Terug
Gepubliceerd op 17/11/2022

2022_CBS_08687 - Correctiebestelling Mobull BVBA - Regularisatie bestelbon - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08687 - Correctiebestelling Mobull BVBA - Regularisatie bestelbon - Goedkeuring 2022_CBS_08687 - Correctiebestelling Mobull BVBA - Regularisatie bestelbon - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In 2022 werd er via het raamcontract Kunsttransport (GAC_2021_01716) een bijkomend project uitgevoerd door firma Mobull voor het stadhuis. Dit gebeurde in het kader van de algemene restauratiewerken aan het gebouw en zijn interieur.  

Het betrof hier het interne transport en installatie van de tondo van Pelligrini aan het plafond in de lifthal op de 1ste verdieping. Wegens het gewicht van het werk, de complexiteit (zeer zwaar werk op doek tegen een plafond) en de hoge erfgoedwaarde is er gebruik gemaakt van een professionele kunsttransportfirma met veel jaren ervaring in kunsttransport en -installatie. 

De hoofdopdracht:

  • Ontwikkelen en bevestigen van een veilig en duurzaam ophangsysteem.  
  • De installatie van het kunstwerk tegen het plafond op een veilige manier met zo weinig mogelijk risico voor schade aan het werk. 

Er was geen voorafgaande bestelbon.

Argumentatie

De betaling van de factuur kan enkel via een bijkomende vastlegging.

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17 december 2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
Het college keurde onder meer goed om – met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan 5.500,00 EUR: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • de algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    • de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan te allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring.
  • Uitgaven exploitatie en investering, groter dan 5.500,00 EUR: goedkeuring door het college na centraal visum.

De firma Mobull BVBA voerde deze opdracht uit, via raamovereenkomst GAC_2021_01716. Zoals in de raamovereenkomst voorzien werd een mini-competitie uitgeschreven, waarop Mobull BVBA als enige tijdig inschreef.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS04 - Financiën
2SBS0405 - Financiële dienstverlening en (groeps)controlling
2SBS040502 - Thesaurie

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt correctiebestelling 4105061726 voor een bedrag van 8.494,20 EUR (inclusief btw) goed aan Mobull BVBA met ondernemingsnummer 0456.146.656.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Mobull BVBA

Leuvensesteenweg 436

1930 Zaventem

Ond.Nr. 0456.146.656

Rek. Nr. BE74 3300 6642 0907

8.494,20 EUR (inclusief btw)

Budgetplaats: 5168500000
Budgetpositie: 61413
Functiegebied: 2SBS010401A00000
Subsidie: SUB_NR
Fonds: INTERN
Begrotingsprogramma: 2SA080110
Budgetperiode: 2200

4105061726