Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08628 - Politiezone Antwerpen - Meerjarige raamovereenkomst POLFED 2022R3082 van diensten voor het aanmaken, verdelen en beheren van elektronische maaltijdcheques - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08628 - Politiezone Antwerpen - Meerjarige raamovereenkomst POLFED 2022R3082 van diensten voor het aanmaken, verdelen en beheren van elektronische maaltijdcheques - Goedkeuring 2022_CBS_08628 - Politiezone Antwerpen - Meerjarige raamovereenkomst POLFED 2022R3082 van diensten voor het aanmaken, verdelen en beheren van elektronische maaltijdcheques - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het sectoraal akkoord voorziet vanaf november 2022 in de ter beschikking stelling van maaltijdcheques aan de medewerkers van de geïntegreerde politie. In de begroting wordt langs de ene kant de kostprijs van de maaltijdcheque, zijnde 6,00 EUR/stuk, voorzien en langs de andere kant wordt een opbrengst voorzien, met name de persoonlijke bijdrage van de medewerker ter waarde van 1,09 EUR/stuk. Politiezone Antwerpen wenst haar medewerkers te voorzien van elektronische maaltijdcheques vanaf november 2022.

Hiervoor wenst Politiezone Antwerpen gedurende de volgende jaren gebruik te maken van het raamcontract van de federale politie met referentie POLFED 2022R3082 voor het aanmaken, verdelen en beheren van elektronische maaltijdcheques, welke een looptijd heeft van 23 juni 2022 tot en met 31 maart 2025 (verlengbaar tot 31 december 2025).

Argumentatie

Voor het aanmaken, verdelen en beheren van elektronische maaltijdcheques wenst Politiezone Antwerpen gebruik te maken van het raamcontract POLFED 2022R3082:

Nummer Onderwerp Leverancier
POLFED 2022R308 1
Afhandeling van de bestellingen en opladen van de rekeningen van de begunstigde personeelsleden
Edenred Belgium nv, Vorstlaan 165 bus 9, 1160 Brussel, ondernemingsnummer 0407.034.269
POLFED 2022R3082 2
Magneetkaart
Edenred Belgium nv, Vorstlaan 165 bus 9, 1160 Brussel, ondernemingsnummer 0407.034.269
POLFED 2022R3082 3
Verzending van de magneetkaart
Edenred Belgium nv, Vorstlaan 165 bus 9, 1160 Brussel, ondernemingsnummer 0407.034.269
POLFED 2022R3082 4
Overmaken van de PIN-code
Edenred Belgium nv, Vorstlaan 165 bus 9, 1160 Brussel, ondernemingsnummer 0407.034.269
POLFED 2022R3082 5
Aanmaak van de maaltijdchequerekening van de begunstigde personeelsledenEdenred Belgium nv, Vorstlaan 165 bus 9, 1160 Brussel, ondernemingsnummer 0407.034.269


De dienst Aankoop van Politiezone Antwerpen vraagt het geraamde bedrag van 753.391,56 EUR (vrij van btw) voor 2022 vast te leggen,voor het aanmaken, verdelen en beheren van elektronische maaltijdcheques.

Juridische grond

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Artikel 47, §2 stelt dat een aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.

Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 8 van het Algemeen Reglement op de boekhouding van de politiezone (ARPC) is elke aankoop op de buitengewone begroting bevoegdheid van de gemeenteraad. De gemeenteraad keurt de aankoopprocedure goed en kan de gunning delegeren aan het college.

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave bedraagt 753.391,56 EUR (vrij van btw) en kan als volgt verrekend worden op de gewone politiebegroting 2022;

  •   159.859,80 EUR (vrij van btw) op budgetpositie 33091_11541_01;  
  •   593.531,76 EUR (vrij van btw) op budgetpositie 33001_11541_01. 

Op de verschillende budgetposities is voldoende krediet beschikbaar. 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat Politiezone Antwerpen gebruik maakt van het raamcontract van de federale politie met referentie POLFED 2022R3082 en dit gedurende de volledige looptijd van het contract, zijnde tot en met 31 maart 2025 (verlengbaar tot 31/12/2025).

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Vastlegging krediet 2022 voor het aanmaken, verdelen en beheren van elektronische maaltijdcheques CALog personeelsleden.

Edenred Belgium nv, Vorstlaan 165 bus 9, 1160 Brussel, ondernemingsnummer 0407.034.269
159.859,80 EUR (vrij van btw)budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33091_11541_01
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200
4006062021
Vastlegging krediet 2022 voor het aanmaken, verdelen en beheren van elektronische maaltijdcheques operationele personeelsleden politie.

Edenred Belgium nv, Vorstlaan 165 bus 9, 1160 Brussel, ondernemingsnummer 0407.034.269
593.531,76 EUR (vrij van btw)
budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33001_11541_01
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200
4006062023