Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08806 - District Wilrijk. Frans Stienletlaan - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08806 - District Wilrijk. Frans Stienletlaan - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring 2022_CBS_08806 - District Wilrijk. Frans Stienletlaan - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De Frans Stienletlaan in het district Wilrijk:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 22 april 2022 (jaarnummer 3242);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Omgeving Valaardreef en Salesianenlaan';
 • maakt deel uit van de wijk 'Valaar' waar het parkeren beperkt wordt tot voertuigen met een maximale toegelaten massa van 3,50 ton.

Het college keurde op 31 augustus 2018 (jaarnummer 7891) de proefopstelling 'schoolstraat' voor de Frans Stienletlaan goed. Uit een passieve bevraging blijkt dat de schoolstraat de voorbije vier schooljaren functioneerde zonder noemenswaardige problemen of klachten. De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit), de 'Johannesschool' en het district Wilrijk stellen daarom voor om de schoolstraat definitief te bestendigen.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 • er wordt een schoolstraat ingevoerd (artikel 2):
  • tijdens schooldagen wordt gedurende een tijdspanne voorrang gegeven aan de schoolgaande kinderen en hun ouders die zich te voet, met de fiets of speed pedelec verplaatsen;
  • de venstertijden op schooldagen zijn van maandag tot en met vrijdag, van 8:10 tot 8:40 uur en van 15:15 tot 15:45 uur. Op woensdag van 8:10 tot 8:40 uur en van 11:50 tot 12:20 uur;
  • een gemachtigd toezichter of vrijwilliger activeert de schoolstraatafsluiting met de verkeersborden (C3 met onderbord 'Schoolstraat') aan de aanvang van de schoolstraat ter hoogte van de Letterkundestraat.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 Decreet lokaal bestuur;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarbij de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg van openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werd goedgekeurd.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2013 (jaarnummer 50) waarin, krachtens het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende verkeersreglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, de bevoegdheid om te beslissen over aanvullende verkeersreglementen wordt gedelegeerd aan het college.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 16 mei 2022 Gunstig advies
Districtsraad Wilrijk, advies van 6 oktober 2022 (jaarnummer 69) Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Frans Stienletlaan in het district Wilrijk goed, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de collegezitting van 22 april 2022 (jaarnummer 3242).

Artikel 2

Het college keurt goed dat het aanvullend reglement ter kennisname wordt overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen