Terug
Gepubliceerd op 30/11/2022

2022_VB_00272 - Budget en Schulden - Overeenkomst Oplaadpunten Fluvius - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 25/11/2022 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_VB_00272 - Budget en Schulden - Overeenkomst Oplaadpunten Fluvius - Goedkeuring 2022_VB_00272 - Budget en Schulden - Overeenkomst Oplaadpunten Fluvius - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 24 maart 2016 (jaarnummer 289) de convenant inzake budgetmeteroplaadpunten met distributienetbeheerder Eandis goed. Deze overeenkomst hield rekening met het feit dat klanten minder fysieke begeleiding nodig hadden bij het opladen van hun meter in prepaid. De oorspronkelijke oplaadcomputers werden vervangen door self-service toestellen in de wachtzalen en klanten werden op die manier meer zelfredzaam gemaakt bij het opladen van hun meter in prepaid. Ze waren niet meer afhankelijk van de hulp van de loketmedewerker, noch gebonden aan de openingsuren van hun sociaal centrum.
Het OCMW werd gestimuleerd om de oplaadpunten toegankelijk te maken buiten de kantooruren via een aangepaste financiering.

Intussen heeft de digitalisering van de meters in prepaid zijn intrede gedaan en kunnen klanten hun digitale meter zelfs online, van thuis uit, opladen. Een verplaatsing naar een sociaal centrum is niet meer noodzakelijk. Fluvius stelt vast dat gemiddeld 85% van de klanten met een digitale meter in prepaid gebruik maakt van het online betalen en dus geen verplaatsing naar een oplaadterminal meer doet.

Een aanpassing van de financiering dringt zich op volgens Fluvius en daarom werd de huidige overeenkomst opgezegd op 14 juni 2022.

Argumentatie

Voor de werkingsjaren 2023 en 2024 ontvangt het OCMW een vergoeding identiek aan het bedrag zoals toegekend in werkingsjaar 2021, namelijk 303.319,68 euro.

Vanaf 1 januari 2025 ontvangt OCMW Antwerpen, als vergoeding voor het beheer van minstens één oplaadpunt op het grondgebied van OCMW Antwerpen en de ondersteuning aan de netbeheerder in het kader van hun sociaal energiebeleid, van Fluvius een “all-in�-vergoeding die bestaat uit een basisvergoeding en bijkomende vergoeding:

  • Basisvergoeding: Het OCMW ontvangt per werkingsjaar een vaste (niet-geïndexeerde) basisvergoeding ten belope van 2.000,00 euro.
  • Bijkomende vergoeding: Voor het werkingsjaar 2025 wordt door Fluvius een gesloten enveloppe van 3.168.000,00 euro voorzien voor de totaliteit van alle OCMW's. Vanuit deze enveloppe ontvangt elk OCMW een bijkomende vergoeding  pro rata het aantal prepaid-klanten zoals bepaald op 31 december van het desbetreffende werkingsjaar. Deze bijkomende vergoeding per OCMW wordt als volgt berekend: 
    • De gesloten enveloppe wordt verminderd met de totaliteit van de basisvergoedingen uitgekeerd aan de OCMW’s.
    • Vervolgens wordt dit saldo verdeeld over de OCMW’s volgens de verhouding: aantal prepaid-klanten OCMW / aantal prepaid-klanten totaliteit OCMW’s.

Vanaf 2026 wordt deze gesloten enveloppe geïndexeerd.

Een bijkomende wijziging in deze nieuwe overeenkomst betreft de oplaadpunten in het Energiehuis (Turnhoutsebaan, Borgerhout) en het Districtshuis Berendrecht (Antwerpsebaan) die opnieuw ressorteren in deze overeenkomst. De vergoeding voor deze oplaadpunten valt dus integraal onder deze nieuwe overeenkomst.

Algemene financiële opmerkingen

De vergoeding wordt berekend op basis van het aantal klanten in prepaid op 31 december. Dit is een variabel gegeven dat wat orde van grootte betreft toch redelijk stabiel is.

Fluvius maakte een simulatie voor het jaar 2025 op basis van het aantal klanten in prepaid op 1 september 2022:

Totale vergoeding 2025 (gesloten enveloppe)3.168.000,00 euro
Vaste vergoeding per OCMW 2.000,00 euro
Aantal deelnemende OCMW’s in 2021 298
Totale basisvergoeding (B x C) 596.000,00 euro
Rest bijkomende vergoeding (A – D) 2.572.000,00 euro
Aantal prepaid klanten op 1/9/2022 9.482
Totaal aantal prepaid klanten op 1/9/2022 73.670
Bijkomende vergoeding (F / G ) x E voor uw OCMW 331.039,83 euro
Totaal gesimuleerde vergoeding B + H voor uw OCMW  333.039,83 euro


Bovenstaande simulatie toont aan dat het OCMW Antwerpen vanaf 2025 een hogere vergoeding zou krijgen dan in 2023 en 2024.

Bij de zevende aanpassing van het meerjarenplan in 2023 zullen de voorziene ontvangsten voor 2023-2024-2025 worden geactualiseerd volgens de laatst gekende cijfers.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS05 - Armoedebestrijding
2HMS0504 - Correcte en actieve schuldhulpverlening moet armoede vermijden
2HMS050402 - Energie- en waterarmoede bestrijden

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt de overeenkomst met betrekking tot de oplaadpunten voor klanten in prepaid met distributienetbeheerder Fluvius vanaf 1 januari 2023 goed.

Artikel 2

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Ontvangst oplaadpunten
Fluvius - netbeheerder
303.319,68 eurobudgetplaats: 4403010000
budgetpositie: 746
functiegebied: 2HMS050402A00000
subsidie: SUB_NR
begrotingsprogramma: 2OA040900
budgetperiode: 2300
nvt
Ontvangst oplaadpunten
Fluvius - netbeheerder
303.319,68 eurobudgetplaats: 4403010000
budgetpositie: 746
functiegebied: 2HMS050402A00000
subsidie: SUB_NR
begrotingsprogramma: 2OA040900
budgetperiode: 2400
nvt
Ontvangst oplaadpunten
Fluvius - netbeheerder
333.039,83 eurobudgetplaats: 4403010000
budgetpositie: 746
functiegebied: 2HMS050402A00000
subsidie: SUB_NR
begrotingsprogramma: 2OA040900
budgetperiode: 2500 en volgende jaren
nvt