);

-     10/02/1986: vergunning (18/67089-18121/B/) voor de bouw van F448; 

-     31/10/1975: vergunning (18/57404/B) voor een fabriek F400;

-     24/10/1975: vergunning (18/57505/B/) voor de bouw van F400.

 

Bestaande toestand

Een reeds ontwikkeld blokveld (F400), centraal gelegen op een grootschalig industrieterrein, gekenmerkt door installaties voor de productie van amines.

 

Inhoud van de aanvraag

De aanvraag betreft:

-     het uitbreken van een verharding; 

-     het aanleggen van een nieuwe verharding. 

Argumentatie

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn.

De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot het zeehavengebied Antwerpen.

Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan voorschriften werden vastgelegd, blijven de op het ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing.

 

Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

Zulk gebied is bestemd om te functioneren als Vlaams havengebied als onderdeel van de haven van Antwerpen. Het is bestemd voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en logistieke activiteiten en distributie-, opslag- en overslagactiviteiten die gebruikmaken van en aangewezen zijn op de zeehaveninfrastructuur.

Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming en voor de exploitatie van de haven en de bedrijven zijn toegelaten.

Daartoe worden ook de volgende werken, handelingen, voorzieningen, en wijzigingen gerekend:

- de aanleg en het onderhoud van infrastructuur die nodig is voor de toegankelijkheid of voor verbindingen langs de waterzijde en langs de landszijde;

- het laguneren of op een andere wijze bergen of verwerken van baggerspecie.

Daarnaast is de ontwikkeling, het herstel en de instandhouding van tijdelijke ecologische infrastructuur toegelaten.

In het gebied zijn eveneens gebouwen of lokalen voor bewakingspersoneel toegelaten.

In het gebied zijn kantoorgebouwen niet toegelaten, tenzij ze noodzakelijk zijn voor en een inherent onderdeel zijn van de exploitatie van haven en industriële activiteiten. De bestaande kantoorgebouwen kunnen behouden blijven binnen het bestaande bouwvolume op het moment van definitieve vaststelling van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Uitbreidingen zijn niet toegelaten.

 

De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

Voor een straal van 500 meter rond de aanvraag is het voormelde GRUP tevens van toepassing. Hier geldt eveneens het bestemmingsvoorschrift Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

Hemelwater: Het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

De gewestelijke hemelwaterverordening is niet van toepassing op een deel van de verharding (circa 274 m²) aangezien het hemelwater op natuurlijke wijze naast deze verharding op eigen terrein in de bodem kan infiltreren.

 

De gewestelijke hemelwaterverordening is wel van toepassing op de overige verharding (circa 1.132 m²). Het plaatsen van een hemelwaterput is volgens de hemelwaterverordening niet verplicht. Er wordt een afwijking gevraagd op het aspect infiltratie. Volgens artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, kan het vergunningverlenende bestuursorgaan bij de beoordeling van de aanvraag in uitzonderlijke gevallen afwijkingen toestaan van de verplichtingen van dit besluit als dat om specifieke redenen met betrekking tot de mogelijkheden van hergebruik of plaatselijke terreinkenmerken verantwoord of noodzakelijk is.

Het hemelwater wordt afgevoerd naar het brakwatercircuit waar het gerecupereerd wordt als koelwater voor de volledige site van BASF Antwerpen. Het water wordt dus in zekere mate wel hergebruikt, al gebeurt dit niet via een hemelwaterput. Hierdoor heeft het plaatsen van een infiltratievoorziening weinig meerwaarde. De aanvraag voorziet een aanneembare oplossing om tegemoet te komen aan de uitgangsprincipes van de gewestelijk hemelwaterverordening. De afwijking op vlak van realisatie van een infiltratievoorziening kan gunstig geadviseerd worden.

 

Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.

De gewestelijke verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid – Visueel-vormelijke elementen

In het westen van een reeds ontwikkeld blokveld (F400), gekenmerkt door installaties voor de productie van amines, wordt de toplaag van een deel van de bestaande asfaltverharding – waaronder een deel van de bestaande wegenis tussen blokvelden F400 en F500 – vernieuwd. Deze te vernieuwen verharding heeft een totale oppervlakte van circa 1.124 m². Daarnaast wordt er een nieuwe asfaltverharding aangelegd met een oppervlakte van circa 282 m² voor onder andere het verbreden van de bestaande weg met een halve meter voor de bewegingen van vrachtwagens. Er wordt dus een nieuwe asfaltverharding aangelegd met een totale oppervlakte van circa 1.406 m².

 

Deze nieuwe verhardingen zullen gebruikt worden als nieuwe op- en afrit voor een nieuw laadstation (vergund in OMV_2021196854).

De verhardingen staan in functie van de bedrijfsactiviteiten en maken de verdere exploitatie van het bestaand industrieel bedrijf mogelijk. De aanvraag past zich functioneel in binnen het industrieveld.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De werken worden uitgevoerd op een grootschalig industrieterrein temidden van allerhande industriële installaties en gebouwen. De aanvraag is in overeenstemming en verenigbaar met de ruimtelijke context van het havengebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

De aanvraag genereert geen bijkomende parkeerbehoefte en geen significante toename van het aantal verkeersbewegingen.

 

Advies van het college

Gunstig advies te verlenen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 24 en 42 van het Omgevingsvergunningsdecreet heeft het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar de bevoegdheid advies uit te brengen voor de vergunningsaanvragen op haar grondgebied waarvoor de deputatie, de Vlaamse regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar de bevoegde overheid is, tenzij:

 

  1. de aanvraag ingediend is door het betrokken college;
  2. de aanvraag louter betrekking heeft op mobiele of verplaatsbare ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 

Het college heeft op 17 november 2017 (jaarnummer 2017_CBS_08858) beslist om de adviesbevoegdheid op te nemen.

Fasering

Procedurestap

Datum

Ontvangst adviesvraag

27 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste adviesdatum

27 oktober 2022

Onderzoek

De aanvraag moet niet onderworpen worden aan een openbaar onderzoek.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist gunstig advies te verlenen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.