Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08620 - District Wilrijk. Vaderlandstraat 58 - 2022157 - Vraag tot opname vergunningenregister wegens vermoeden vergunning - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08620 - District Wilrijk. Vaderlandstraat 58 - 2022157 - Vraag tot opname vergunningenregister wegens vermoeden vergunning - Goedkeuring 2022_CBS_08620 - District Wilrijk. Vaderlandstraat 58 - 2022157 - Vraag tot opname vergunningenregister wegens vermoeden vergunning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op datum van 1 juli 2022 vroeg  spatie architecten om het pand gelegen Vaderlandstraat 58, district Wilrijk, op te nemen in het vergunningenregister wegens vermoeden van vergunning.  

De beoordeling van de aanvraag gebeurde aan de hand van volgende stukken:

 • plannen van de huidige toestand;
 • foto’s van de huidige toestand;
 • kadastrale gegevens;
 • bewonersgegevens en/of bewonersgrafiek;
 • foto’s Google Maps 2009, 2013, 2014,2017 en 2019
 • beschrijvende nota;
 • volgende archiefstukken:
  1. stedenbouwkundige vergunningen uit 1968; 1986 en 2008 en 2018.

1. Bestaande juridische toestand
Geldende bestemmingsplannen:

Gewestplan:
Het goed is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009. 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen.)  

Het goed is gelegen binnen de grenzen van het bijzonder plan van aanleg BPA nr. 1-2 Sint-Bavostraat-Dr Donnyplein en omgeving, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 23 februari 1993.

Volgens dit bijzonder plan van aanleg ligt het goed en in een zone C voor woningen. 

Kadastrale gegevens:
Het pand, Vaderlandstraat 58 district Wilrijk, met kadastrale ligging (afd. 42) sectie B 71 L2  is kadastraal gekend als een hoekhuis zonder bewoonbare kelder- en dakverdieping. Het pand telt drie garages en twee woongelegenheden.

Voor dit pand werden de volgende relevante vergunningen verleend:

 • 20/4/2018 vergunning (20173378) voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning;
 • 03/10/2008 vergunning (3290#958 en 3290#416) voor het verbouwen van een eengezinswoning;
 • 30/06/1986 vergunning (222#6771) voor het verbouwen van een woonhuis;
 • 12/02/1968 vergunning (222#1896) voor het afbreken krotwoning & bouwen van appartementsgebouw met winkel. 

2.Bestaande feitelijke toestand
Omschrijving van de bestaande toestand:
Het pand betreft een hoekwoning met drie bouwlagen onder een plat dak. Het pand bestaat momenteel uit drie garages en twee bergplaatsen op de benedenverdieping. Deze garages zijn rechtstreeks toegankelijk vanuit de Sint-Bavostraat. Langsheen de Vaderlandstraat is er een gelijkvloerse inkomzone naar de bovengelegen woonentiteiten. Zowel op de eerste als tweede verdieping van het pand bevindt zich een twee-slaapkamerappartement met elks een netto-vloeroppervlakte van circa 84 m².

Overtredingen:
 Er werden voor dit pand geen proces-verbaal van overtreding teruggevonden.

Argumentatie

Het voorwerp
De aanvraag betreft de vraag tot opname in het vergunningenregister van een constructie met de functie van wonen en twee woonentiteiten. 

De bewijsvoering
Volgens de kadastrale gegevens dateert de ingebruikneming van het gebouw van 1969.

Uit de kadastergegevens blijkt dat, voor de datum van het gewestplan, reeds twee woningen aanwezig waren.

Het gebruik van dit pand werd niet gewijzigd. 

Uit de bevolkingsgegevens blijkt dat, voor de datum van het gewestplan (9 november 1979), twee gezinnen tegelijkertijd waren ingeschreven. 

Zodoende is er voldoende bewijs geleverd dat de functie ‘wonen’ en de hoofdzakelijke tegelijkertijd aanwezigheid van twee woonentiteiten in het pand, dateren van voor het van kracht zijnde gewestplan (9 november 1979) en na de inwerkingtreding van de Wet op Stedenbouw (22 april 1962). 

Voor dit pand werd een goedgekeurd bouwplan teruggevonden in onze archieven. Dit bouwplan dateert uit het jaar 1968 en heeft betrekking op het samen oprichten van het hoekpand en de rechts naastgelegen woning in de Sint-Bavostraat. Na controle van dit bouwplan blijkt de hoekwoning als volgt te zijn vergund:

 • gebruik / functie
  1. wonen
 • bouwvolume
  1. hoekwoning opgetrokken over drie bouwlagen onder een plat dak;
  2. gelijkvloers
   • volledig bebouwd;
  3. 1ste en 2de verdieping
   • zowel de eerste als de tweede verdieping hebben een voorgeveluitsprong van 50 cm ten opzichte van de gelijkvloerse voorgevelbouwlijn;
   • deze voorgeveluitsprong stopt langsheen de zijde van de Vaderlandstraat op circa 1,10 m van de rechterperceelsgrens;
   • de eerste en tweede verdieping hebben ten opzichte van de uitspringende voorgevelbouwlijn langsheen de Sint-Bavostraat een maximale bouwdiepte van circa 9,5 m;
   • de eerste en tweede verdieping hebben ten opzichte van de uitspringende voorgevelbouwlijn langsheen de Vaderlandstraat een maximale bouwdiepte van circa 9 m;
 • dak- en gevelafwerking
  1. voorgevel: rode handvorm baksteengevelsteen;
  2. achtergevel: oranje-rode kempische machinesteen;
  3. buitenschrijnwerk: aluminium raam en deurdorpels en aluminium ramen en deuren;
  4. uitkragende dorpels onderaan schuifraam langsheen Vaderlandstraat: blauwe hardsteen
  5. valbeveiliging langsheen Vaderlandstraat: gegalvaniseerd ijzerwerk;
  6. de gelijkvloerse voorgevel bevat drie garagepoorten langsheen de Sint-Bavostraat en een inkomdeur naar de bovenliggende woning met daarnaast een groot uitstalraam voor het gelijkvloerse detailhandel;
  7. dakbedekking: dakpannen
  8. een 50 cm uitkragende kroonlijst gemaakt uit een panelen bekisting op een hoogte van circa 10 m;
 • inrichting
  1. gelijkvloers: 3 garages langs zijde sint-Bavostraat, twee bergingen en een inkomzone langs zijde Vaderlandstraat;
  2. de uiterst linkse garage doet zowel dienst als autostaanplaats maar ook als bergruimte voor de winkel op de gelijkvloerse verdieping van het links naastgelegen pand, deze beide zijn dan ook rechtstreeks met elkaar verbonden door middel van een deuropening;
  3. op de eerste en tweede verdieping: een twee-slaapkamerappartement met een netto-vloeroppervlakte van circa 84 m². 

Na controle van de opgevraagde documenten en de ingediende dossierstukken blijkt het volgende:

 • Google streetview bevat foto’s van het pand daterend tussen 2009 en 2019. Uit deze foto’s blijkt dat tussen het jaar 2014 en 2017 de voorgevel werd wit geschilderd en dat men het pand voorzag van nieuw buitenschrijnwerk. Deze werken zijn echter strijdig met ‘artikel 1 Zone A voor wonen; 5 Welstand van de gebouwen; b. Gevels en muren; 3 Gevelmaterialen’ van het geldende bijzonder plan van aanleg. Dit artikel stelt namelijk dat het bepleisteren en schilderen van de gevels verboden is, behoudens voor vrijstaande gebouwen, en voor zover deze gebouwen door een groenscherm van de overige gebouwen zijn gescheiden. Deze uitzondering is in voorliggend geval niet van toepassing, waardoor de uitgevoerde stedenbouwkundige handelingen vallen onder de vergunningsplicht.

Er is voldoende bewijs waaruit blijkt dat de werken aan de voorgevel dateren van na het van kracht zijnde gewestplan (9 november 1979) en na de inwerkingtreding van de Wet op Stedenbouw (22 april 1962). Deze stedenbouwkundige handelingen zullen dan ook uitgesloten worden van opname in het vergunningenregister wegens vermoeden van vergunning;

 • uit de aangeleverde bouwplannen van de huidige toestand blijkt dat de gelijkvloerse deuropening tussen uiterst linkse garage en de links naastgelegen woning werd dichtgemaakt. De desbetreffende doorgang was nog aanwezig op het goedgekeurde bouwplan uit 1986. Op de vergunde grondplannen uit 2008 en 2017 blijkt echter dat deze deuropening niet langer aanwezig is. Het dichtmaken van deze deuropening kan dan ook beschouwd worden als zijnde toen vergund;
 • uit de aangeleverde bouwplannen van de huidige toestand blijkt verder dat op zowel de eerste als de tweede verdieping een niet-dragende scheidingswand tussen de leefruimte en de keuken werd verwijderd. 

Deze stedenbouwkundige handeling heeft betrekking op binnenverbouwingen zonder stabiliteitswerken, waardoor deze stedenbouwkundige handelingen vallen onder Hoofdstuk 2 Handelingen in, aan en bij woningen, punt 4° van het besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is. 

Voorgaande bewijst voldoende dat de huidige constructie met uitsluiting van de gewijzigde voorgevel geen vergunningsplichtige wijzigingen vertoont en dateert van voor het van kracht zijnde gewestplan (9 november 1979) en na de inwerkingtreding van de Wet op Stedenbouw (22 april 1962).

Conclusie

Uit de bijgevoegde bewijsmaterialen blijkt dat de huidige constructie, inclusief de functie ‘Wonen’ en twee woonentiteiten in aanmerking komen voor opname in het vergunningenregister wegens vermoeden van vergunning met uitsluiting van de gewijzigde voorgevel. 

De onderdelen die werden uitgesloten van opname in het vergunningenregister, worden in het rood aangeduid op de bouwplannen.

Juridische grond

Iedere constructie waarvan aangetoond is dat ze gebouwd werd voor 22 april 1962 ofwel tussen deze en voor de eerste invoering van het gewestplan (3 oktober 1979, van kracht 9 november 1979), dient te worden opgenomen in het vergunningenregister als “vergund geachtâ€� in toepassing van artikel 5.1.3. §1 en §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening.

Regelgeving: bevoegdheid

Het college is bevoegd in het kader van de opmaak van het vergunningenregister en de actieve onderzoeksplicht in toepassing van  artikel 5.1.3 §1 en §2, en artikel 7.6.2. §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist om de opname van de constructie Vaderlandstraat 58, district Wilrijk, inclusief de functie van wonen en twee woonentiteiten, in het vergunningenregister wegens vermoeden van vergunning goed te keuren, met uitsluiting van de gewijzigde voorgevel (zoals in rood aangeduid op de plannen).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan:

DienstTaak
SW/V/SVEen duplicaat van deze beslissing te bezorgen aan het kadaster voor eventuele aanpassing van de kadastrale gegevens.
SW/V/SVEen duplicaat van deze beslissing te bezorgen aan maatschappelijke veiligheid/ stadstoezicht (MV/ST) voor eventueel verder gevolg.
SW/V/SVEen duplicaat van deze beslissing te bezorgen aan maatschappelijke veiligheid/ bestuurlijke handhaving (MV/ BH)voor eventueel verder gevolg.
SW/V/SVEen duplicaat van deze beslissing te bezorgen aan DL/huisnummering voor eventuele aanpassing van de gegevens.