Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08705 - Stedelijk patrimonium. MAS, Hanzestedenplaats 1, 2000 Antwerpen. P1009. Conceptstudie. Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08705 - Stedelijk patrimonium. MAS, Hanzestedenplaats 1, 2000 Antwerpen. P1009. Conceptstudie. Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring 2022_CBS_08705 - Stedelijk patrimonium. MAS, Hanzestedenplaats 1, 2000 Antwerpen. P1009. Conceptstudie. Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context


FaseBestuursorgaanDatumJaarnummer
goedkeuring bestek en procedure raamovereenkomst GAC 2020_01543college12 februari 20211245
opening 1 offerte 
5 mei 2021
goedkeuring gunning raamovereenkomst GAC 2020_01543college 12 mei 20213876
goedkeuring bestelbon 4005497651  Hanzestedenplaats 1, 2000 Antwerpen, MAS conceptstudie ijswatermachine met oog op vernieuwing, fase 2 college18 maart 20222267


Voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van studieopdrachten, het maken van ontwerpen en het uitoefenen van toezicht op werken voor elektrotechnische en HVAC-installaties, werd onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking GAC_2020_01543 uitgeschreven. Op 16 maart 2021 diende Sweco Belgium bv, Arenbergstraat 13 bus 1, 1000 BRUSSEL met ondernemingsnummer 0405.647.664 als enige firma een offerte in.

In zitting van 12 mei 2021 (jaarnummer 3876) werd de gunning van de raamovereenkomst goedgekeurd aan bovenstaande firma, Sweco Belgium bv. 

In zitting van 18 maart 2022 (jaarnummer 2267)  werd de vastlegging van bestelbon 4005497651 goedgekeurd, op naam van Sweco Belgium nv, voor deelopdracht P1009:  conceptstudie ijswatermachine met oog op vernieuwing, fase 2 voor een bedrag van 22.107,33 euro exclusief btw. 

Argumentatie

Het  vernieuwen van de ijswatermachines van het MAS is noodzakelijk. Voor deel 2 van deze studie werd de uitgave geraamd op een bedrag van 22.107,33 euro, exclusief btw.

Vanwege slijtage(lekken) op de twee koelmachines staan deze regelmatig in defect en is er geen koeling voor het MAS. Door de oplopende onderhoudskosten is het doel van deze studie om het bestaande concept te toetsen aan enkele alternatieven en het gekozen concept verder uit te werken tot een effectieve realisatie.

Het gekozen concept heeft een prijsconsequentie. Om de koelmachines te vervangen, dient er ruimte gecreëerd te worden in het te kleine technische lokaal in de kelder. Eerst dienen leidingen en kanalen verwijderd te worden alvorens de bestaande machines uit de ruimte te halen. In het nieuwe concept zijn verbeteringen aangebracht: de ruimteorganisatie van het machinepark en het dokwatercircuit (chloordosering) efficiënter laten werken.

Sweco heeft hun factuur ingediend, deze bedraagt 33.241,53 euro exclusief btw. Er dient dus een bedrag van 11.134,19 euro exclusief btw vastgelegd te worden in correctiebestelling.


Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
Het college keurde onder meer goed om  – met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    • De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • Uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500: goedkeuring door het college na centraal visum.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

De ingestuurde factuur bedraagt 33.241,53 euro exclusief btw. Er dient dus een bedrag van 11.134,19 euro exclusief btw vastgelegd te worden in correctiebestelling.

De correctiebestelling bedraagt 11.134,19 euro exclusief btw (13.472,37 euro inclusief btw) en zal verrekend worden op het investeringsbudget 2022. Er is voldoende krediet beschikbaar.

BestelbonVastgelegd bedrag inclusief btwRestbedrag inclusief btw
4005497651
26.749,87 euro26.749,87 euro


Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS07 - Patrimonium
2SBS0701 - Reguliere taken patrimonium
2SBS070101 - Onderhoud gebouwen
2SBS070101P10009 - Hanzestedenplaats_1_MAS_c

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de correctiebestelling 4105061407 goed voor een bedrag van 13.472,37 euro inclusief btw aan Sweco Belgium bv, Arenbergstraat 13 bus 1, 1000 BRUSSEL met ondernemingsnummer 0405.647.664.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

deelopdracht P10009. Hanzestedenplaats 1, 2000 Antwerpen, MAS

conceptstudie ijswatermachine met oog op vernieuwing, fase 2

Uitvoerder:

Sweco Belgium bv,
Arenbergstraat 13 bus 1, 1000 BRUSSEL 

met ondernemingsnummer 0405.647.664


13.472,37 euro inclusief 21% btwbudgetplaats: 5322000000
budgetpositie: 221
functiegebied: 2SBS070101P10009
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma:2SA080119
budgetperiode: 2200
4105061407