Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08719 - Bestek GAC_2021_01946. Raamovereenkomst schilderwerken (pool van aannemers voor het uitvoeren van kleine schilderwerken, behangwerken en plaatsen van halfzachte vloerbekleding) - Gunning - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08719 - Bestek GAC_2021_01946. Raamovereenkomst schilderwerken (pool van aannemers voor het uitvoeren van kleine schilderwerken, behangwerken en plaatsen van halfzachte vloerbekleding) - Gunning - Goedkeuring 2022_CBS_08719 - Bestek GAC_2021_01946. Raamovereenkomst schilderwerken (pool van aannemers voor het uitvoeren van kleine schilderwerken, behangwerken en plaatsen van halfzachte vloerbekleding) - Gunning - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Voor het afsluiten van een raamovereenkomst schilderwerken (pool van aannemers voor het uitvoeren van kleine schilderwerken, behangwerken en plaatsen van halfzachte vloerbekleding) werd openbare procedure GAC_2021_01946 uitgeschreven. Op 9 augustus 2022 dienden de volgende firma’s een offerte in:

 • ANTWERP MAINTENANCE BVBA, Boombekelaan 7 te 2660 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0521.753.496;
 • CLAIRE TONDELEIR BVBA, Van Noortstraat 10 te 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0460.554.416;
 • FDK BVBA, Monnikenwerve 53 te 8000 Brugge, met ondernemingsnummer 0420.530.929;
 • HEYMAN SCHILDERWERKEN BV, Steenstraat 63 te 2180 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0729.834.532;
 • MERTENS SCHILDERWERKEN BVBA, Bredabaan 398 te 2990 Wuustwezel, met ondernemingsnummer 0475.260.408;
 • VAN DE KERKHOF BV, Voortbeemden 7 te 2400 Mol, met ondernemingsnummer 0458.240.371;
 • VELDEMAN AANNEMINGEN BVBA, Bosveld 20 te 9200 Dendermonde, met ondernemingsnummer 0421.338.009;
 • WOUTIM NV, Nijverheidsstraat 7 te 3990 Peer, met ondernemingsnummer 0419.904.981.

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd. 

Inzake de kwalitatieve selectie werden alle inschrijvers betrouwbaar en geschikt bevonden.

De offertes van alle inschrijvers werden regelmatig bevonden.

De offertes werden als volgt beoordeeld:

 
Inschrijver Prijs op 80 punten Plan van aanpak op 20 punten Totaal op 100 punten
HEYMAN SCHILDERWERKEN BV80 16 96
MERTENS SCHILDERWERKEN BVBA  76,90  15  91,90 
VELDEMAN AANNEMINGEN BVBA  69,05  16  85,05 
CLAIRE TONDELEIR BVBA70,541484,54
VAN DE KERKHOF BV58,321674,32
ANTWERP MAINTENANCE BVBA38,511452,51
WOUTIM NV29,401645,40
FDK BVBA27,991441,99


De volgende firma's worden opgenomen in de pool van ondernemers:

 1. HEYMAN SCHILDERWERKEN BV
 2. MERTENS SCHILDERWERKEN BVBA
 3. VELDEMAN AANNEMINGEN BVBA
 4. CLAIRE TONDELEIR BVBA
 5. VAN DE KERKHOF BV

Juridische grond

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria.

In toepassing van artikel 66, §1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, ziet de aanbestedende overheid erop toe dat de offerte afkomstig is van een inschrijver waaraan de toegang tot de opdracht niet is ontzegd op grond van de uitsluitingsgronden en die voldoet aan de door de aanbestedende overheid vastgestelde selectiecriteria en, in voorkomend geval, de niet-discriminerende regels en criteria inzake de beperking van het aantal aan de selectiecriteria beantwoordende kandidaten.

In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

In toepassing van artikel 35 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

In toepassing van artikel 36, §4 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, als bij een opdracht voor werken in een fraudegevoelige sector, geplaatst bij openbare of niet-openbare procedure de economisch meest voordelige offerte geëvalueerd wordt op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding waarbij het prijscriterium ten minste vijftig procent uitmaakt van het totaal gewicht van de gunningscriteria, en voor zover minstens vier offertes van de (voorlopig) geselecteerde inschrijvers (eventueel met uitzondering van de manifest onregelmatige offertes) in aanmerking genomen werden, voert de aanbestedende overheid een prijzen- of kostenbevraging uit overeenkomstig §§2 en 3 van artikel 36 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, voor elke offerte waarvan het totale offertebedrag minstens vijftien procent onder het gemiddelde bedrag van de door de inschrijvers ingediende offertes ligt.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt voor het afsluiten van een raamovereenkomst schilderwerken (pool van aannemers voor het uitvoeren van kleine schilderwerken, behangwerken en plaatsen van halfzachte vloerbekledin, op basis van bestek GAC_2021_01946, goed dat de volgende firma's opgenomen worden in de pool van ondernemers:

 • HEYMAN SCHILDERWERKEN BV, Steenstraat 63 te 2180 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0729.834.532;
 • MERTENS SCHILDERWERKEN BVBA, Bredabaan 398 te 2990 Wuustwezel met ondernemingsnummer 0475.260.408;
 • VELDEMAN AANNEMINGEN BVBA, Bosveld 20 te 9200 Dendermonde met ondernemingsnummer 0421.338.009;
 • CLAIRE TONDELEIR BVBA, Van Noortstraat 10 te 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer 0460.554.416;
 • VAN DE KERKHOF BV, Voortbeemden 7 te 2400 Mol met ondernemingsnummer 0458.240.371.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Raamovereenkomst schilderwerken (pool van aannemers voor het uitvoeren van kleine schilderwerken, behangwerken en plaatsen van halfzachte vloerbekleding)


budgetplaats: alle plaatsen die starten met 532
budgetpositie: 6103
functiegebied: 2SBS070101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080119
budgetperiode: 2200, 2300, 2400, 2500, 2600

met orderbons