Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08511 - Omgevingsvergunning - OMV_2022108687. Bredabaan 332. District Merksem - Weigering

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08511 - Omgevingsvergunning - OMV_2022108687. Bredabaan 332. District Merksem - Weigering 2022_CBS_08511 - Omgevingsvergunning - OMV_2022108687. Bredabaan 332. District Merksem - Weigering

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022108687

Gegevens van de aanvrager:

de heer Guy Philips met als adres Langebaan 79 te 2980 Zoersel

Ligging van het project:

Bredabaan 332 te 2170 Merksem (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 40 sectie C nr. 344C

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

vermeerderen van het aantal studentenkamers, opheffen van een circulatieas en wijzigen van de voorgevel

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          20/02/2015: vergunning (3582#6742) voor de regularisatie van 1 studio en 4 studentenkamers;

-          20/05/2011: vergunning (3508#6935) voor het inrichten van 5 studentenkamers;

-          06/04/2000: vergunning (103#12) voor het wijzigen van de winkelpui.

 

Vergunde toestand

-          functie:

 • studentenhuis met 8 studentenkamers en 1 studio boven een restaurant;
 • 3 studentenkamers en een studio op de eerste verdieping;
 • 2 studentenkamers, een keuken en badkamer op de tweede verdieping;
 • 3 studentenkamers onder het schuine dak;

-          bouwvolume:

 • perceel van 30 m diep met voorgevels op zowel Bredabaan als in Constant De Jongstraat;
 • Bredabaan:

-          3 bouwlagen met schuin dak;

 • Constant De Jongstraat:

-          1 bouwlaag met schuin dak, nok haaks op de straat;

 • perceel is volledig bebouwd;

-          gevelafwerking:

 • Bredabaan:

-          gelijkvloerse pui in blauwe hardsteen met aan weerszijden toegangsdeuren;

-          geelkleurige gevelsteen met natuurstenen elementen;

-          houten schrijnwerk, grijs geschilderd;

 • Constant De Jongstraat:

-          roodbruin parement met houten schrijnwerk.

 

Bestaande toestand

-          gevelafwerking:

 • Bredabaan:

-          gelijkvloerse pui:

 • blauwe hardsteen met aan weerszijden toegangsdeuren;
 • gevelopeningen met natuurstenen inzet;
 • centraal raam tot tegen de vloerpas;
 • donkergrijs aluminium schrijnwerk met zonneluifel;
 • verlicht logo, centraal geplaatst en 2 logo’s haaks op de gevel;

-          verdiepingen:

 • geelkleurige gevelsteen met natuurstenen elementen;
 • donkergrijs aluminium schrijnwerk;
 • metalen borstwering;
 • gevelverlichting;
 • Constant De Jongstraat:

-          roodbruin parement met houten schrijnwerk;

-          gelijkvloerse verdieping: houten schrijnwerk, blauw geschilderd;

-          verdieping: wit pvc schrijnwerk.

 

Nieuwe toestand

-          functie:

 • studentenhuis met 9 studentenkamers en 1 studio boven een restaurant;
 • 4 studentenkamers en een studio op de eerste verdieping:

-          1 bijkomende studentenkamer met een netto-vloeroppervlakte van 21 m²;

 • 2 studentenkamers, een keuken en badkamer op de tweede verdieping;
 • 3 studentenkamers onder het schuine dak;

-          geen wijziging aan het bouwvolume

-          gevelafwerking:

 • Bredabaan:

-          gelijkvloerse pui:

 • blauwe hardsteen met aan weerszijden toegangsdeuren;
 • gevelopeningen met natuurstenen inzet;
 • centraal raam tot tegen de vloerpas;
 • donkergrijs aluminium schrijnwerk met zonneluifel;
 • verlicht logo, centraal geplaatst en 2 logo’s haaks op de gevel;

-          verdiepingen:

 • geelkleurige gevelsteen met natuurstenen elementen;
 • donkergrijs aluminium schrijnwerk;
 • metalen borstwering;
 • gevelverlichting;
 • Constant De Jongstraat:

-          roodbruin parement met houten schrijnwerk;

-          gelijkvloerse verdieping: houten schrijnwerk, blauw geschilderd;

-          verdieping: wit pvc schrijnwerk.


Inhoud van de aanvraag

-          vermeerderen van het aantal studentenkamers van 8 naar 9;

-          wijzigen van de voorgevel;

-          doorvoeren van interne constructieve werken.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Agentschap Wegen en Verkeer/ AWV - District Antwerpen Vergunningen

8 september 2022

26 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

8 september 2022

4 oktober 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Klantencontacten en Dienstverlening/ Loket Thema Wonen - huisnummering

8 september 2022

29 september 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

8 september 2022

20 september 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-      Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-      Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-      Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-      Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 • artikel 12 Levendige plint:

door de plaatsing van de afvalberging en de stock verdwijnt de levendige functie aan de voorgevel zijnde Constant De Jongstraat nog meer en bevinden zich er alleen maar bergingen aan de straatzijde;

 • artikel 24 Minimale lichtinval en minimale luchttoevoer:

op de eerste verdieping heeft kamer 4 een netto-vloeroppervlakte van 21 m²,de lichtdoorlatende oppervlakte moet minimaal 10% van de netto-vloeroppervlakte van de ruimte zijn. In dit geval is er circa 1,9 m² lichtdoorlatende oppervlakte voorzien in plaats van de vereiste 2,1 m²;

 • artikel 29 Fietsstalplaatsen en fietsparkeerplaatsen:

1 fietsstalplaats extra te voorzien (1 plaats per kamer), het voorziene aantal en het inrichtingsprincipe werd niet ingetekend;

 • artikel 33 Zaak-gebonden publiciteit:

de plaatsing haaks op het gevelvlak is onvoldoende opgetekend om te kunnen beoordelen;

 • artikel 35 Afvoerkanalen en uitlaten van alle gassen:

in de gevel aan de zijde van de Constant De Jongstraat zijn verschillende verluchtingsroosters aangebracht. Het aanbrengen van afvoerkanalen in de gevel is verboden.

 

Sectorale regelgeving

-      MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-      Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-      Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-      Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is van toepassing op de aanvraag. De aanvraag is hiermee in overeenstemming.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag is gesitueerd in de Bredabaan, gelegen het district Merksem. De onmiddellijke omgeving wordt gekenmerkt door één- en meergezinswoningen afgewisseld met handel of da-reca.


Voorliggende aanvraag omvat geen functiewijziging. De bestaande functie van studentenhuis boven een restaurant blijft behouden en is daarmee in overeenstemming met de kenmerkende functies in de omgeving.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

Er worden geen volumetrische wijzigingen voorzien ten opzichte van de vergunde toestand waardoor het advies inzake schaal en ruimtegebruik gunstig is.
 

Visueel-vormelijke elementen

De aanvraag voldoet niet aan artikel 33 van de bouwcode. De plaatsing van de publiciteit haaks op het gevelvlak is onvoldoende opgetekend om te kunnen beoordelen. Echter kan in voorwaarden – bij een eventuele vergunning – worden opgelegd om te voldoen aan dit artikel.

 

De aanvraag voldoet niet aan artikel 35 van de bouwcode. In de gevel – zijde Constant De Jongstraat – zijn verschillende verluchtingsroosters aangebracht. Het aanbrengen van afvoerkanalen in de gevel is niet toegelaten.

 

Verder zijn de wijzigingen aan de voorgevel aanvaardbaar zodat de aanvraag voldoet aan de goede ruimtelijke ordening op vlak visueel-vormelijke elementen.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

De aanvraag voldoet niet aan de actuele eisen wat betreft hinderaspecten, gezondheid en gebruiksgenot.

 

De afwijking op artikel 12 van de bouwcode is stedenbouwkundig niet aanvaardbaar.

In de verleende vergunning (dossiernummer: 3582#6742) was aan voorzijde van de Constant De Jongstraat de inkom voor de studentenkamers en een diensteninkom voorzien. Deze verdwijnen nu.

De trap naar de bovenliggende verdieping wordt gesupprimeerd en de bijhorende inkom voor de studentenkamers verdwijnt. In de plaats komt een afvalberging. De diensteninkom wordt vervangen door een stockageruimte. Bijgevolg bevinden zich hier nu alleen maar bergingen aan de straatzijde waar voorheen nog 2 inkomhallen waren voorzien (semi-leefruimte). Dit is stedenbouwkundig niet aanvaardbaar.

 

Door het supprimeren van de tweede toegang en de daaraan verbonden trap is de fietsenberging enkel bereikbaar voor de bestaande studentenwoningen indien men, via de uitgang aan de Bredabaan, ongeveer 100 m langs buiten rondloopt naar de Constant De Jongstraat.

Aangezien het voorzien van een afvalberging ook mogelijk is zonder de verticale circulatie te verwijderen, moeten we dus vaststellen dat de bijkomende studentenkamer niet enkel afwijkt op de bouwcode en de wooncode, maar ook de woonkwaliteit van de reeds aanwezige studentenkamers ernstig aantast. Dit is stedenbouwkundig niet aanvaardbaar.

 

De afwijking op artikel 24 van de bouwcode is stedenbouwkundig niet aanvaardbaar.

Op de eerste verdieping heeft kamer 4 – de bijkomende studentenkamer – een netto-vloeroppervlakte van 21 m². De lichtdoorlatende oppervlakte moet minimaal 10% van de netto-vloeroppervlakte van de ruimte zijn. In dit geval is er circa 1,9 m² lichtdoorlatende oppervlakte voorzien in plaats van de vereiste 2,1 m².


Het ontwerp voldoet gedeeltelijk aan de Vlaamse Wooncode.

Volgens de wooncode moet elke kamer een minimale oppervlakte van 12 m² hebben. Verder bepaald bijlage 5 deel F, de bezettingsnorm of bewonersequivalent (BE). Als we dit omzetten naar de aanvraag bekomen we een bewonersequivalent uit van 13.

Er worden 2 badkamers en 2 keukens aangeboden waarmee wordt voldaan aan de wooncode. Echter voorziet het ontwerp niet in het minimum aantal toiletten per 6 BE (2 in plaats 3) en wordt er geen enkele lavabo per kamer voorzien.

 

Aangezien er niet wordt voldaan aan de bouwcode en de wooncode, kunnen we concluderen dat door creëren van een bijkomende studentenkamer de densiteit op onaanvaardbare wijze stijgt en tegelijkertijd het woongenot daalt. Verder verhoogt dit de druk op het perceel, het bouwblok en de wijk onaanvaardbaar waardoor de draagkracht van de site wordt overschreden.

 

Het dossier werd voorwaardelijk gunstig geadviseerd door brandweer. De voorgestelde voorwaarden worden integraal opgenomen als voorwaarde van vergunning.
 

Het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer is gunstig.

 

Fietsvoorzieningen

Voor dit project dient er 1 overdekte, afsluitbare fietsstalplaats voorzien te worden.

 

De bestaande fietsberging wordt niet uitgebreid, en voldoet ook niet voor de reeds noodzakelijke fietsen.

 

Verder wordt 1 toegang – de inkom zijde Constant De Jongstraat – afgesloten om de extra studentenkamer te realiseren. Dit scheidt de toegang tot de studentenkamers af van de toegang tot de fietsberging. De fietsberging is enkel toegankelijk langs de achterkant van het gebouw aan de Constant de Jongstraat, terwijl de toegang van de kamers zich bevindt aan de Bredabaan. Dit biedt weinig comfort en is zoals eerder al aangehaald stedenbouwkundig niet aanvaardbaar.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de inhoud van de aanvraag geen impact heeft op de parkeerbehoefte.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te weigeren, omwille van onverenigbaarheden met de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

11 augustus 2022

Volledig en ontvankelijk

8 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

7 november 2022

Verslag GOA

13 oktober 2022

naam GOA

Gerd Cryns

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning te weigeren.

Artikel 3

De plannen waarvan het overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, maken integraal deel uit van dit besluit.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.