Terug
Gepubliceerd op 03/11/2022

2022_CBS_08696 - Fietsleasing. Verwerkingsovereenkomst - Stad Antwerpen en KBC Autolease NV. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08696 - Fietsleasing. Verwerkingsovereenkomst - Stad Antwerpen en KBC Autolease NV. Ondertekening - Goedkeuring 2022_CBS_08696 - Fietsleasing. Verwerkingsovereenkomst - Stad Antwerpen en KBC Autolease NV. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 25 mei 2018 trad de Europese Verordening gegevensbescherming (AVG) in werking.

De stad werkt samen met een aantal externe partners die persoonsgegevens verwerken waarvan sprake in het artikel 28 van de AVG. 

Volgens artikel 28 van de AVG kan elke verwerkingsverantwoordelijke bij de verwerking van persoonsgegevens een beroep doen op een derde partij, de verwerker genoemd, die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens zal verwerken.

Argumentatie

Om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens verwerkt worden overeenkomstig de toepasselijke Europese verordening (AVG), is het aangewezen om met elke externe partner, in zijn hoedanigheid van verwerker dan wel verwerkingsverantwoordelijke, een verwerkingsovereenkomst af te sluiten. Met de betrokken externe partner met betrekking tot fietsleasing werd overeengekomen om hiervoor een aangepast sjabloon te gebruiken.

Juridische grond

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de verwerkingsovereenkomst tussen stad Antwerpen en KBC Autolease NV goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.