Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08791 - Ondersteuning. Klimaat & Leefmilieu - Klimaatplatform Antwerpen vzw. Afsprakennota. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08791 - Ondersteuning. Klimaat & Leefmilieu - Klimaatplatform Antwerpen vzw. Afsprakennota. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_08791 - Ondersteuning. Klimaat & Leefmilieu - Klimaatplatform Antwerpen vzw. Afsprakennota. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Klimaatplatform Antwerpen vzw (afgekort Klimplant) is een burgerbeweging, ontstaan begin 2019. Klimplant organiseert, in samenwerking met partners, tal van klimaatprojecten op Antwerps grondgebied met het accent op vergroening van de stedelijke omgeving, vermindering van de CO2-uitstoot, klimaattransitie en bewustmaking van de klimaatproblematiek om op die manier bij te dragen aan een groter draagvlak voor een ambitieus klimaatbeleid. Doel is om positieve, laagdrempelige en inclusieve klimaatprojecten op te zetten waaraan inwoners gemakkelijk kunnen meewerken en die bijdragen aan een groenere en klimaatvriendelijke stad en aan een groter draagvlak voor ambitieus klimaatbeleid. 

De werking draait voornamelijk op vrijwilligers en een medewerker, gefinancierd met tijdelijke lokale en bovenlokale projectfinancieringen. Zij ondersteunt de Klimplant-vrijwilligers, coördineert de verschillende projecten en werkgroepen en onderhoudt de contacten met alle partners, van stadsdiensten tot wijkcomités. Naast de projectwerking bouwt Klimplant aan een stadsbrede en permanente aanwezigheid via website, sociale media en nieuwsbrieven en door een duurzaam netwerk van partners, vrijwilligers en sympathisanten uit te bouwen.

Op 26 september 2022 (jaarnummer 565) keurde de gemeenteraad de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 130.000,00 euro waarvan 10.000,00 euro in 2022, 40.000,00 euro in 2023, 40.000,00 euro in 2024 en 40.000,00 euro in 2025 aan Klimaatplatform Antwerpen vzw (ondernemingsnummer 0725.718.069) goed.

Argumentatie

Klimaatplatform Antwerpen vzw heeft de ambitie om zich verder uit te bouwen tot een kenniscentrum en accelerator van burgerinitiatieven op vlak van stadsvergroening en klimaattransitie. Hiervoor wordt verder geïnvesteerd in verdere netwerk- en expertiseopbouw, in de verdere uitbouw en ondersteuning via sociale media, website en andere communicatiekanalen, in een fysieke ontmoetingsplaats voor burgers, vrijwilligers, partners en beroepskrachten en in de organisatie van info- en uitwisselingsmomenten. De opgedane expertise op het vlak van stadsvergroening, transitie, vrijwilligerswerking ... wordt gedeeld met burgers  met de bedoeling hen aan te zetten om zelf initiatieven uit te werken in hun eigen buurt. 

Ter ondersteuning van deze ambitie wordt door de stad een ondersteuning toegekend, waarmee een aanwerving van een deeltijdse beroepskracht gebeuren en waarmee de organisatie versterkt kan worden op vlak van communicatie en algemene werking. Daarnaast kan de ondersteuning aangewend worden voor de huur van een fysieke plek die kan dienen als ontmoetings- en werkplek voor burgers, vrijwilligers, partners en beroepskrachten.

De ontvanger ontvangt een ondersteuning van maximum 130.000,00 EUR, opgesplitst als volgt:

2022: max. 10.000 EUR
2023: max. 40.000 EUR
2024: max. 40.000 EUR
2025: max. 40.000 EUR

De afsprakennota loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2025. De ondersteuning wordt toegekend onder de voorwaarden opgenomen in de afsprakennota. Deze bevat bepalingen over de inhoud, de uitvoering, de verantwoording en de financiën van het project. 

Met dit besluit wordt zowel de afsprakennota voor de financiële ondersteuning aan vzw Klimaatplatform ter goedkeuring voorgelegd als de vastlegging en de uitbetaling van het krediet voor 2022. 

Klimaatplatform Antwerpen vzw dient niet verward te worden met de verschillende organen binnen het stedelijke klimaat governance model. De Klimaatraad bestaat uit externe high-profile stakeholders die het college adviseren. In de klimaatkamers buigen de verschillende afdelingen binnen de stedelijke administratie zich over de uitvoering van het klimaatbeleid. In een klimaattraject of tafel wordt een geïdentificeerde uitdaging, barrière of complex project over een specifiek thema van het stedelijk klimaatbeleid aangepakt door de betrokken partijen, stadsintern en indien relevant ook met externe partners. 

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen. 

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Algemene financiële opmerkingen

De benodigde kredieten werden nominatief voorzien in de begroting op volgend budgetadres:
SUB_NR/INTERN/2200/5152500000/6496800/2LMS020301A00000/2SA020350.

De eerste schijf van 5.000,00 euro wordt na goedkeuring van de afsprakennota, conform de afspraken hierin opgenomen, gestort. De tweede schijf van 5.000,00 euro wordt vanaf 1 december 2022 uitbetaald.

De ondersteuning zal enkel uitbetaald worden als er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

De uitbetaling van de ondersteuning verloopt volgens de afspraken vastgelegd in de afsprakennota.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de afsprakennota, met een looptijd van 1 november 2022 tot en met 31 december 2025, goed met Klimaatplatform Antwerpen vzw met ondernemingsnummer 0725.718.069 waarin de afspraken en voorwaarden vervat zijn voor het bekomen van een geldelijke ondersteuning van maximaal 130.000,00 EUR, opgesplitst als volgt:

2022: max. 10.000 EUR;
2023: max. 40.000 EUR;
2024: max. 40.000 EUR;
2025: max. 40.000 EUR.

Artikel 2

Het college keurt de vastlegging en de uitbetaling van de eerste en de tweede schijf van de geldelijke ondersteuning voor Klimaatplatform Antwerpen vzw voor het budgetjaar 2022 goed, voor een bedrag van 10.000 EUR. 

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving
Bedrag
Boekingsadres
Bestelbon

Uitbetaling ondersteuning 2022:

Klimaatplatform Antwerpen vzw
Helmstraat 70 bus 11
2140 Antwerpen

NBE: BE67 5230 8111 2687

OND: 0725.718.069
10.000,00 EUR

budgetplaats: 5152500000

budgetpositie:6496800

functiegebied: 2LMS020301A00000

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA020350

budgetperiode: 2200

4505143511