Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08692 - Stadsdagen - Aanvraag Junior Ballet Antwerp gebruik HETPALEIS op 16, 17 en 18 juni 2023 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08692 - Stadsdagen - Aanvraag Junior Ballet Antwerp gebruik HETPALEIS op 16, 17 en 18 juni 2023 - Goedkeuring 2022_CBS_08692 - Stadsdagen - Aanvraag Junior Ballet Antwerp gebruik HETPALEIS op 16, 17 en 18 juni 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De stadsdag is een gebruiksrecht voor het stadsbestuur om gedurende een dag te beschikken over patrimonium dat in concessie of beheer werd gegeven.

De ondersteuningsovereenkomst 2021-2025 werd goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen van 5 maart 2021 (jaarnummer 1795). Hierin verbindt HETPALEIS zich ertoe om de infrastructuur van de stadsschouwburg gedurende 20 dagen per kalenderjaar ter beschikking te stellen van de stad voor het inrichten van manifestaties. Voor 2023 zijn er nog 8 dagen beschikbaar.

Op 19 september 2014 (jaarnummer 9426) besliste het college om de goedkeuring van stadsdagen te delegeren aan de algemeen directeur, met uitzondering van een aantal grote locaties waaronder HETPALEIS.

Het college besliste eveneens dat het evenement waarvoor de stadsdag wordt aangevraagd, moet voldoen aan volgende criteria:

  • geen winstgevend of commercieel doel hebben;
  • in overeenstemming zijn met de voorwaarden die vermeld worden in de desbetreffende beheers- of concessieovereenkomst of het convenant;
  • binnen het kader passen van het bestuursakkoord en bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen van de stad Antwerpen;
  • in overeenstemming zijn met de A-waarden (kostenbewustzijn, diversiteit, integriteit, klantgerichtheid, samenwerken);
  • stroken met de wetten van het Belgische volk en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.

De stad ontving van Junior Ballet Antwerp het verzoek om op 16, 17 en 18 juni 2023 HETPALEIS ter beschikking te stellen voor hun balletvoorstellingen. 

Argumentatie

Junior Ballet Antwerp brengt in juni 2023 een nieuwe versie van hun balletvoorstelling MINIATUREN. De verscheidenheid aan dansstijlen en -technieken zal zo opnieuw in de verf worden gezet. Jonge talentvolle dansers uit alle hoeken van de wereld zullen aan de vooravond van hun professionele carrière de toeschouwers meenemen op reis doorheen een spectrum van dans en muziek, van klassiek tot hedendaags ballet!

Zij wensen voor dit evenement gebruik te maken van HETPALEIS en vragen hiervoor in totaal 3 stadsdagen aan.  

De concessiehouder gaat akkoord met deze aanvraag.

Regelgeving: bevoegdheid

Overeenkomstig artikel 56 §3, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur is het college bevoegd voor de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, binnen de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels.

Adviezen

Concessiehouder Gunstig advies

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de aanvraag goed van Junior Ballet Antwerp voor het gebruik van HETPALEIS op 16, 17 en 18 juni 2023, mits het evenement mag doorgaan conform de op dat moment geldende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.