Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08484 - Omgevingsvergunning - OMV_2022103171. Lange Herentalsestraat 53. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08484 - Omgevingsvergunning - OMV_2022103171. Lange Herentalsestraat 53. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_08484 - Omgevingsvergunning - OMV_2022103171. Lange Herentalsestraat 53. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022103171

Gegevens van de aanvrager:

Aharon en Chaya Meirovits - ulman met als adres Lange Herentalsestraat 53 te 2018 Antwerpen

Ligging van het project:

Lange Herentalsestraat 53 te 2018 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 8 sectie H nr. 1178L6

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

uitbreiden van het appartement op de vierde verdieping tot een duplex-appartement door optopping

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

 

-          15/07/2022: weigering (OMV_2022060894) voor het uitbreiden van het appartement op de 4de verdieping tot een duplex-appartement;

-          29/03/2019: vastgesteld bouwkundig erfgoed: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/215407;

-          02/06/1937: toelating (18#7756) voor het inrichten van een onrechtstreeks spoelstelsel;

12/02/1937: toelating (18#6973) voor het bijbouwen van een kamer;

-          23/10/1936: toelating (18#6131) voor het afbreken van een huis en opzichten van een appartementsgebouw met bijzondere goot.

 

Vergunde en bestaande toestand

 

-          functie:

 • meergezinswoning met 5 woongelegenheden;
 • 5 tweeslaapkamerappartementen met een netto vloeroppervlakte van circa 160 m², 1 op elke bouwlaag;

-          bouwvolume:

 • 5 bouwlagen en een technische verdieping onder een plat dak in een gesloten bebouwing;
 • bouwhoogte van circa 17,25 m met een beperkte, teruggetrokken liftuitloop tegen de linker perceelgrens tot een bouwhoogte van circa 18,80 m ten opzichte van het straatniveau;

-          gevelafwerking:

 • gelijkvloerse pui in beige betontegels en op de verdiepingen in rode gevelsteen met betonnen sierelementen;
 • buitenschrijnwerk in hout, zwart geschilderd;
 • inkomdeur en kelderraam in staal, zwart geschilderd.

 

Nieuwe toestand

 

-          functie: meergezinswoning met 5 woongelegenheden:

 • 4 tweeslaapkamerappartementen met een netto vloeroppervlakte van circa 160 m²;
 • 1 duplexappartement op de 4de en 5de verdieping, met 4 slaapkamers en een bureauruimte met een netto vloeroppervlakte van circa 242,40 m² en 3 buitenterrassen van in totaal circa 14,20 m²;

-          bouwvolume:

 • 5 bouwlagen met een bijkomende teruggetrokken bouwlaag onder een plat dak in een gesloten bebouwing;
 • het gebouw verhoogt met een teruggetrokken bouwlaag tot een bouwhoogte van circa 20 m;
 • de nieuwe bouwlaag is circa 5,20 m teruggetrokken ten opzichte van de voorgevel en heeft een bouwdiepte van circa 20,20 m op de linker perceelgrens en circa 16,10 m op de rechter perceelgrens;

-          gevelafwerking:

 • de nieuwe bouwlaag wordt opgetrokken in rode gevelsteen met betonnen sierelementen zoals de bestaande gevel van de verdiepingen;
 • buitenschrijnwerk eveneens in hout, zwart geschilderd;

-          inrichting: de platte daken worden aangelegd als groendaken.

 

Inhoud van de aanvraag

 

-          uitbreiden van het bouwvolume met een nieuwe teruggetrokken 6de bouwlaag;

-          uitbreiden van het appartement op de 4de verdieping tot een duplexappartement op de 4de en 5de verdieping;

-          wijzigen van de gevel;

-          interne constructieve werken op de 4de en 5de verdieping;

-          eventuele werken en wijzigingen aan de overige verdiepingen maken geen deel uit van de aanvraag.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

2 september 2022

28 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

2 september 2022

5 oktober 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de binnenstad van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Leien en de Kleine Ring.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)


De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)


De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

 

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)


De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)


De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 

 • Artikel 24 Minimale lichtinval en minimale luchttoevoer:

De opengaande delen werden niet aangeduid op de geveltekeningen. Elke verblijfsruimte dient minimaal 1 te openen gevel- of dakdeel te hebben zodat de ruimte op natuurlijke wijze geventileerd kan worden.

 • Artikel 34 Stabiliteit en scheidingsmuren:

De scheidingsmuur dient een opstand van minimaal 0,30 m ten opzichte van het hoogste dakvlak te hebben. De zichtbaar blijvende onderdelen van de scheidingsmuur moeten esthetisch verantwoord en volgens de regels der kunst afgewerkt worden.

 

Sectorale regelgeving

 

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.


Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving besluit de toegevoegde project-MER-screeningsnota dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn. De nota wordt aanvaard.

 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.


Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

 

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)


De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))


Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

 

Voorliggende aanvraag omvat het optrekken van een extra 6de bouwlaag op een bestaand appartementsgebouw van 5 bouwlagen. Deze extra verdieping is een uitbreiding van het bestaande appartement op de 4de verdieping (5de bouwlaag). Ook de indeling van dit appartement op de 4de verdieping wijzigt licht. Functioneel zijn er geen wijzigingen.

 

Schaal – ruimtegebruik – bouwdichtheid

 

Hoewel het beter zou zijn de bouwlijn van de teruggetrokken daklaag meer naar achter te plaatsen, in lijn tot de bouwlijn van de directe geburen, wordt geoordeeld dat in het globale straatbeeld van de Lange Herentalsestraat, het voorgestelde gabarit ruimtelijk inpasbaar is.

Het bijkomende volume is niet zichtbaar vanop de straat en voorziet geen onaanvaardbare hinder bij de buurpanden.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

 

De uitbreiding komt de woonkwaliteit van het appartement ten goede.

De woning voldoet aan de actuele eisen wat betreft hinderaspecten, gezondheid en gebruikersgenot mits het naleven van de voorwaarden. Onder meer de verblijfsruimten moeten conform artikel 24 van de bouwcode voldoende geventileerd kunnen worden door opengaande geveldelen te voorzien.

 

Visueel-vormelijke elementen

 

De voorgestelde materialen van de daklaag verwijzen naar de aanwezige materialen in de bestaande voorgevel en kunnen aanvaard worden. In de slaapkamer achter de voorgevel van de daklaag wordt een raam voorzien tot op de grond. Dit raam geeft uit op het plat dak aan de straatzijde. Dit dak kan omwille van privacyhinder niet gebruikt worden als buitenruimte. In voorwaarden zal worden opgelegd dat er een balustrade in spijlenwerk moet worden voorzien voor het raam, met een maximale hoogte van 110 cm.

 

Cultuurhistorische aspecten

 

Aangezien het pand opgenomen is in de inventaris onroerend erfgoed, werd de aanvraag ter advies voorgelegd aan de stedelijke dienst Monumentenzorg. Het advies luidt als volgt:

 

“Vanuit oogpunt monumentenzorg geen bezwaar. De uitbreiding is niet zichtbaar vanop straat en gebeurt in een gelijkaardige materialisatie als het onderliggend pand. De indeling en het interieur van de vierde verdieping wijzigt. Het is op basis van de aangeleverde foto's niet mogelijk om te bepalen of hier nog elementen met erfgoedwaarde aanwezig zijn. Graag terugkoppeling voor de start van de werken.”

 

Dit laatste zal in voorwaarden worden opgenomen bij het verlenen van de vergunning.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. Een balustrade moet worden voorzien voor het raam van de slaapkamer van de dakverdieping, met een maximale hoogte van 110 cm, zodat het groendak aan de straatzijde niet vrij toegankelijk is.

3. Het gedeelte van de scheidingsmu(u)r(en) dat geen opstand heeft van minimaal 0,30 m ten opzichte van het hoogste aangrenzende dakvlak, te voorzien van een niet-brandbare strook (reactie bij brand van minimum klasse A2FL-s2) van minstens 30 cm breed voorzien tussen het groendak en de scheidingswand.

4. Elke verblijfsruimte moet worden voorzien van minimaal één te openen geveldeel zodat de ruimte op natuurlijke wijze geventileerd kan worden conform artikel 24 van de bouwcode.

5. De werken zijn terug te koppelen met de stedelijke dienst Monumentenzorg voor de start van de werken.

6. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

7. Alle vergunningsplichtige werken, handelingen en wijzigingen op de overige verdiepingen worden uitgesloten uit de vergunning.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

8 augustus 2022

Volledig en ontvankelijk

2 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

1 november 2022

Verslag GOA

13 oktober 2022

naam GOA

Katrine Leemans

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1.      De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

 1. Een balustrade moet worden voorzien voor het raam van de slaapkamer van de dakverdieping, met een maximale hoogte van 110 cm, zodat het groendak aan de straatzijde niet vrij toegankelijk is.
 1. Het gedeelte van de scheidingsmu(u)r(en) dat geen opstand heeft van minimaal 0,30 m ten opzichte van het hoogste aangrenzende dakvlak, te voorzien van een niet-brandbare strook (reactie bij brand van minimum klasse A2FL-s2) van minstens 30 cm breed voorzien tussen het groendak en de scheidingswand.
 1. Elke verblijfsruimte moet worden voorzien van minimaal één te openen geveldeel zodat de ruimte op natuurlijke wijze geventileerd kan worden conform artikel 24 van de bouwcode.
 1. De werken zijn terug te koppelen met de stedelijke dienst Monumentenzorg voor de start van de werken.
 1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.
 1. Alle vergunningsplichtige werken, handelingen en wijzigingen op de overige verdiepingen worden uitgesloten uit de vergunning.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.