Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08109 - Omgevingsvergunning - OMV_2022079773. Hof van Delftlaan 19. District Ekeren - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08109 - Omgevingsvergunning - OMV_2022079773. Hof van Delftlaan 19. District Ekeren - Goedkeuring 2022_CBS_08109 - Omgevingsvergunning - OMV_2022079773. Hof van Delftlaan 19. District Ekeren - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022079773

Gegevens van de aanvrager:

Sebastiàn en Elise  Bossuyt - Van Damme met als adres Hof van Delftlaan 19 te 2180 Antwerpen

Ligging van het project:

Hof van Delftlaan 19 te 2180 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 34 sectie E nrs. 140F2 en 140E2

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          12/07/1955: toelating (802#6601) voor het bouwen van een woning.

 

Vergunde toestand

-          functie:

 • vrijstaande eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • 1 bouwlaag onder hellend dak; 

-          gevelafwerking:

 • rode handgevormde gevelsteen en natuursteen en dakpannen in bronskleur.

 

Bestaande toestand

-          conform vergunde toestand, afgezien van:

 • inrichting:
  • voortuin voorzien van bijkomende verharding, met een totale breedte van 6,75 m, vóór de bergplaats/garage en in de zijtuinstrook.

 

Nieuwe toestand

-          conform bestaande toestand, uitgezonderd:

-          bouwvolume:

 • gesloopte portiek aan achterzijde en nieuw extra gelijkvloers bouwvolume van 3,46 op 3,60, rechts vooraan;
  • nieuwe ruimte wordt ingevuld met woonvertrekken, in combinatie met bestaande bergplaats/garage die ook hiervoor zal aangewend worden;
 • nieuw terras aan achterzijde;

-          gevelafwerking nieuw volume:

 • baksteenstrips en betonnen plint (geen informatie aangaande nieuw te plaatsen schrijnwerk);

-          inrichting:

 • verkleinde verharding in voortuin, met een totale breedte van 3 tot 4,20, voor het stallen van 1 wagen en 4 fietsen.

 

Inhoud van de aanvraag

-          slopen van portiek aan achtergevel;

-          optrekken van nieuw volume, rechts vooraan;

-          verkleinen verharding voortuin.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-      Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 

-      Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-      Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-      Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend(e) punt(en):

 • artikel 27 – Open ruimte – §4    Voortuinen dienen vrij te zijn van constructies, met uitzondering van tuinafsluitingen, brievenbussen, enz. Enkel de strikt noodzakelijke verhardingen zijn toegelaten, zoals:
 • paden, palend aan de bebouwing en toegangspaden met een maximumbreedte van 1,50 meter;
 • opritten naar een vergunde garage, carport of autostaanplaatsen met een maximumbreedte van 3 meter per autostaanplaats.

Er is in nieuwe toestand geen sprake meer van een garage maar wel van een verharding voor een parkeerplaats en voor het stallen van fietsen.

 

Sectorale regelgeving

-      MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-      Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt in een overstromingsgevoelig gebied. In alle redelijkheid dient geoordeeld dat er geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-      Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-      Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Beoordeling afwijkingen van de voorschriften

De aanvraag is strijdig met artikel 27 van de Antwerpse bouwcode, inzake het verharden van voortuinen – gelet op het feit dat geen inpandige garage meer voorzien is, is het verharden van de voortuinzone principieel niet meer toegelaten.

Echter kan hier worden geoordeeld dat aangezien de voortuin en het perceel op zich voldoende ruim zijn, vermelde voortuin voldoende groen wordt voorzien en de verharding tot het absolute minimum wordt beperkt (indien bijvoorbeeld de zone tussen het wielspoor bijkomend als niet verhard wordt aangelegd) dat wordt voldaan aan de uitgangspunten van betreffend artikel en dat bijgevolg gefundeerd kan worden afgeweken en dit als dusdanig kan worden bekrachtigd.

 

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag voorziet louter het beperkt verbouwen en uitbreiden van een vergunde eengezinswoning en gelet op de ligging van laatstgenoemde in een meer dan voldoende ontwikkeld woongebied, is er in deze dan ook effectief sprake van een correcte functionele inpasbaarheid.

 

Schaal - ruimtegebruik – bouwdichtheid

De geplande uitbreiding is geheel voorzien binnen de contouren van wat algemeen als de maximale bouwzone van deze losstaande woning kan worden aanzien; de zijdelingse afstanden worden maximaal gerespecteerd en de ontworpen hoogte is zonder meer lager dan de resterende gebouwdelen, waardoor eenduidig geen nadelige impact te verwachten valt voor de aanpalende percelen.

Het advies inzake schaal en ruimtegebruik is dan ook zonder meer gunstig.

 

Visueel-vormelijke elementen

De te hanteren materialen, wit hout als dakgoot, baksteenstrips (zonder kleurweergave) en een betonnen plint, zijn algemeen aanvaarde afwerkingen voor dergelijke panden en er kan dan ook voorwaardelijk gunstig geadviseerd worden aangaande het visuele aspect ervan, gesteld dat er voor de nieuwe steenstrips een kleur wordt aangewend die qua vertoon passend is bij de rest van de woning. Hetzelfde geldt voor het materiaalgebruik en de kleurtint van het nieuwe schrijnwerk, voor dewelke ook geen informatie werd verstrekt.

Het advies voor dit deelaspect van de aanvraag is bijgevolg voorwaardelijk gunstig.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de aanvraag betrekking heeft op de verbouwing van een eengezinswoning waarbij de functie en het aantal woongelegenheden ten opzichte van de bestaande toestand ongewijzigd blijven.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De verharding in de voortuin dient tot een minimum herleid te worden; daarom moet het deel centraal onder de gestalde wagen met een breedte van minimaal 60 cm onthard en met groen in volle grond aangelegd worden en dit over de volledige diepte van de voortuin met uitzondering van de laatste 1,5 m tegen de woning aan.

2. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.


Standpunt college

Het college sluit zich deels aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar. De omgevingsambtenaar stelt een afwijking op artikel 27 van de Antwerpse bouwcode vast en adviseert daarom om het deel centraal onder de gestalde wagen met een breedte van minimaal 60 cm te ontharden en met groen in volle grond aan te leggen.

Het betreft een groot perceel met een ruime voortuin, waar de gemeentelijke omgevingsambtenaar terecht over stelt dat er reeds voldoende groen wordt voorzien. Bijkomend wordt er met onderhavige vergunningsaanvraag in de voortuin een oppervlakte van circa 35m² onthard en groen aangelegd, wat een verbetering is ten opzichte van de bestaande toestand. De overige tuinzone blijft voor méér dan twee derde onverhard, waardoor het college van mening is dat het aandeel verharding verder in verhouding is tot het aandeel onverharde tuinzone op het perceel.

Om die reden wordt de eerste voorwaarde dan ook geschrapt.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

7 augustus 2022

Volledig en ontvankelijk

23 augustus 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

22 oktober 2022

Verslag GOA

30 september 2022

naam GOA

Gerd Cryns

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich deels aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.