Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08710 - Ondersteuning. Cultuur. Stadsbioscoop Cartoons BV - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08710 - Ondersteuning. Cultuur. Stadsbioscoop Cartoons BV - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_08710 - Ondersteuning. Cultuur. Stadsbioscoop Cartoons BV - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

In de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) werd een nominatieve ondersteuning toegekend voor de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025 aan Stadsbioscoop Cartoons BV, Hof ter Mere 28, 9000 Gent met ondernemingsnummer 0541.850.512 van jaarlijks 50.000,00 EUR voor doelstelling 2BRS010402.

In de collegebeslissing van 4 december 2020 (jaarnummer 9975) werd de afsprakennota met de voorwaarden voor de ondersteuning goedgekeurd.

In de collegebeslissing van 25 juni 2021 (jaarnummer 5214) werd een addendum bij de afsprakennota met aangepaste voorwaarden goedgekeurd.

De ondersteuning voor 2022 ten bedrage van 50.000,00 EUR moet nog worden vastgelegd.

Argumentatie

Stadsbioscoop Cartoons BV biedt een kwalitatieve cinema-ervaring aan en wenst hierbij een breed publiek in Antwerpen te bereiken. Met deze ondersteuning zorgen ze voor de promotie van de art house cinema in Antwerpen en staan ze in voor de inrichting en dagelijkse werking van een tweede stadsbioscoop in Antwerpen.

De ondersteuningsontvanger Stadsbioscoop Cartoons BV diende de opgelegde verantwoording tijdig in. De verantwoordingsstukken werden getoetst aan de voorwaarden in de afsprakennota. Daaruit blijkt dat de ondersteuning gebruikt werd voor het vooropgestelde doel.

De ondersteuning voor 2022 voor een bedrag van 50.000,00 EUR wordt vastgelegd en uitbetaald.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 56 §3, 3° van het Decreet voor lokaal bestuur is het college bevoegd voor het financiële beheer, met behoud van de toepassing van de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Algemene financiële opmerkingen

Indien het een uitgave op exploitatiekrediet betreft, is de procedure voor het uitbetalen van toelagekredieten op het exploitatiekrediet zoals goedgekeurd door het college van toepassing.

Budgetplaats
Ontvanger
Bedrag
5116515000
Stadsbioscoop Cartoons BV50.000,00 EUR


De laatst goedgekeurde jaarrekening van 2021 werd ter beschikking gesteld van de stad Antwerpen. Uit dit document blijkt dat Stadsbioscoop Cartoons BV het boekjaar 2021 met een negatief resultaat van 24.351,00 EUR afsluit. 

Stadsbioscoop Cartoons BV bezorgde een begroting van 2022. Daaruit blijkt dat ze in 2022 een negatief resultaat schatten van 16.397,00 EUR. Na overleg met Stadsbioscoop Cartoons BV blijkt dat ze de negatieve resultaten van de voorbije jaren toeschrijven aan de maatregelen die genomen werden om de covidpandemie in te perken. Er werd verduidelijkt dat de overgedragen verliezen en het negatieve vermogen uit het verleden werden weggewerkt via een kapitaalverhoging van de aandeelhouder Lumière groep NV. Verder brengt Stadsbioscoop Cartoons BV verschillende elementen aan waaruit blijkt dat er diverse maatregelen worden genomen om in 2022 verder verlies te beperken. Er wordt voorgesteld om de argumentatie te aanvaarden maar om de financiële situatie goed te blijven opvolgen vanuit de stad. 

De ondersteuning zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad.

De uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 50.000,00 EUR kan op basis van de vereiste documenten in twee schijven gebeuren. 

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0104 - Cultuurverenigingen
2BRS010402 - Expertise en ondersteuning

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de vastlegging en de uitbetaling goed van de ondersteuning voor het jaar 2022 aan Stadsbioscoop Cartoons BV met ondernemingsnummer 0541.850.512 voor een bedrag van 50.000,00 EUR.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Stadsbioscoop Cartoons BV
Hof ter Mere 28
9000 Gent
OND 0541.850.512
IBAN BE87 7370 4067 7294
50.000,00 EURbudgetplaats: 5116515000
budgetpositie: 6496600
functiegebied:2BRS010402A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA070709
budgetperiode: 2200
4505144623