Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08626 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract LPA/2016/219. Ombouw van een anoniem politievoertuig. Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08626 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract LPA/2016/219. Ombouw van een anoniem politievoertuig. Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_08626 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract LPA/2016/219. Ombouw van een anoniem politievoertuig. Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het college heeft op 15 december 2017 het aanstellen van een integrator voor het wagenpark van Politiezone Antwerpen op basis van bestek LPA/2016/219 gegund aan de firma Terberg Specials Belgium nv, GZ-zone 8, Oosterring 23, 3600 Genk, ondernemingsnummer 0452.891.317 (jaarnummer 10766).

Het college heeft op 7 januari 2022 de verlenging van de overeenkomst telkens stilzwijgend met zes maanden goedgekeurd. Dit tot het einde van het raamcontract, zijnde eind 2025 (jaarnummer 00020).

De firma Terberg Specials Belgium werd in 2021 overgenomen door Veth Automotive. Vanaf januari 2022 werd deze overname officieel en zijn de gegevens Veth Automotive Belgium nv, GZ-zone 8, Oosterring 23, 3600 Genk, ondernemingsnummer 0452.891.317.

Argumentatie

Politiezone Antwerpen wenst over te gaan tot de ombouw van een reeds aangekocht voertuig via het raamcontract LPA/2016/219. Het betreft het installeren van een anonieme ombouw en een trekhaak. Door deze ombouw kan het voertuig multifunctioneel ingezet worden ter optimalisatie van het wagenpark.

Juridische grond

Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 54 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie is alleen het college van burgemeester en schepenen bevoegd om tot vastleggingen over te gaan (Belgisch Staatsblad van 26 september 2001).

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave bedraagt 7.382,11 EUR (inclusief 21% btw) en kan verrekend worden op de buitengewone politiebegroting 2022. Op budgetpositie 33000_74552 is voldoende krediet beschikbaar.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat het bedrag van 7.382,11 EUR (inclusief 21% btw) voor de ombouw van een reeds aangekocht voertuig via het gegunde raamcontract LPA/2016/219 wordt vastgelegd op de firma Veth Automotive Belgium nv, GZ-zone 8, Oosterring 23, 3600 Genk, ondernemingsnummer 0452.891.317.

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon/Vastleggingsnummer
Vastlegging krediet 2022 voor de ombouw van een voertuig.

Veth Automotive Belgium nv, GZ-zone 8, Oosterring 23, 3600 Genk, ondernemingsnummer 0452.891.317
7.382,11 EUR (inclusief 21% btw)
budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_74552
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200
4006062107