Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08493 - Omgevingsvergunning - OMV_2022101383. Vestingstraat 59-63. District Antwerpen - Weigering

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08493 - Omgevingsvergunning - OMV_2022101383. Vestingstraat 59-63. District Antwerpen - Weigering 2022_CBS_08493 - Omgevingsvergunning - OMV_2022101383. Vestingstraat 59-63. District Antwerpen - Weigering

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022101383

Gegevens van de aanvrager:

de heer Maurice Aftergut met als adres Albertstraat 25 te 2018 Antwerpen

Ligging van het project:

Vestingstraat 59-63 te 2018 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 8 sectie H nr. 1171Z5

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

functiewijziging van een kantoorgebouw naar een appartementsgebouw

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

 

-          15/07/2022: weigering (OMV_2022038217) voor de functiewijziging van een kantoorgebouw naar een appartementsgebouw;

-          05/10/1979: vergunning (18#60515) oprichten van een bureelgebouw.

 

Vergunde toestand

 

-          functie: kantoorgebouw met handelsruimten:

 • gelijkvloers: 5 winkelruimtes;
 • overige verdiepingen: kantoorruimte met een netto-oppervlakte van circa 2.250 m²;

-          bouwvolume:

 • 8 bouwlagen met plat dak waarvan bovenste 2 lagen circa 2,50 m achteruit springen + 1 teruggetrokken daklaag met technische ruimte;
 • bouwhoogte van de 8 bouwlagen is circa 22,5 m, inclusief de daklaag circa 25,50 m;
 • bouwdiepte:

-          gelijkvloers: volledig bebouwd met een gemiddelde bouwdiepte van circa 23 m;

-          op de verdiepingen: 29 m ter hoogte van de linker perceelsgrens en 17,75 m ter hoogte van de rechter perceelgrens;

-          teruggetrokken technische verdieping: 12,60 m op de linker perceelsgrens;

-          insprong in de achtergevel ter hoogte van de rechter perceelsgrens ten behoeve van een raam;

-          gevelafwerking:

 • gestapelde elementen in architectonisch beton;
 • donker bruin gemoffelde aluminium ramen.

 

Bestaande toestand

 

overeenkomstig de vergunde toestand, uitgezonderd:

-          functie: 1 conciërgewoning in de technische daklaag;

-          bouwvolume: insprong aan de achtergevel gelijkgetrokken met de rest van de achtergevel.

 

Nieuwe toestand

 

-          functie: meergezinswoning en gelijkvloerse handelsruimten:

 • gelijkvloers: 3 winkelruimten en gemeenschappelijke fietsenbergingen;
 • overige verdiepingen: 25 appartementen:

-          9 éénslaapkamerappartementen van circa 60 m²;

-          2 éénslaapkamerappartementen van circa 65 m²;

-          6 tweeslaapkamerappartementen van circa 80 m²;

-          4 tweeslaapkamerappartementen van circa 85 m²;

-          2 drieslaapkamerappartementen van circa 110 m²;

-          2 drieslaapkamerappartementen van circa 135 m²;

-          bouwvolume:

 • conform bestaande toestand: insprong aan de achtergevel gelijkgetrokken met de rest van de achtergevel;
 • trapuitloop en gemeenschappelijke daktuin op het dak van de technische verdieping;

-          gevelafwerking:

 • gevelbekleding in gepolijste natuursteen met lichte kleurstelling;
 • zwart aluminium buitenschrijnwerk;
 • balustrade in glas en zwart aluminium ter hoogte van de terrassen;
 • spijlen balustrade rond de daktuin.

 

Inhoud van de aanvraag

 

-          wijzigen van de functie van handelsgelijkvloers en kantoren naar handelsgelijkvloers en wonen;

-          vermeerderen van het aantal woongelegenheden van 0 naar 25;

-          uitbreiden van het bouwvolume met een dakvolume;

-          wijzigen van de scheimuren;

-          wijzigen van de voorgevel;

-          interne constructieve werken;

-          voorzien van een gemeenschappelijke daktuin.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

2 september 2022

15 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

Fluvius System Operator/ Fluvius

2 september 2022

27 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

PROXIMUS/ Proximus

2 september 2022

8 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

Water-link

2 september 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

Geen tijdig advies ontvangen waardoor het geacht wordt gunstig te zijn

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Business en Innovatie

2 september 2022

14 september 2022

Ondernemen en Stadsmarketing/ Klantencontacten en Dienstverlening/ Loket Thema Wonen - huisnummering

2 september 2022

29 september 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

2 september 2022

12 september 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de binnenstad van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Leien en de Kleine Ring.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)


De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)


De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de verordening toegankelijkheid op volgende punten:

 

 • Artikel 15 Breedte van een looppad (tussen onafgewerkte muren):

In de kelder kan de breedte van de gang/looppad van minimaal 1,50 m niet gegarandeerd worden.

 • Artikel 24 Draairuimte:

In de kelder kan er bij de deur naar de liftsas, de deur naar het sas van het afvallokaal en de deur naar het lokaal met watermeters geen vrije draairuimte gegarandeerd worden. Bij manueel te bedienen deuren moet de buitenste rand van de vrije en vlakke draairuimte aan de trekzijde van de deur, het draaivlak van de deur raken en moet de buitenste rand van de vrije en vlakke draairuimte aan de duwzijde van de deur, het gesloten deurvlak raken.

 

Algemene bouwverordeningen

 

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)


De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)


De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 

 • Artikel 6 Harmonie en draagkracht:

- Het voorzien van een gemeenschappelijke daktuin op een technische verdieping is niet kenmerkend in de omgeving.

- Wonen tot op een bouwdiepte van 29 m is niet kenmerkend in de omgeving.

- Het voorzien van 3 handelsruimten en 25 appartementen overschrijdt de draagkracht van het gebouw.

 • Artikel 10 Inplanting, bouwhoogte en bouwdiepte:

- Een bouwdiepte van 29 m is niet kenmerkend voor gebouwen met een woonfunctie.

- Door het voorzien van een bijkomende gebruikslaag in de vorm van een gemeenschappelijk tuin wordt de maximaal aanvaardbare bouwhoogte overschreden.

- De grote bouwdichtheid op het perceel verhindert een optimale bezonning en daglichttoetreding in de achterste appartementen. 

 • Artikel 24 Minimale lichtinval en minimale luchttoevoer:

Hoewel de lichtdoorlatende oppervlakte van de gevelopeningen voldoet aan de minimale 10 % van de netto-vloeroppervlakte kunnen we toch vaststellen dat in verschillende appartementen door de ondoordachte planschikking onvoldoende licht wordt voorzien in de leefruimten.

 • Artikel 27 Open ruimte:

Ondanks de functiewijziging van kantoren naar wonen wordt er geen 20% open ruimte voorzien op het maaiveld.

 • Artikel 29 Fietsstalplaatsen en fietsparkeerplaatsen:

De fietsenstalplaatsen worden niet voorzien conform de inrichtingsprincipes van dit artikel.

 • artikel 30 Autostalplaatsen en autoparkeerplaatsen:

Er worden geen parkeerplaatsen voorzien voor de 25 appartementen.

 • Artikel 40 Privaat gescheiden rioolstelsel en afvoerleidingen:

De bestaande riolering is niet opgetekend. Indien er hier werken aan voorzien worden dan moet er een gescheiden rioolsysteem aangeboden worden aan de straat.

 

Sectorale regelgeving

 

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.


Rekening houdend met de project-MER-screening en de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.


Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

 

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021�)


De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))


Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

 

Het voorzien van woningen op zich is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het woongebied en functioneel inpasbaar in de omgeving van het Centraal Station.

 

De stedelijke dienst Ondernemen en Stadsmarketing merkt op dat een volledige omvorming van kantoorfunctie naar woonfunctie evenwel niet past in de beleidsvisie Ruimtelijke Economie.  Deze strategische kantoorlocatie is op wandelafstand van station Antwerpen-Centraal, heeft een multimodale bereikbaarheid en kantoren passen in het gebouw en de omgeving.

 

Vanuit het standpunt omtrent de verweving van economische functies kan akkoord gegaan worden met woningen op de bovenste verdiepingen, maar wordt toch geadviseerd om kantoren te behouden op de eerste verdiepingen.

 

Mobiliteitsimpact

 

Toetsing parkeerbehoefte

 

Het algemene principe is dat een omgevingsvergunningsaanvraag in vele gevallen een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, dient het parkeren maximaal op eigen terrein te worden voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeer- en stallingsnormen uit de tabel van artikel 30 van de bouwcode, herzien op 1 maart 2018, dienen te worden nageleefd bij nieuwbouw, herbouw, verbouwing, functiewijziging, volume-uitbreiding en wijzigen van het aantal wooneenheden. Wie niet op eigen terrein voorziet in de werkelijke parkeerbehoefte, dient hiervoor een compensatie te betalen.

 

Voorliggende aanvraag genereert een werkelijke parkeerbehoefte van 31 parkeerplaatsen.

 

De parkeerbehoefte wordt bepaald op de functiewijziging van een kantoorgebouw naar appartementen.

De winkelruimtes op het gelijkvloers blijven behouden.

De bovenliggende kantoren worden verbouwd tot 25 appartementen:

-          21 appartementen tussen 60 m² en 90 m² met parkeernorm 1,2: 21 x 1,2 = 25,2

-          4 appartementen > 90 m² met parkeernorm 1,35: 4 x 1,35 = 5,4

 

De werkelijke parkeerbehoefte is 31 (25,2 + 5,4 = 30,6 afgerond 31).

De plannen voorzien geen nuttige autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

Het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 31.

 

Het plan voorziet niet in het aantal te realiseren plaatsen. Er dient gezocht naar een oplossing op eigen terrein. De aanvraag moet worden geweigerd.

 

Het voorzien van 25 appartementen overschrijdt de draagkracht van het perceel.

Ondanks de gevelbreedte van 16,53 m werd er geen onderzoek gedaan naar het voorzien van een ondergrondse parkeergarage. Gelet op de oppervlakte van het perceel zullen er echter geen 31 parkeerplaatsen kunnen worden voorzien.

Het programma moet worden aangepast en de ondergrondse parkeermogelijkheden moeten worden onderzocht.

 

 

Fietsvoorzieningen

 

Voor de appartementen moeten volgende fietsenstallingen voorzien worden.

-          11 appartementen met 1 slaapkamer: 11 x 2 = 22

-          10 appartementen met 2 slaapkamers: 10 x 3 = 30

-          4 appartementen met 3 slaapkamers: 4 x 4 = 16

In totaal moeten 68 fietsenstallingen voorzien worden.

 

Het advies van de stedelijke dienst Mobiliteit luidt als volgt:

 

“Er zijn twee fietsenstallingen ingericht op het gelijkvloers.

In de ene fietsenstallingen zijn 12 fietsenstallingen voorzien met een hangsysteem. De ruimte achter de fietsen is te kort om fietsen vlot te kunnen stallen.

In de andere fietsenstallingen zijn 68 plaatsen, waarvan 32 dubbelhoge plaatsen. De ruimte achter een 20-tal fietsen is te kort om fietsen vlot te kunnen stallen.

Bij gebruik van dubbelhoge fietsenstallingen, moet de tussenafstand minimum 50 cm zijn.

De fietsenstalling moet worden ingericht volgens de inrichtingsprincipes uit de bouwcode.�

 

Het ontbreken van voldoende kwalitatieve fietsenstalplaatsen, in strijd met de inrichtingsprincipes van de bouwcode, is onaanvaardbaar.

 

Schaal – ruimtegebruik – bouwdichtheid

 

Het perceel is op het gelijkvloers volledig bebouwd. Op de verdiepingen is ook meer dan 90% van de footprint van het perceel bebouwd. Deze densiteit, alsook de bouwdiepten van 29 m en 17,55 m op de perceelsgrenzen laten geen kwalitatieve functiewijziging naar wonen toe.

De woongebouwen in de omgeving hebben een veel geringere bouwdiepte. Voorliggende densiteit en bouwdiepten zijn niet kenmerkend voor een woonfunctie.

 

Door de grote bouwdiepte en de inplanting van de bestaande verticale circulatie voorziet het voorstel overwegend in eenzijdig georiënteerde appartementen. Zowel de bezonning, als de daglichttoetreding, als het uitzicht worden hierdoor beperkt. Niet alleen licht maar ook uitzicht vormen een belangrijke psychologische factor bij de beleving van het woonklimaat. Meerzijdige oriëntatie bezorgt woningen een kwalitatief visueel contact met de omgeving. Bij de appartementen in de uitbouw wordt het uitzicht vanuit de leefruimte en vanop het terras volledig belemmerd door de aanwezigheid van de brandtrap. Het grote aantal eenzijdig georiënteerde appartementen en het ontbreken van een kwalitatief uitzicht is onaanvaardbaar.

 

De bestaande verticale circulatie bevindt zich niet op de juiste plek voor een kwalitatieve functiewijziging naar wonen. Dit komt tot uiting in de appartementen die veelal een grote lege inkomzone en veel circulatieruimte hebben en slechts een kleine leefruimte, soms in combinatie met een open keuken. Over het algemeen moeten we vaststellen dat de planschikking en de ruimteverdeling in onvoldoende daglichttoetreding voorziet in de centrale verblijfsruimten van de appartementen, waardoor deze niet voldoen aan een hedendaags verwacht wooncomfort.

 

De verdiepingshoogte is gewijzigd van 2,53 m in de vorige aanvraag naar 2,60 m in deze aanvraag. Het totale vloerpakket heeft een dikte van 15 cm en bevat een draagvloer van 10 cm.

Er wordt betwijfeld of de resterende 5 cm voldoende is voor het voorzien van technieken, een dekvloer, akoestische isolatie en een vloerafwerking.

 

De daktuin wordt voorzien buiten de maximaal toelaatbare bouwhoogte van de omgeving.

Bovendien is het voorzien van gemeenschappelijke daktuinen op die hoogte niet kenmerkend in de omgeving.

 

Uit bovenstaande kunnen we concluderen dat door het voorzien van 25 appartementen de densiteit op onaanvaardbare wijze stijgt en tegelijkertijd geen hedendaagse verblijfskwaliteit wordt voorzien. Dit verhoogt de druk op het perceel, het bouwblok en de wijk onaanvaardbaar waardoor de draagkracht van de site wordt overschreden.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

 

Door de beperkte afstand tot het achterliggende hotel kan de privacy van woningen aan de achterzijde niet worden gegarandeerd.

 

De diepte en de vorm van verschillende woonruimten en keukens beperkt de daglichttoetreding in de centrale zones. Het voorzien van L-vormige leefruimten met keukens, waarbij het centrale deel niet beschikt over eigen raamopeningen naar buiten, is onaanvaardbaar.

 

De toegang tot de meterlokalen en afvalberging in de kelder voldoen niet aan de voorschriften van de gewestelijke verordening toegankelijkheid. Gelet op het groot aantal appartementen kan hiervan niet worden afgeweken. 

 

Visueel-vormelijke elementen

 

De voorgevel in architectonisch betonpanelen wordt bekleed met beige gepolijste natuursteen.

Op de verdiepingen wordt ook isolatie voorzien achter de natuursteen. Principieel is dit gevelmateriaal inpasbaar in het straatbeeld. De aanvraag bevat echter onvoldoende gegevens om te beoordelen of de bekleding van de betonpanelen op een kwalitatieve manier kan gebeuren, rekening houdend met de detaillering van de bestaande gevel.

 

Een transformatie naar wonen vraagt een aangepaste geveluitwerking waarbij raamopeningen differentiëren naargelang de functie die zich erachter bevindt. Het voorzien van eenzelfde type raamopening voor een leefruimte als voor een slaapkamer komt de woonkwaliteit en privacy niet ten goede.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te weigeren, omwille van onverenigbaarheden met stedenbouwkundige voorschriften en een goede ruimtelijke ordening.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

8 augustus 2022

Volledig en ontvankelijk

2 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

1 november 2022

Verslag GOA

13 oktober 2022

naam GOA

Katrine Leemans

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning te weigeren.

Artikel 3

De plannen waarvan het overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, maken integraal deel uit van dit besluit.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.