Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08519 - Uitstallingen - Lijst toelatingen - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08519 - Uitstallingen - Lijst toelatingen - Kennisneming 2022_CBS_08519 - Uitstallingen - Lijst toelatingen - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

De stad ontving verscheidene schriftelijke aanvragen tot het plaatsen van een uitstalling op de openbare weg.

Argumentatie

De aanvragen werden getoetst aan de politiereglementen en verordeningen en voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Juridische grond

Artikel 63 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de burgemeester in het bijzonder belast is met de uitvoering van de politiewetten, de politiedecreten, de politieverordeningen en de politiebesluiten, voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van zijn gemeente. Daarnaast is de burgemeester voor dringende politieverordeningen bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen. De burgemeester informeert de gemeenteraad over de wijze waarop hij die bevoegdheid uitoefent als die daarom verzoekt.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 63 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de burgemeester in het bijzonder belast is met de uitvoering van de politiewetten, de politiedecreten, de politieverordeningen en de politiebesluiten, voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van zijn gemeente. Daarnaast is de burgemeester voor dringende politieverordeningen bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen. De burgemeester informeert de gemeenteraad over de wijze waarop hij die bevoegdheid uitoefent als die daarom verzoekt.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester met betrekking tot de goedkeuring van de volgende aanvragen tot het plaatsen van een uitstalling op de openbare weg:


Dossiernummer: S14/U/2022395

Aanvrager: GAYA, Statiestraat 73 te 2600 Berchem (Antwerpen)

Omschrijving: plaatsen van twee uitstallingen

Locatie: Statiestraat 73-75 te 2600 Berchem

Datum ontvangst aanvraag: 06/05/2022

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.