Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08475 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022094596. Olieweg 97. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08475 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022094596. Olieweg 97. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_08475 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022094596. Olieweg 97. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd bij de deputatie een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag wordt behandeld volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

De deputatie verzoekt het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar om:

- een openbaar onderzoek te houden;

- advies uit te brengen.

 

Projectnummer:

OMV_2022094596

Gegevens van de aanvrager:

NV Blue Gate Antwerp Building met als adres Oude Houtlei 140 te 9000 Gent

Ligging van het project:

Olieweg 97 te 2020 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 9 sectie I nr. 2937A7

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

wijzigen van de voorgevel en het verbouwen van een laboratorium

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          13/12/2018: voorwaardelijke vergunning door deputatie (OMV_2018093045) voor de bouw en exploitatie van een een laboratorium.

 

Vergunde toestand

-          functie:

 • laboratorium;

-          bouwvolume:

 • 5 bouwlagen met plat dak; 
 • bouwhoogte van circa 26,3 m;
 • footprint van circa 53,5 m op circa 23 m;

-          gevelafwerking:

 • witte gevelsteen;
 • bronskleurig aluminium buitenschrijnwerk;
 • dakrand in zink.

 

Bestaande toestand

-          niveau van het gelijkvloers verlaagd met circa 0,12 m;

-          locatie regenwaterput gewijzigd;

-          logo op de gevels gewijzigd;

-          bijkomend logo op de noordoostelijke en noordwestelijke gevel;

-          dakrand gewijzigd naar wit prefabbeton.

 

Nieuwe toestand

-          functie: 

 • conform vergunde toestand;

-          bouwvolume:

 • wijzigen van het niveau van het gelijkvloers van 5,12 m TAW naar 5 m TAW;

-          gevelafwerking:

 • dakrand in wit prefabbeton;
 • wijzigen van de logo’s op de noordwestelijke en zuidoostelijke gevels;
 • plaatsen van een logo op de noordoostelijke gevel.

 

Inhoud van de aanvraag

-          wijzigen van de voorgevel en de dakranden;

-          wijzigen locatie regenwaterput en afwatering;

-          regularisatie wijziging hoogtepeil gelijkvloers.

Argumentatie

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zone: gemengd regionaal bedrijventerrein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de bouwcode.

 

Sectorale regelgeving

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex wonen van 2021”)
De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijndecreet: het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen
(Het Rooilijndecreet kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Decreet houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen)
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het Rooilijndecreet.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag betreft de regularisatie van het project dat werd vergund op 13/12/2018 met projectnummer OMV_2018093045. Volgende zaken zijn gewijzigd t.o.v. het vergunde project:

-          Wijziging hoogtepeil terrein TAW gelijkvloers: TAW peil van niveau 0 (gelijkvloers) is uitgevoerd op 5,00 in plaats van 5,12.

-          Wijziging locatie regenwaterput en afwatering: van straatzijde (Olieweg) naar zijde Herenpolderbrug.

-          Wijziging aan het logo (kleur en tekst) op de gevels van het gebouw en het aanbrengen van een bijkomend logo op de noordoost- en noordwestgevel.

-          Wijziging gevelmateriaal dakranden: deksteen in wit prefabbeton in plaats van zinken kraal.

 

De functie onderzoek en ontwikkeling is ongewijzigd gebleven t.o.v. de eerste vergunning, en is dus inpasbaar in het bedrijventerrein en in overeenstemming met de doelstellingen en ambities voor Blue Gate.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De inhoud van deze aanvraag heeft geen impact op de parkeerbehoefte. De voorwaarden die werden opgelegd in de eerste aanvraag blijven van kracht. In het advies wordt daarom opgenomen dat moet worden voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot het afsluiten voor gemotoriseerd verkeer van het fietspad langs het talud en met betrekking tot het etagesysteem van de fietsenstalling.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

Het volume en de inplanting blijven ongewijzigd t.o.v. de oorspronkelijke aanvraag, en zijn dus inpasbaar in de context van het bedrijventerrein Blue Gate en verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening.

 

Visueel-vormelijke elementen

Voor het terrein van Blue Gate werd een beeldkwaliteitsplan opgemaakt dat zowel de grote infrastructuren weergeeft, als randvoorwaarden vastlegt voor de vormgeving van de bedrijfsgebouwen. Voorliggend ontwerp is in overeenstemming met dit beeldkwaliteitsplan.

 

Om de visueel-vormelijke aspecten van het voorgestelde bouwvolume te beoordelen werd in het kader van de eerste aanvraag advies gevraagd aan de welstandscommissie. Op 20 april 2018 brachten zij een gunstig advies uit.

 

Voorliggende aanvraag omvat een wijziging aan de bedrijfsgebonden reclame. De kleur en de tekst van het logo van Blue_App worden aangepast op de zuidoostgevel en er wordt een bijkomend logo van Blue_App en UAntwerp toegevoegd op de noordoost- en de noordwestgevel. De oppervlakte van de reclame is beperkt en staat in verhouding tot de oppervlakte van de gevel. Daarnaast wordt het materiaal van de dakranden gewijzigd van een zinken kraal naar een deksteen in wit prefabbeton, en zijn er beperkte aanpassingen aan de indeling van het schrijnwerk in de zuidoost- en zuidwestgevel.

Het voorgestelde beantwoordt aan de voorschriften van de bouwcode en is inpasbaar in het gevelbeeld.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Het TAW peil van niveau 0 (gelijkvloers) is uitgevoerd op 5,00 in plaats van 5,12. Er wordt vastgesteld dat dit 12 cm lager is dan in de oorspronkelijke plannen. Aangezien het perceel gelegen is in effectief overstromingsgevoelig gebied moeten er maatregelen getroffen worden om schade bij overstromingen te voorkomen. Dit wordt opgelegd in de voorwaarden bij vergunning. 

 

De locatie van de regenwaterput wordt gewijzigd van de straatzijde (Olieweg) naar de zijde van de Herenpolderbrug. Aangezien de capaciteit ongewijzigd blijft, is deze wijziging aanvaardbaar.

 

Advies van het college

Gunstig advies te verlenen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. Het moet onmogelijk gemaakt worden dat gemotoriseerd verkeer op het fietspad langs de talud terecht kan komen.

2. In de fietsenstalling moet één van de twee blokken voorzien worden van een etagesysteem om het aantal benodigde stallingen te halen. Het is niet toegelaten om beide blokken van een etagesysteem te voorzien, omwille van het feit dat niet alle fietsen daarin passen. In een etagesysteem moet minstens 50cm hart op hart afstand tussen de fietsen voorzien worden om comfortabel te kunnen stallen.

3. Aangezien het perceel gelegen is in effectief overstromingsgevoelig gebied moeten er maatregelen getroffen worden om schade bij overstromingen te voorkomen.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 24 en 42 van het Omgevingsvergunningsdecreet heeft het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar de bevoegdheid advies uit te brengen voor de vergunningsaanvragen op haar grondgebied waarvoor de deputatie, de Vlaamse regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar de bevoegde overheid is, tenzij:

 

 1. de aanvraag ingediend is door het betrokken college;
 2. de aanvraag louter betrekking heeft op mobiele of verplaatsbare ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 

Het college heeft op 17 november 2017 (jaarnummer 2017_CBS_08858) beslist om de adviesbevoegdheid op te nemen.

Fasering

Procedurestap

Datum

Ontvangst adviesvraag

18 augustus 2022

Start openbaar onderzoek

15 september 2022

Einde openbaar onderzoek

14 oktober 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste adviesdatum

7 oktober 2022

 

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

15 september 2022

14 oktober 2022

0

0

0

0

 

Informatievergadering

Een informatievergadering was niet vereist en werd niet gehouden.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist gunstig advies te verlenen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1.      Het moet onmogelijk gemaakt worden dat gemotoriseerd verkeer op het fietspad langs de talud terecht kan komen.

 1. In de fietsenstalling moet één van de twee blokken voorzien worden van een etagesysteem om het aantal benodigde stallingen te halen. Het is niet toegelaten om beide blokken van een etagesysteem te voorzien, omwille van het feit dat niet alle fietsen daarin passen. In een etagesysteem moet minstens 50cm hart op hart afstand tussen de fietsen voorzien worden om comfortabel te kunnen stallen.
 1. Aangezien het perceel gelegen is in effectief overstromingsgevoelig gebied moeten er maatregelen getroffen worden om schade bij overstromingen te voorkomen.

 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.