Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08697 - Principebesluit iedereen bediende - Precisering modaliteiten - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08697 - Principebesluit iedereen bediende - Precisering modaliteiten - Goedkeuring 2022_CBS_08697 - Principebesluit iedereen bediende - Precisering modaliteiten - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 6 december 2019 (jaarnummer 10183) keurde het college het lokaal sectoraal akkoord voor de periode 2020 – 2025 goed. In het akkoord werd overeengekomen dat vanaf 2023 de verschillen tussen arbeider en bediende zullen weggewerkt worden en dat iedereen een bediendecontract zal krijgen.

Argumentatie

In dit besluit wordt dit voornemen concreter uitgewerkt en worden de modaliteiten vastgelegd:  

 • vanaf 1 januari 2023 zullen alle nieuwe medewerkers een bediende-contract krijgen;
 • vanaf 1 december 2022 tot en met 31 december 2022 zal in de arbeidsovereenkomst van alle nieuwe arbeiders een clausule staan dat ze vanaf 1 januari 2023 bediende zijn;
 • voor alle arbeiders met een arbeidsovereenkomst van voor 1 december 2022 zal juridisch gelden dat ze:
  1. voor de periode voor 1 januari 2023 zullen beschouwd blijven als arbeider en
  2. voor de periode vanaf 1 januari 2023 zullen beschouwd worden als bediende.

Op datum van dit besluit zijn er ongeveer 1500 arbeiders met een arbeidscontract in dienst van stad en OCMW Antwerpen.

Gezien de grote groep zal dit besluit dienen als juridische grondslag en bijlage bij de bestaande individuele arbeidsovereenkomst. De individuele arbeidsovereenkomsten zullen niet op individuele basis aangepast worden. Wel zal iedere contractuele medewerker voor wie de omschakeling van toepassing is, in Docbox een eenzijdig document vanwege stad en OCMW Antwerpen kunnen terugvinden waarin deze omschakeling bevestigd wordt. Als een arbeidsovereenkomst op een later tijdstip om een andere reden moet aangepast worden (wijziging van functie, prestatiebreuk,   …), zal de wissel van arbeider naar bediende op dat ogenblik mee aangepast worden. 

Wat betreft arbeidsongeschiktheid, zullen contractuele arbeiders die arbeidsongeschikt zijn voor 1 januari 2023 en vanaf 1 januari 2023 hervallen of ziek blijven, voor de arbeidsongeschiktheid vanaf 1 januari 2023 aanzien worden als bediende. Dit kan tot gevolg hebben dat de periode van gewaarborgd loon ten laste van stad en OCMW verlengd of hervat wordt. De periode van arbeidsongeschiktheid van voor 1 januari 2023 blijft de regels van arbeider volgen.  

Dit besluit is enkel van toepassing  op de reguliere medewerkers van stad en OCMW Antwerpen. De medewerkers-arbeiders uit één van onderstaande groepen behouden hun arbeidersstatuut, zolang ze deel uitmaken van één van die groepen:

 • de statutaire medewerkers ter beschikking gesteld aan ZNA (of Zorgbedrijf Antwerpen);
 • de artikel 60 medewerkers;
 • de medewerkers-werkervaring (zoals momenteel medewerkers in de lokale diensteneconomie of sociale inschakeleconomie, medewerkers met een werkervaringsstage, individuele beroepsopleiding, beroepsinlevingsstage, beroepsverkennende stage, alternerende beroepsopleiding, stageovereenkomst alternerende opleiding, stageovereenkomst aanloopfase, overeenkomst alternerende opleiding, …).

Juridische grond

Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Regelgeving: bevoegdheid

Op 25 maart 2019 (jaarnummer 154) besliste de gemeenteraad om de bevoegdheid om de rechtspositieregeling en reglementen omtrent personeelsaangelegenheden vast te stellen, over te dragen naar het college.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat:   

 • vanaf 1 januari 2023 alle nieuwe medewerkers een bediende-contract krijgen en dat ze voor de periode voor 1 januari 2023  juridisch arbeider blijven;
 • vanaf 1 december 2022 tot en met 31 december 2022 in de arbeidsovereenkomst van alle nieuwe arbeiders een clausule zal staan dat ze vanaf 1 januari 2023 bediende zijn;
 • voor alle arbeiders met een arbeidsovereenkomst van voor 1 december 2022 zal juridisch gelden dat ze:
  1. voor de periode voor 1 januari 2023 zullen beschouwd blijven als arbeider en
  2. voor de periode vanaf 1 januari 2023 zullen beschouwd worden als bediende;
 • dit besluit zal dienen als juridische grondslag en bijlage bij de individuele lopende arbeidsovereenkomst zonder dat de bestaande arbeidsovereenkomsten op individuele basis aangepast zullen worden. Daarnaast zal iedere contractuele medewerker voor wie de omschakeling van toepassing is, in Docbox  een eenzijdig document vanwege stad en OCMW Antwerpen kunnen terugvinden waarin deze omschakeling bevestigd wordt . Als een arbeidsovereenkomst op een later tijdstip om een andere reden moet aangepast worden (wijziging van functie, prestatiebreuk,  …), zal de wissel van arbeider naar bediende op dat ogenblik mee aangepast worden. 
 • contractuele arbeiders die arbeidsongeschikt zijn voor 1 januari 2023 en vanaf 1 januari 2023 hervallen of ziek blijven, zullen voor de arbeidsongeschiktheid vanaf 1 januari 2023 behandeld worden als bediende en voor de periode voor 1 januari 2023 de regels van arbeider blijven volgen.  

Artikel 2

Het college keurt goed dat dit besluit enkel van toepassing is op de reguliere medewerkers van stad en OCMW Antwerpen en dat medewerkers-arbeiders uit één van onderstaande groepen hun arbeidersstatuut behouden, zolang ze deel uitmaken van één van deze groepen:

 • de statutaire medewerkers ter beschikking gesteld aan ZNA (of Zorgbedrijf Antwerpen);
 • de artikel 60-medewerkers;
 • de medewerkers-werkervaring (zoals momenteel medewerkers in de lokale diensteneconomie of sociale inschakeleconomie, medewerkers met een werkervaringsstage, individuele beroepsopleiding, beroepsinlevingsstage, beroepsverkennende stage, alternerende beroepsopleiding, stageovereenkomst alternerende opleiding, stageovereenkomst aanloopfase, overeenkomst alternerende opleiding, … ).

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.