Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08297 - Omgevingsvergunning - OMV_2022080274. Dageraadplaats 31. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08297 - Omgevingsvergunning - OMV_2022080274. Dageraadplaats 31. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_08297 - Omgevingsvergunning - OMV_2022080274. Dageraadplaats 31. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022080274

Gegevens van de aanvrager:

de heer Aster Van de Vijver met als adres Dageraadplaats 31 bus 3V te 2018 Antwerpen

Ligging van het project:

Dageraadplaats 31 te 2018 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 6 sectie F nr. 1275Z5

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

omvormen van een plat dak naar een dakterras

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          20/12/2021: proces-verbaal (11002_2021_15232_VPV) voor het inrichten van een dakterras en het doorvoeren van constructieve wijzigingen in functie van dit terras;

-          15/05/1981: vergunning (1981188) voor een verbouwing;

-          12/05/1937: toelating (18#7722) voor verbouwingswerken en een septisch stelsel.

 

Vergunde / Geacht vergunde toestand 

-          meergezinsgebouw met op het gelijkvloers functie kantoor, diensten en vrije beroepen;

-          bouwvolume:

 • hoekpand in gesloten bebouwing met 3 bouwlagen onder een pseudomansardedak;
 • hoogte dakrand circa 14 m;
 • volledig dicht gebouwd perceel;

-          gevelafwerking:

 • gelijkvloerse, eerste en tweede verdieping afgewerkt met cementering;
 • derde verdieping combinatie tussen cementering en leien;
 • arduinen plint en dorpels;
 • buitenschrijnwerk combinatie van wit geschilderde houten schrijnwerk en bruin aluminium;
 • houten kroonlijst en dakrand.

 

Bestaande toestand

-          doorgevoerde constructieve werken:

 • dakterras op het pseudomansardedak;
 • gewijzigde verticale circulatie in kader van de bereikbaarheid van het dakterras;

-          gewijzigde gevelafwerking, geen verdere gegevens beschikbaar.

 

Nieuwe toestand

-          functie en aantal wooneenheden maken geen deel uit van de aanvraag;

-          bouwvolume:

 • 3 bouwlagen onder een pseudomansardedak met daarboven een dakterras;
 • aantal bouwlagen, hoogte dakrand en bebouwing ter hoogte van het maaiveld ongewijzigd;

-          gevelafwerking:

 • dakterras met houten balustrade;
 • dakrand in witte kunststofplaten;
 • overige delen van de gevel maken geen deel uit van de aanvraag.


Inhoud van de aanvraag

-          inrichten van een dakterras bovenop het pseudomansardedak;

-          wijzigen van de kroonlijsten en dakranden;

-          mogelijke wijzigingen aan de onderliggende verdiepingen maken geen deel uit van de aanvraag.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

2 september 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen). In gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud, (Artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de binnenstad van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Leien en de Kleine Ring.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 • artikel 5 Cultuurhistorisch erfgoed:
  Het vervangen van de kroonlijst en de dakrand gaat in tegen de wenselijkheid van behoud;
 • artikel 6 Harmonie en draagkracht:
  Het voorzien van een dakterras bovenop een pseudomansardedak wijkt af van het referentiebeeld.

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn. 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

De bestaande en vergunde woonfunctie blijft ongewijzigd waardoor de functionele inpasbaarheid gegarandeerd blijft.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De aanvraag voorziet in de aanleg van een dakterras op het pseudomansardedak. Ondanks het afwijkende karakter van een gebruikslaag bovenop een daklaag (bouwcode, art 6) kan in dit geval uitzonderlijk een voorwaardelijk gunstig advies gegeven worden voor de aanleg van een dakterras.
De dakvorm in kwestie betreft een pseudodakvorm die zich langs de hoek van het pand laat lezen als een volwaardige daklaag en aan weerszijden is vormgegeven als een mansardedak. Door de omvang van het dak is het mogelijk om het toegankelijke gedeelte van het dak, inclusief de bijhorende constructies, te beperken tot een zone die niet zichtbaar is van op het openbaar domein.
Voor de toegang tot het terras is tot slot geen bijkomend bouwvolume nodig maar wordt gewerkt met een dakkoepel.
Gelet op het bovenstaande kan de aanvraag, wat dit punt betreft, gunstig geadviseerd worden.
 

Visueel-vormelijke elementen en cultuurhistorische aspecten

Aangezien het pand is gelegen in een zone met cultuurhistorische erfgoedwaarde, werd advies gevraagd aan de stedelijke dienst monumentenzorg. Dit voorwaardelijk gunstig advies laat zich als volgt lezen;

 

“De Dageraadplaats is een rechthoekig plein dat de kern vormt van het Antwerpse deel van de wijk Zurenborg. De wijk werd circa 1883 ten oosten van het stadscentrum aangelegd door de maatschappij van het Oosten van Antwerpen. Het plein grenst aan de drukke verbindingsweg van de Draak- en de Kleinehondstraat.

Typisch voor de verkaveling van Zurenborg is dat er in een straalvormig, symmetrisch patroon rechte straten vertrekken vanop dit plein. Het verkeersvrije plein wordt gedomineerd door de Sint-Norbertuskerk, de parochiekerk die hier door de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen werd ingeplant op de plaats van de oudere voorlopige Zurenborgkapel. De huizenrij op nummers 1 tot 3 is een restant van bebouwing die deze kapel omringde.

Het plein is deels afgezoomd met kastanjebomen en wordt gebruikt als recreatieplek. De meeste percelen werden eind 19de of begin 20ste eeuw bebouwd met panden met een horecagelijkvloers, een functie die op het levendige plein nog steeds bewaard is. Een voorbeeld is nummer 30, hoek Filomenastraat, waar naast het neoclassicistische hoekpand, in het lage gebouw met puntgevel een "speelzaal" was ingericht. Plannen werden in 1891 opgemaakt door Verwimp voor de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen.

 

Men wenst een dakterras te regulariseren op het bestaande pseudomansardedak. De kroonlijst werd aangepast in functie van de nieuwe isolatie. De nieuwe dakrand werd met witte kunststofplaten bekleed.

Een terras op een bestaande daklaag is vanuit erfgoedoogpunt aanvaardbaar op voorwaarde dat het terras niet zichtbaar is vanaf de straatzijde. Het terras wordt op ongeveer 5 meter van de voorgevel geplaatst en op 1,25 meter van de zijgevel. Op basis van streetview is de huidige borstwering zichtbaar vanaf de straat. We stellen ons de vraag of 1,25 meter vanaf de zijgevel voldoende afstand zal zijn om niet zichtbaar te zijn. Een zichtbaar terras op een bestaand dak verstoort de historische opbouw. Op een daklaag wordt namelijk geen bijkomend volume verwacht.

We zijn eveneens niet tegen het isoleren van daken en begrijpen dat dit een aanpassing vergt van de kroonlijst. Wel wordt opgemerkt dat een vlakke kroonlijst bekleed met kunststofplaten zeer zwaar en overkomt in het straatbeeld. Dit zou anders opgelost kunnen worden door een geprofileerde kroonlijst te voorzien en een gepast materiaalgebruik toe te passen. Regularisatie is niet aanvaardbaar.

De pui werd in een witte tint geschilderd, anders dan de bovengevel. Het verschil in kleur is echter niet op een logische plaats voorzien, we adviseren dan ook in geval van herschilderen om de volledige gevel in eenzelfde witte kleur te schilderen.

Gelet op het voorgaande wordt een voorwaardelijk gunstig advies verleend.”

 

Het advies van de stedelijke dienst monumentenzorg wordt integraal bijgetreden. Gelet op de specifieke omgevingskenmerken kan het dakterras voorwaardelijk gunstig geadviseerd worden voorwaarden.
Zo wordt als voorwaarde bij de vergunning opgenomen dat de balustrade op een afstand van 2 m van de kroonlijst geplaatst moet worden in de Filomenastraat zodoende deze niet zichtbaar is vanop het openbaar domein. Als alternatief voor deze voorwaarde kan de omheining in hoogte beperkt worden tot zithoogte (50cm) of dient er een groene buffer voor de omheining geplaatst te worden. Deze beplanting dient dan geplaatst te worden voor het deel van de balustrade dat op minder dan 2 m van de kroonlijst wordt geplaatst. De groene aanplanting bestaat uit wintervaste planten die hoger zijn dan de balustrade, zodanig dat deze ten alle tijden en volledig van het zicht onttrokken wordt.

De gevraagde voorwaarde van Monumentenzorg, met betrekking tot de kleur van de gevel, kan niet worden bijgetreden aangezien deze geen deel uit maakt van de aanvraag. Wel worden alle handelingen, werken en wijzigingen expliciet uitgesloten van vergunning, net zoals wat betreft de bekleding van de kroonlijst.

De aanvrager/eigenaar wordt gevraagd om de gevels terug te brengen naar de vergunde, witte gevelkleur.
 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

De woonkwaliteit gaat er door de ruime buitenruimte op vooruit zonder dat hierbij hinder wordt gegenereerd naar de omgeving. Mits naleving van de voorwaarden bij de vergunning, kan de aanvraag wat betreft de hinderaspecten gunstig geadviseerd worden.
 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de inhoud van de aanvraag geen impact heeft op de parkeerbehoefte.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De balustrades dienen op een afstand van 2 m van de kroonlijst geplaatst te worden zodoende deze niet zichtbaar zijn vanop het openbaar domein. Als alternatief voor deze voorwaarde kan de omheining in hoogte beperkt worden tot zithoogte (50cm) of dient er een groene buffer voor de omheining geplaatst te worden. Deze beplanting dient dan geplaatst te worden voor het deel van de balustrade dat op minder dan 2 m van de kroonlijst wordt geplaatst. De groene aanplanting bestaat uit wintervaste planten die hoger zijn dan de balustrade, zodanig dat deze ten alle tijden en volledig van het zicht onttrokken wordt.

2. Alle handelingen, werken en wijzigingen aan de gevels, kroonlijsten en dakranden worden uitgesloten uit de vergunning. De gevel dient op termijn van eenzelfde witte kleur voorzien te worden.

3. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

22 juni 2022

Volledig en ontvankelijk

2 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

1 november 2022

Verslag GOA

7 oktober 2022

naam GOA

Katrijn Apostel

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De balustrades dienen op een afstand van 2 m van de kroonlijst geplaatst te worden zodoende deze niet zichtbaar zijn vanop het openbaar domein. Als alternatief voor deze voorwaarde kan de omheining in hoogte beperkt worden tot zithoogte (50cm) of dient er een groene buffer voor de omheining geplaatst te worden. Deze beplanting dient dan geplaatst te worden voor het deel van de balustrade dat op minder dan 2 m van de kroonlijst wordt geplaatst. De groene aanplanting bestaat uit wintervaste planten die hoger zijn dan de balustrade, zodanig dat deze ten alle tijden en volledig van het zicht onttrokken wordt.

2. Alle handelingen, werken en wijzigingen aan de gevels, kroonlijsten en dakranden worden uitgesloten uit de vergunning. De gevel dient op termijn van eenzelfde witte kleur voorzien te worden.

3. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.