Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08482 - Omgevingsvergunning - OMV_2022109424. Guicciardinistraat 8. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08482 - Omgevingsvergunning - OMV_2022109424. Guicciardinistraat 8. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_08482 - Omgevingsvergunning - OMV_2022109424. Guicciardinistraat 8. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022109424

Gegevens van de aanvrager:

Philippe Neel met als adres Guicciardinistraat 8 te 2050 Antwerpen

Ligging van het project:

Guicciardinistraat 8 te 2050 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 13 sectie N nr. 733/5

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

voortuinverharding

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          10/10/2008: vergunning (3154#1292) voor het plaatsen van een veranda;

-          23/03/1968: vergunning (1968488) voor een landhuis.

 

Vergunde toestand

-          functie:

 • eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • vrijstaande woning met 2 bouwlagen en zadeldak;
 • bouwdiepte circa 12m op het gelijkvloers en 10,5m op de verdieping;
 • nokhoogte circa 9m;

-          gevelafwerking:

 • gevels opgebouwd uit beige metselwerk en voorzien van witkleurig buitenschrijnwerk met houten luiken. Dak in zwarte leien;
 • balkon op de eerste verdieping met verticaal spijlenwerk;
 • poort naar inpandige garage aanwezig in gevel gericht naar de Roemer Visscherstraat;

-          inrichting:

 • perceel grenzend aan zowel de Guicciardinistraat, Roemer Visscherstraat en de publieke doorgang tussen beide straten.

 

Bestaande toestand

-          gevelafwerking:

 • gevels in wit geschilderd metselwerk en voorzien van donker buitenschrijnwerk;
 • balkon op de eerste verdieping met horizontaal spijlenwerk;

-          inrichting:

 • hoge tuinafsluiting in de voortuin langs de Guicciardinistraat aan de rechterzijde van de woning.

 

Nieuwe toestand

-          inrichting:

 • waterdoorlatende verharding om een voertuig te stallen in de voortuin langs de Giucciardinistraat;
 • verhard pad naar de voordeur, met een breedte van circa 1,6m en 2,5m.

Inhoud van de aanvraag

-          aanleggen van nieuwe verharding.

-          alle wijzigingen ten opzichte van de vergunde toestand maken geen deel uit van de aanvraag.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)

De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend punt:

de voortuin mag enkel voorzien worden van de strikt noodzakelijke verhardingen. Er wordt meer verharding voorzien dan het strikt noodzakelijke.

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.
 

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag omvat geen functiewijziging. De bestaande vergunde eengezinswoning blijft behouden en blijft verenigbaar met het woongebied volgens gewestplan.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

Het perceel heeft een bijzondere ligging en geeft uit op twee straten. De voordeur van de woning is gericht op de Guicciardinistraat en de garagepoort geeft uit in de Roemer Visscherstraat. De aanvraag omvat de aanleg van een verharding in de voortuin in de Guicciardinistraat in functie van het opladen van een auto aan een elektrische laadpaal. Artikel 27 van de bouwcode stelt dat in de voortuin enkel de strikt noodzakelijke verharding kan voorzien worden. Een autostalplaats die niet naar een garage leidt, wordt niet gezien als een strikt noodzakelijke verharding. De vergunning is dus in strijd met artikel 27 van de bouwcode en moet geweigerd worden.

 

Er kan een laadpaal geplaatst worden in de achtertuin ter hoogte van de oprit naar de garage. Uit Google Maps wordt echter afgeleid dat de bestaande situatie afwijkt van de vergunde situatie. De oorspronkelijke oprit naar de garage werd gesupprimeerd en bij de tuin betrokken.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

De parkeerparagraaf is niet van toepassing omdat de in deze aanvraag vervatte werken geen aanleiding geven tot de vermeerdering van het aantal woongelegenheden.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te weigeren omwille van onverenigbaarheden met stedenbouwkundige voorschriften en een goede ruimtelijke ordening.


Standpunt college

Het college sluit zich niet aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar. De omgevingsambtenaar wijst er op dat voorliggende aanvraag strijdig is met artikel 27 van de Antwerpse Bouwcode. Verder was er in vergunde toestand in de achtertuin een oprit aanwezig die naar de inpandige garage in de woning leidde. Er wordt opgemerkt dat deze vergunde situatie intussen gewijzigd werd door de oprit te supprimeren en deze zone bij de achtertuin te betrekken.

Het college is van oordeel dat artikel 27 van de Antwerpse bouwcode onder meer samen gelezen moet worden met artikel 30. Artikel 30 stelt immers dat een stallingsmogelijkheid in voor-, zij- en achtertuin kan worden toegelaten indien deze het begroende karakter van deze zones ondersteunt. De afwijking op artikel 27 is dus niet automatisch aanleiding om de aanvraag te weigeren.

De vergunde en bestaande toestand van de achtertuinzone zijn inderdaad niet identiek. In bestaande toestand werd de vergunde oprit gesupprimeerd. Deze ingreep is ruimtelijk aanvaardbaar, zelfs wenselijk. De vergunde oprit sneed de achtertuinzone in twee delen. Door deze te supprimeren werd er één aaneensluitende tuinzone gecreëerd en werd een ruim deel verharding uit die tuinzone verwijderd.

Ter hoogte van de Guicciardinistraat heeft het perceel een breedte van ca. 22 meter. De aangevraagde verharding voor autostaanplaatsen heeft een breedte van 5,7 meter en een diepte van ca. 5,5 meter tot 6,5 meter. Voor de autostaanplaatsen is ca. 10 m² minder verharding nodig ten opzichte van de vergunde oprit in de achtertuinzone. Een groot deel (ca. 80m²) van de voortuin blijft onverhard en groen aangelegd. De autostaanplaatsen worden bovendien aangelegd in waterdoorlatende betonstrips begroeid met gras. Zowel de oppervlakte van de verharding als het type materiaal betreft een verbetering ten aanzien van de vergunde toestand. Ook de inplanting is logischer door de autostaanplaatsen ter hoogte van de inkom aan de voorzijde van de woning te voorzien, waardoor de achtertuinzone niet meer belast wordt.

Het college gaat dus akkoord met de aanleg van de autostaanplaatsen, zoals voorzien in deze aanvraag, en met het supprimeren van de oprit in de achtertuin. Alle andere eventuele vergunningsplichtige handelingen, werken en wijzigingen worden van vergunning uitgesloten.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

14 augustus 2022

Volledig en ontvankelijk

1 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

31 oktober 2022

Verslag GOA

17 oktober 2022

naam GOA

Katrijn Apostel

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich niet aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.


Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:


Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

2. Alle handelingen, werken en wijzigingen met uitzondering van het heraanleggen van de voortuin conform voorliggende aanvraag en het supprimeren van de oprit in de achtertuinzone worden uitgesloten uit de vergunning.

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.