Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08490 - Omgevingsvergunning - OMV_2022118082. Sint-Paulusstraat 10. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08490 - Omgevingsvergunning - OMV_2022118082. Sint-Paulusstraat 10. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_08490 - Omgevingsvergunning - OMV_2022118082. Sint-Paulusstraat 10. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022118082

Gegevens van de aanvrager:

de heer Dirk Janssen met als adres Sint-Paulusstraat 10 te 2000 Antwerpen

Ligging van het project:

Sint-Paulusstraat 10 te 2000 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 1 sectie A nr. 2129C

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

isoleren van de zijgevel van een monument (0,14 m) en het bekleden met pleister in een lichte kleurstelling

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis  

 

-          17/07/1981: bescherming als monument (woningtype A: 10-12) van een neoclassicistisch burgerhuis: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4577.

 

Vergunde toestand

 

-          functie: eengezinswoning;

-          bouwvolume: 3 bouwlagen met mezzanine onder een schilddak (nok parallel aan de straat);

-          gevelafwerking:

  • voorgevel:

-          samenstel van 2 volgens spiegelbeeldschema gekoppelde rijwoningen;

-          bepleisterde en beschilderde lijstgevel met schijnvoegen op de begane grond;

-          geprofileerde plint in blauwe hardsteen;

-          balkon met balustrade, met tandlijst en voluutconsoles;

-          wit houten T-ramen met roedeverdeling;

-          houten inkomdeur met ruitvormig paneelwerk en ijzeren tracering met accoladepatroon in het bovenlicht;

  • zijgevel: bepleisterd en voorzien van horizontale geleding;

-          inrichting: het perceel sluit aan op de tuinmuur van het Sint-Paulusklooster (beschermd).

 

Bestaande toestand

 

-          gevelafwerking: zijgevel werd bekleed met asbestleien.

 

Nieuwe toestand

 

-          functie en bouwvolume: ongewijzigd;

-          gevelafwerking:

  • voorgevel overeenkomstig vergunde toestand;
  • zijgevel:

-          verwijderde asbestleien;

-          isolatie en bekleding met pleister in een lichte kleur, met een totale dikte van 0,14 m;

-          uitsparing ter hoogte van de siervaas op de beschermde tuinmuur;

-          zinken afdekking met kraallat onder de huidige boordplanken.

 

Inhoud van de aanvraag

 

-          wijzigen van de zichtbare zijgevel van een monument: isoleren en bepleisteren.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Onroerend Erfgoed

9 september 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag


 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

9 september 2022

10 oktober 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Binnenstad, goedgekeurd op 26 april 2012. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zones: culturele, historische en/of esthetische waarde en artikel  1:   zone voor wonen - (wo1).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)


De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)


De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

 

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)


De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)


De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de bouwcode.
 

Sectorale regelgeving

 

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.


Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.


Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

 

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021”)


De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))


Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

 

De aanvraag betreft het isoleren en bepleisteren van de zijgevel van een eengezinswoning waarvan de functie behouden blijft. Deze werken zijn functioneel inpasbaar.

 

Visueel-vormelijke elementen en cultuurhistorische aspecten

 

De aanvraag heeft betrekking op een pand dat deel uitmaakt van een geheel van gekoppelde neoclassicistische burgerhuizen, opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, vastgesteld bij besluit van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, G. Bourgeois van 29 maart 2019. De vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed zorgt ervoor dat er een éénduidige en overzichtelijke lijst van het gebouwd patrimonium in Vlaanderen bepaald is. Opname in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed betekent voor elk van de erfgoedobjecten dat zij een vorm van vrijwaring voor de toekomst genieten.

 

Bijkomend is het pand beschermd als monument.

 

Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft geen advies uitgebracht binnen de vooropgestelde termijn. Het advies wordt daarom geacht gunstig te zijn.

 

De stedelijke dienst Monumentenzorg bracht een voorwaardelijk gunstig advies uit:

 

“Men wenst de zijgevel van het pand te isoleren. De bestaande leien op houten onderstructuur worden verwijderd, er wordt isolatie geplaats en de zijgevel wordt afgewerkt met een buitenbepleistering. Ter hoogte van de arrière corps wordt de isolatie en afwerking onder 45 graden geplaatst zodat er geen visuele verdikking naast de arrière corps zichtbaar is. Rond de vaas op de tuinmuur wordt een uitsparing voorzien. De bepleistering wordt in een lichte kleur voorzien. De bestaande regenwaterafvoer wordt aangepast.

Als voorwaarde zal opgelegd worden om de kleur van de afwerking van de zijgevel terug te koppelen en de nieuwe regenwaterafvoer in zink te voorzien.”

 

Vanuit het oogpunt monumentenzorg worden volgende voorwaarden opgelegd:

 

-          De kleur van de zijgevelafwerking moet worden teruggekoppeld met de stedelijke dienst Monumentenzorg.

-          De regenwaterafvoer is in zink te voorzien.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

 

Het totale pakket van isolatie en afwerking is 14 cm. Voor deze werken dienen geen bestaande elementen of detailleringen te worden verwijderd of aangepast. Het isoleren van de zijgevel zal het comfort en het energieverbruik van de woning gunstig beïnvloeden, zonder afbreuk te doen aan de erfgoedwaarde.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De kleur van de zijgevelafwerking moet worden teruggekoppeld met de stedelijke dienst Monumentenzorg.

2. De regenwaterafvoer is in zink te voorzien.

3. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

  1. de gemeentelijke projecten;
  2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

3 september 2022

Volledig en ontvankelijk

9 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

8 november 2022

Verslag GOA

14 oktober 2022

naam GOA

Katrine Leemans

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De kleur van de zijgevelafwerking moet worden teruggekoppeld met de stedelijke dienst Monumentenzorg.

2. De regenwaterafvoer is in zink te voorzien.

3. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.