Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08587 - Selectieleidraad GAC_2022_02435 (P09880). Heraanleg binnenplein inclusief groendaken voor het administratief centrum ‘den Bell’ - Selectieleidraad en procedure - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08587 - Selectieleidraad GAC_2022_02435 (P09880). Heraanleg binnenplein inclusief groendaken voor het administratief centrum ‘den Bell’ - Selectieleidraad en procedure - Goedkeuring 2022_CBS_08587 - Selectieleidraad GAC_2022_02435 (P09880). Heraanleg binnenplein inclusief groendaken voor het administratief centrum ‘den Bell’ - Selectieleidraad en procedure - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De stad Antwerpen ambieert om van het administratief centrum ‘den Bell’ een innovatieve werkplek te maken, met als uitgangspunt de vergroening van de daken, het binnenplein en de gevels. De ambitie is een geïntegreerd project om daken, binnenplein en gevels klimaatrobuust te maken met als uitdaging de hitteproblematiek, regenwaterbeheer, biodiversiteit en het multifunctioneel ruimtegebruik. Via mededingingsprocedure met onderhandeling GAC_2022_02435 zal een aannemer worden aangesteld om deze werken uit te voeren.

Argumentatie

Maximaal 4 kandidaten worden geselecteerd om een offerte in te dienen, op basis van onderstaande selectie-eisen:

 1. Studie- en beroepskwalificaties van de projectleider op een totaal van 30 punten
  De projectleider moet minstens 8 jaar relevante ervaring hebben in deze functie en in vergelijkbare projecten van groenaanleg en of daktuinen in een stedelijke context.
 2. Referentie-opdrachten op een totaal van 70 punten
  De kandidaat toont aan de hand van een lijst van minstens 3 en maximaal 5 referentie-opdrachten die gedurende de afgelopen periode van maximaal 8 jaar werden uitgevoerd en minstens voorlopig zijn opgeleverd, aan dat hij voldoende bekwaam is in de uitvoering van vergelijkbare complexe opdrachten. In deze lijst van 3 tot 5 referentieopdrachten zijn in ieder geval opgenomen: 
  • Minstens 2 referentieopdrachten tot de realisatie van klimaatrobuuste daken van minstens 500 m² en waarin zeker zijn opgenomen: groenaanleg en watermanagement.
  • Minstens één referentie betreffende de aanleg van een stalen constructie die is uitgevoerd conform de norm EN1090 EXC 2.
  • Minstens één referentie die een minimale waarde van 1 miljoen euro excl. BTW. 

Juridische grond

In toepassing van artikel 38, §1, eerste lid, 1°, c) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht gegund worden bij mededingingsprocedure met onderhandeling omdat de opdracht niet kan worden gegund zonder voorafgaande onderhandelingen wegens specifieke omstandigheden die verband houden met de aard, de complexiteit of de juridische en financiële voorwaarden of wegens de daaraan verbonden risico’s.

Overeenkomstig en binnen de grenzen van artikel 71 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten legt de aanbestedende overheid aan de kandidaten of inschrijvers selectiecriteria op als voorwaarde voor deelname.

In toepassing van artikel 57 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, kan de aanbestedende overheid – wanneer ze de noodzaak daartoe aantoont – een opdracht plaatsen die één of meer vaste gedeelten en één of meer voorwaardelijke gedeelten omvat. Hoewel de sluiting van de opdracht betrekking heeft op de volledige opdracht, is de aanbestedende overheid enkel gebonden door de vaste gedeelten. De uitvoering van de voorwaardelijke gedeelten is afhankelijk van een beslissing van de aanbestedende overheid die aan de opdrachtnemer wordt meegedeeld overeenkomstig de in de opdrachtdocumenten bepaalde modaliteiten. De uitvoering van het voorwaardelijk gedeelte mag de algemene aard van de opdracht niet wijzigen.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 5° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur.

Met de gemeenteraadsbeslissing van 24 juni 2019 (jaarnummer 00458) werd bepaald dat aan de gemeenteraad per kwartaal kennis wordt gegeven van alle opdrachten op het investeringsbudget waarvoor het geraamde bedrag (excl. btw) de drempel voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overschrijdt.

Algemene financiële opmerkingen

Er werd beroep gedaan op een subsidie in het kader van de projectoproep 2019 "Groendaken en groengevels" aan stad Antwerpen voor "Klimaatrobuust administratief centrum 'den Bell'".

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS07 - Patrimonium
2SBS0701 - Reguliere taken patrimonium
2SBS070102 - Beheer en ontwikkeling stedelijk vastgoed
2SBS070102P09880 - Francis_Wellesplein_1_Den
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS04 - Groen
2LMS0402 - Groene gebouwen, groendaken en verticaal groen
2LMS040201 - Stad als goede voorbeeld
2LMS040201M02024 - SWOU12773 Francis Wellesplein (verduurzaming den Bell)

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt selectieleidraad  GAC_2022_02435 voor Heraanleg binnenplein inclusief groendaken voor het administratief centrum ‘den Bell’ goed en keurt eveneens goed dat hiervoor een mededingingsprocedure met onderhandeling wordt uitgeschreven.

Artikel 2

Het college geeft opdracht aan: 

Dienst

Taak

GAC

dit besluit opnemen in de rapportering aan de gemeenteraad onder “dagelijks bestuur� omwille van investeringen > drempel OZVB (exclusief btw)


Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Heraanleg binnenplein inclusief groendaken voor het administratief centrum ‘den Bell’


budgetplaats:5153000000/5322000000
budgetpositie:221
functiegebied:2LMS040201M02024/2SBS070102P09880
subsidie:SUB_NR/SBT11197
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:SA020390/2SA080119
budgetperiode:2200, 2300

bestelbon bij gunning
De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

 Heraanleg binnenplein inclusief groendaken voor het administratief centrum ‘den Bell’ - ontvangsten

 

budgetplaats:5322000000
budgetpositie:150300
functiegebied:2SBS070102P09880
subsidie:SBT11197
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA080119
budgetperiode:2300

 nvt


Bijlagen

 • den Bell birdsview1.pdf
 • den Bell Birdview2.pdf
 • 02435_20220929_selectieleidraad.pdf