Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08813 - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Nieuw Zuid. Gedeeltelijke herziening via vereenvoudigde planprocedure - Gunning deelopdracht - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08813 - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Nieuw Zuid. Gedeeltelijke herziening via vereenvoudigde planprocedure - Gunning deelopdracht - Goedkeuring 2022_CBS_08813 - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Nieuw Zuid. Gedeeltelijke herziening via vereenvoudigde planprocedure - Gunning deelopdracht - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 26 mei 2014 (jaarnummer 447) stelde de gemeenteraad het Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Nieuw Zuid definitief vast.  

Op 20 maart 2020 (jaarnummer 2681) keurde het college de gunning van het bestek GAC/2019/00696 goed (bestek raamovereenkomst voor het opmaken van ruimtelijke instrumenten, ruimtelijke veiligheidsrapporten ter uitvoering van de Seveso-richtlijn en milieueffectenrapporten).

Argumentatie

Problematiek - beknopt:

 

Het ontwerp van de deelzone Scheldekaaien Nieuw Zuid is in voorbereiding door AG Vespa. Deze deelzone is gelegen binnen het RUP Nieuw Zuid. Het programma is grotendeels park met daarin opgenomen enkele paviljoenen met parkondersteunende functies.

 

Bij een juridische check in voorbereiding van het indienen van de aanvraag tot omgevingsvergunning bleek volgend probleem:

Eén van de paviljoenen die voorzien worden  in het ontwerp is niet in overeenstemming met het toepasselijke stedenbouwkundig voorschrift uit het RUP Nieuw Zuid (artikel 5 dat verplicht dat per paviljoen de footprint minimum 300 m² en maximum 800 m² bedraagt). Met name het paviljoen, dat het dichtst bij de Schelde gepositioneerd is, heeft een aanmerkelijk kleinere footprint en kan dus niet vergund worden binnen de huidige voorschriften van RUP Nieuw Zuid.

De afwijking is  te groot om beroep te doen op artikel 4.4.1 VCRO inzake de beperkte afwijkingen. De plannen aanpassen met een paviljoen dat wel minimaal 300m² footprint heeft, gaat in tegen de intentie om de paviljoenen als parkondersteunende functie te beschouwen waarbij het overwicht bij het park moet liggen en niet bij de bebouwing.

Overleg met Vlaanderen, de bevoegde vergunningverlenende overheid, heeft geleid tot volgende oplossing:

Het stedenbouwkundige voorschrift van RUP Nieuw Zuid wordt gedeeltelijk herzien via een vereenvoudigde planprocedure, aangezien het hier om een aanpassing van afmetingen van constructies gaat en bijvoorbeeld geen bestemmingswijzigingen. In deze verkorte procedure wordt een openbaar onderzoek gehouden van 30 dagen met een gebruikelijke gemeentelijke eindbeslissing door de Gemeenteraad.

Binnen de raamovereenkomst voor de opmaak van ruimtelijke instrumenten wordt de opdracht tot gedeeltelijke herziening van het RUP Nieuw Zuid toegekend aan Sweco Belgium BV.

 


Juridische grond

Art. 2.2.18 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) die de procedure vastleggen voor de opmaak van de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP).

“Artikel 43 §5 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met meer dan één ondernemer die raamovereenkomst wordt uitgevoerd op een van de volgende wijzen :

  1° volgens de voorwaarden van de raamovereenkomst, zonder dat de opdracht opnieuw voor mededinging wordt opengesteld, wanneer de overeenkomst alle voorwaarden bevat met betrekking tot de uitvoering van de betrokken werken, leveringen of diensten alsmede de objectieve voorwaarden ter bepaling van de ondernemers die deze als partij bij de raamovereenkomst zullen uitvoeren; laatstbedoelde voorwaarden worden vermeld in de opdrachtdocumenten voor de raamovereenkomst;

  2° wanneer de raamovereenkomst alle voorwaarden bevat voor de betrokken werken, leveringen en diensten, ten dele zonder opnieuw tot mededinging op te roepen overeenkomstig punt 1° en ten dele met een nieuwe oproep tot mededinging tussen de ondernemers die partij zijn bij de raamovereenkomst overeenkomstig punt 3°, wanneer de aanbestedende overheden deze mogelijkheid in de opdrachtdocumenten voor de raamovereenkomst hebben vermeld. De keuze of specifieke werken, leveringen of diensten worden verkregen na een nieuwe oproep tot mededinging dan wel rechtstreeks volgens de voorwaarden van de raamovereenkomst, wordt gemaakt aan de hand van objectieve criteria, die in de opdrachtdocumenten voor de raamovereenkomst worden opgenomen. In deze opdrachtdocumenten wordt ook aangegeven welke voorwaarden aan een nieuwe oproep tot mededinging kunnen worden onderworpen.â€�

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

De kosten worden verrekend binnen de raamovereenkomst voor het opmaken van ruimtelijke instrumenten, ruimtelijke veiligheidsrapporten ter uitvoering van de Seveso-richtlijn en milieueffectenrapporten GAC_2019_00696, zoals goedgekeurd door het college op 20 maart 2020 (jaarnummer 2681).

De totale kostprijs voor de gedeeltelijke herziening via een vereenvoudigde procedure van het RUP Nieuw Zuid bedraagt 37.370,99 euro inclusief btw.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist de deelopdracht opmaak van de gedeeltelijke herziening via een vereenvoudigde procedure van het RUP Nieuw Zuid te gunnen aan Sweco Belgium BV., Arenbergstraat 13-1, Brussel, voor een bedrag van 37.370,99 euro inclusief btw.


Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Sweco Belgium BV
Arenbergstraat 13-1
1000 Brussel

0405.647.664
BE97220072082049
37.370,99 euro inclusief BTW
budgetplaats: 5152000000
budgetpositie: 214
functiegebied: 2WNS030202A00000
subsidie: SUB_NR
begrotingsprogramma: 2SA050600
budgetperiode: 2200
4005530205