Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08476 - Omgevingsvergunning - OMV_2022071671. Abdijstraat 217, Berendrechtstraat 52-54. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08476 - Omgevingsvergunning - OMV_2022071671. Abdijstraat 217, Berendrechtstraat 52-54. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_08476 - Omgevingsvergunning - OMV_2022071671. Abdijstraat 217, Berendrechtstraat 52-54. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022071671

Gegevens van de aanvrager:

Remziye Hüseyino?lu met als adres Witte Gevelstraat 51 te 2627 Schelle

Ligging van het project:

Abdijstraat 217, Berendrechtstraat 52-54 te 2020 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 9 sectie I nrs. 2407K8 en 2407L8

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

samenvoegen van 2 winkelruimtes, wijzigen van de winkelpui en bouwen van uitkragende terrassen

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis  

-          11/03/2005: aktename (1254#10572) voor hoogspanningspost;

-          31/07/1997: milieuvergunning klasse 3 (1254#4822) voor bakkerij;   

-          31/01/1983: vergunning (2134#1943) voor uitspringende lichtreclame;

-          05/02/1982: uitstallingsvergunning (2134#1521) voor zonnetenten;

-          02/09/1977: vergunning (2134#3623) voor lichtbakken;

-          16/01/1976: vergunning (18#80522) voor winkel, studio's na afbraak;

-          04/05/1973: vergunning (18#81592) voor winkel, appartementen.

 

Vergunde / Geacht vergunde toestand

-          functie:

 • 2 winkels met bovenliggende meergezinswoningen;
 • 3 tweeslaapkamerappartementen boven Abdijstraat 217;
 • 3 eenslaapkamerappartementen boven Berendrechtstraat 52;

-          bouwvolume:

 • Abdijstraat 217:

-          pand op hoek van Abdijstraat en Berendrechtstraat;

-          afgeschuinde hoek;

-          4 bouwlagen met plat dak;

-          kroonlijsthoogte van 12,50 m;

-          volledig bebouwd perceel;

 • Berendrechtstraat 52:

-          4 bouwlagen met plat dak; 

-          kroonlijsthoogte van circa 13 m;

-          inpandige terrassen in voorgevel;

-          diepte perceel circa 17,50 m;

-          bouwdiepte eerste, tweede en derde verdieping bedraagt 13 m;

-          volledig bebouwd perceel;

-          insprong inkom winkel;

 • gezamenlijke traphal met liftkoker voor meergezinswoningen boven;

-          gevelafwerking beide panden afgestemd op elkaar:

 • prefab betonelementen in licht gebroken kwarts/silex;
 • lichte matte handvorm gevelsteen;
 • donker gebeitste houten ramen;
 • intern verlicht reclamebord met daarop Skala;

-          inrichting:

 • 10 parkeerplaatsen gelegen in parking achterliggend aan Landbouwstraat 16.

 

Bestaande toestand

-          functie:

 • Abdijstraat 217:

-          winkel (warme bakker);

 • Berendrechtstraat 52:

-          ruimtes van circa 60 m² horende bij winkel in Abdijstraat 217:

-          straatzijde: magazijn van 12 m²;

-          bouwvolume:

 • uitkragende terrassen op alle verdiepingen in achtergevel van Abdijstraat;

-          gevelafwerking:

 • zwarte pvc ramen;
 • reclamepaneel op afgeschuinde hoek boven inkom;
 • gewijzigde indeling van het schrijnwerk aan winkelpui en verdiepingen zijde Abdijstraat;
 • borstwering terrassen in volle beton;

-          inrichting:

 • scheidingsmuur tussen beide panden over circa 1,50 m doorgeslagen.

 

Nieuwe toestand

-          functie: 

 • Abdijstraat 217:

-          winkel (bakker);

 • Berendrechtstraat 52:

-          ruimtes van circa 60 m² horende bij winkel in Abdijstraat 217 :

-          straatzijde: magazijn van 12 m²;

 • 6 vergunde woongelegenheden;

-          bouwvolume:

 • Berendrechtstraat 52:

-          inkom gelijkgetrokken met rest van gevel;

-          uitkragende terrassen op alle verdiepingen in achtergevel van Abdijstraat;

-          gevelafwerking:

 • zwarte pvc ramen, ook voor nieuw schrijnwerk ter hoogte van het magazijn;
 • reclamepaneel op afgeschuinde hoek boven inkom;
 • gewijzigde indeling van het schrijnwerk aan winkelpui en verdiepingen zijde Abdijstraat;
 • borstwering terrassen in volle beton;

-          inrichting:

 • scheidingsmuur tussen beide panden over circa 1,50 m doorgeslagen.


Inhoud van de aanvraag

-          samenvoegen van 2 winkelruimtes naar 1;

-          uitbreiden van het volume achteraan door creatie van uitkragende terrassen;

-          wijzigen van de voorgevel;

-          doorvoeren van interne constructieve werken.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

6 september 2022

7 oktober 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Business en Innovatie

6 september 2022

15 september 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de verordening toegankelijkheid.

 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de bouwcode.

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.
 

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

De functionele wijzigingen beperken zich tot het samenvoegen van de twee vergunde – gelijkvloerse handelsruimten. Er werd voor deze functiewijziging advies ingewonnen bij de stedelijke dienst business en innovatie:

“Gunstig advies voor het samenvoegen van een bestaande handelsruimte (bakkerij) en een aanpalende (voormalige) handelsruimte als één handelsruimte (bakkerij) met magazijn & werkruimte gelegen in afgebakend lokaal kernwinkelgebied. De Beleidsnota Detailhandel 2020 stelt dat in deze zone behoud van de vergunde commerciële ruimten mogelijk is en dat optimalisatie ervan gunstig wordt geadviseerd ter ondersteuning van de aanwezige ondernemers en het vermijden van (langdurige) leegstand.”

Het gunstig advies wordt vanuit stedenbouwkundig oogpunt bijgetreden. De aanvraag blijft functioneel inpasbaar in dit kernwinkelgebied.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De wijzigingen aan het bouwvolume beperken zich tot het de opname van de bestaande terrassen aan de achtergevel. De twee slaapkamerappartementen op de verdiepingen beschikt in oorsprong niet over een private buitenruimte. Een buitenruimte wordt als noodzakelijk woonkwaliteit ervaren voor iedere woonentiteit. Het voorzien van de buitenterrassen kan bijgevolg gunstig worden geadviseerd. Er wordt wel opgemerkt dat deze beperkt afwijken van de minimale grootte opgelegd in de bouwcode. Voor een tweeslaapkamerappartement stelt de bouwcode dat er een terras voorzien moet worden van 6m². De aanvraag wijkt hier beperkt van af met een terras van 5,73m². Gelet op het feit dat de drie twee-slaapkamerappartementen vergund waren zonder buitenruimte en dat het hier over een beperkte afwijking gaat, kan een afwijking worden toegestaan met toepassing van artikel 3 van de bouwcode. De overige interne wijzigingen doen verder geen afbreuk aan noch de handelsruimte noch de bovengelegen woonentiteiten.

Het voorstel is bijgevolg ruimtelijk aanvaardbaar.

 

Visueel-vormelijke elementen

Het samenvoegen van de twee handelsruimtes hebben ook een impact op de gelijkvloerse straatgevel. De vitrine van handelsruimtes 2 werd omgevormd tot een magazijn. Hierdoor verdwijnt een gedeelte van de levendige functie aan de straatwand. Een levendige straat is een aangename straat om in te wonen of te wandelen.

In deze aanvraag blijft de vitrine van handelsruimte 2, mits een aanpassing behouden. De overdekte inkom verdwijnt ten voordele van een pui in het gevelvlak.

Aangezien er een levendige functie aanwezig blijft bij merendeel van de gelijkvloers pui, met name het deel van handelsruimte 1, kan deze visuele aanpassing gunstig worden geadviseerd.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Het dossier werd voorwaardelijk gunstig geadviseerd door brandweer. De voorgestelde voorwaarde dienen integraal opgenomen te worden als voorwaarde van vergunning.

 

Mits het naleven van de gestelde voorwaarden voldoen de woningen aan de actuele eisen wat betreft hinderaspecten, gezondheid en gebruiksgenot.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de inhoud van de aanvraag geen impact heeft op de parkeerbehoefte.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

2. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

8 augustus 2022

Volledig en ontvankelijk

6 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

5 november 2022

Verslag GOA

13 oktober 2022

naam GOA

Gerd Cryns

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

2. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.