Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08629 - Politiezone Antwerpen - Onderhandelingsprocedure sui generis met voorafgaande bekendmaking PZA/2021/418. Raamovereenkomst met meerdere ondernemers voor het leveren, beheren, onderhouden en optimaliseren van het huidige en toekomstige transportmiddelenpark. Heroproep - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08629 - Politiezone Antwerpen - Onderhandelingsprocedure sui generis met voorafgaande bekendmaking PZA/2021/418. Raamovereenkomst met meerdere ondernemers voor het leveren, beheren, onderhouden en optimaliseren van het huidige en toekomstige transportmiddelenpark. Heroproep - Goedkeuring 2022_CBS_08629 - Politiezone Antwerpen - Onderhandelingsprocedure sui generis met voorafgaande bekendmaking PZA/2021/418. Raamovereenkomst met meerdere ondernemers voor het leveren, beheren, onderhouden en optimaliseren van het huidige en toekomstige transportmiddelenpark. Heroproep - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 28 maart 2022 goed dat Politiezone Antwerpen een nieuwe raamovereenkomst wenst te sluiten met meerdere ondernemers voor het leveren, beheren, onderhouden, optimaliseren en coördineren van het huidige en toekomstige transportmiddelenpark voor een periode van 14 jaar (jaarnummer 167). 


Hiertoe werd een onderhandelingsprocedure sui generis met voorafgaande Europese bekendmaking uitgeschreven met referentie PZA/2021/418.

Argumentatie

De procedure verloopt in twee fasen. In de eerste fase werd de oproep tot mededinging gepubliceerd. In de tweede fase werd het bestek bezorgd aan de geselecteerde kandidaten.

Perceel 1: Aanstellen van een projectleider en beheerder transportmiddelenpark

Na het nemen van de selectiebeslissing werd Politiezone Antwerpen door één van de geselecteerde kandidaten, de firma Meyers Sourcing Services, op de hoogte gebracht van het gegeven dat bepaalde fasen van de plaatsingsprocedure wat betreft perceel 1 met een mogelijks belangenconflict vanuit twee personeelsleden van Politiezone Antwerpen belast zouden zijn. Deze personeelsleden voeren een nevenactiviteit uit die volgens de firma Meyers Sourcing Services aanleiding geeft tot dit belangenconflict.

Politiezone Antwerpen is onverwijld overgegaan tot het voeren van een grondig onderzoek waarbij het mogelijks intern belangenconflict diepgaand werd geanalyseerd. Politiezone Antwerpen liet zich hiervoor bijstaan door een gespecialiseerd advocatenkantoor. Politiezone Antwerpen en het begeleidende advocatenkantoor stelden vast dat er geen sprake is van een intern belangenconflict. De betreffende personeelsleden zijn niet betrokken in de gunning van dit perceel (beiden actief op een andere dienst), hebben geen beslissingsbevoegdheid gedurende de uitvoeringsfase van het contract, en staan niet in voor de evaluatie van de leveranciersprestaties. Daardoor blijft de nodige onpartijdigheid en onafhankelijkheid behouden vanuit Politiezone Antwerpen.

Verder zijn alle personeelsleden gebonden aan de wettelijk voorziene geheimhoudsingsplicht i.k.v. overheidsopdrachten, zoals vervat in artikel 13 van de Overheidsopdrachtenwet m.b.t. de gunning, en artikel 18 AUR m.b.t. de uitvoeringsfase.

Daarnaast hebben de twee personeelsleden als leden van het administratief en logistiek kader overeenkomstig de wet van 7 december 1998 'tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus', artikel 136, hun nevenactiviteit gemeld. Deze nevenactiviteit vormt geen beletsel voor het vervullen van de ambstverplichtingen en doet geen afbreuk aan de waardigheid van het ambt. De bijhorende voorwaarden die werden opgelegd in functie van de gemelde nevenactiviteit worden gerespecteerd door de betreffende personeelsleden.

Daarnaast kreeg Politiezone Antwerpen in de loop van de aanbestedingsprocedure in het kader van perceel 1 kennis dat de firma Meyers Sourcing Services één van de contractanten die Politiezone Antwerpen ondersteuning biedt met betrekking tot de opmaak en gunning van de overheidsopdracht kent. Hierbij trad er mogelijks een extern belangenconflict op.

 Politiezone Antwerpen is ook hierbij onverwijld overgegaan tot het voeren van een grondig onderzoek waarbij het mogelijks extern belangenconflict diepgaand werd geanalyseerd. Politiezone Antwerpen liet zich hiervoor bijstaan door een gespecialiseerd advocatenkantoor.

Er werd geconcludeerd dat ter vrijwaring van de mededinging betreffende ondersteunende contractant niet meer kon worden betrokken bij perceel 1 om ook op deze manier de nodige onpartijdigheid en onafhankelijkheid te kunnen behouden.

Politiezone Antwerpen wenst met het oog op goed dossierverloop, teneinde haar neutraliteit te vrijwaren en vanuit goed bestuur (zorgvuldigheids- en voorzichtigheidsbeginsel) de plaatsingsprocedure voor perceel 1 momenteel dan ook stop te zetten om alle schijn van partijdigheid te vermijden.

 Voor de volgende percelen werden geen offertes ontvangen:

  • perceel 5: Constructeur/invoerder van bussen
  • perceel 21: Vervoerdienst
  • perceel 22: Deelsystemen (voertuigen, motoren, scooters, fietsen, steps, ...)

Deze percelen zullen opnieuw in de markt geplaatst worden, door middel van een heroproep, om  aanvragen tot deelnemingen en offertes te kunnen ontvangen. Er is geen wijziging aan de selectievereisten en de bestekvoorwaarden voor deze percelen.

Juridische grond

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen.

Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 8 van het Algemeen Reglement op de boekhouding van de politiezone (ARPC) is elke aankoop op de buitengewone begroting bevoegdheid van de gemeenteraad. De gemeenteraad keurt de aankoopprocedure goed en kan de gunning delegeren aan het college.

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave kan verrekend worden op de gewone en buitengewone politiebegroting. Op de verschillende budgetposities, afhankelijk van de geplande afroepen van dit contract, zal voor de dienstjaren 2023 tot en met 2037 voldoende krediet worden voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat perceel 1 van de onderhandelingsprocedure sui generis met voorafgaande Europese bekendmaking met referentie PZA/2021/418 voor het aanstellen van een projectleider en beheerder transportmiddelenpark wordt stopgezet.

Artikel 2

Het college keurt goed dat de percelen waarvoor geen offertes ingediend zijn, terug in de markt geplaatst worden, door middel van een heroproep, om alsnog kandidaten te kunnen selecteren en offertes te kunnen ontvangen. Er is geen wijziging aan de selectievereisten en de bestekvoorwaarden voor deze percelen.

Artikel 3

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:
 

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Aanstellen van meerdere ondernemers voor het leveren van transportmiddelen (aankoop) en materialen voor transportmiddelen, alsook de ombouw van transportmiddelen.

budgetplaats: 60030, 60051, 60061, 60063
budgetpositie: 33000_74352, 33000_74351, 33000_74451, 33000_74552 en 33000_74398
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300 tot en met 3700

Voor de dienstjaren 2023 tot en met 2037 zal voldoende krediet voorzien worden onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid.
Nog niet van toepassing
Aanstellen van meerdere ondernemers voor het leveren van transportmiddelen op basis van leasing of huur.

budgetplaats: 60030, 60051, 60061, 60063
budgetpositie: 33000_12712, 33000_12748 en 33001_12101_01
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300 tot en met 3700

Voor de dienstjaren 2023 tot en met 2037 zal voldoende krediet voorzien worden onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid.
Nog niet van toepassing
Aanstellen van meerdere ondernemers voor het onderhouden en herstellen van het transportmiddelenpark.

budgetplaats: 60030, 60051, 60061, 60063
budgetpositie: 33000_12748, 33000_12412, 33000_12702 en 33000_12706
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300 tot en met 3700

Voor de dienstjaren 2023 tot en met 2037 zal voldoende krediet voorzien worden onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid.
Nog niet van toepassing
Belastingen en taksen op voertuigen.

budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_12710
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300 tot en met 3700

Voor de dienstjaren 2023 tot en met 2037 zal voldoende krediet voorzien worden onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid.
Nog niet van toepassing