Terug
Gepubliceerd op 25/11/2022

2022_CBS_08699 - Ondersteuning - Digitale Inclusie. Reglement: Iedereen digitaal Antwerpen. Eerste themaoproep - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08699 - Ondersteuning - Digitale Inclusie. Reglement: Iedereen digitaal Antwerpen. Eerste themaoproep - Goedkeuring 2022_CBS_08699 - Ondersteuning - Digitale Inclusie. Reglement: Iedereen digitaal Antwerpen. Eerste themaoproep - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid goed.

Op 2 juli 2021 (jaarnummer 5396) keurde het college de digitale transformatiestrategie goed.

Op 1 juli 2022 (jaarnummer 5434) keurde het college de visie rond digitale inclusie goed.

Op 16 september 2022 (jaarnummer 7539) keurde het college de indiening van de subsidieaanvraag in het kader van de oproep  'Iedereen Digitaal - Uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid' goed. 

Op 24 oktober 2022 (jaarnummer 00601) keurde de gemeenteraad het ondersteuningsreglement 'Iedereen Digitaal Antwerpen' goed. Met dit reglement wenst de stad Antwerpen  initiatieven te ondersteunen die bijdragen tot minimaal één van de volgende doelstellingen:

 • het verhogen van betaalbare en kwaliteitsvolle en veilige toegang tot hardware, software en internet; 
 • de ondersteuning van burgers met digitale hulpvragen en/of het versterken van competenties, vaardigheden en attitudes om digitaal mee te zijn;
 • een verhoogd zelfstandig gebruik van stedelijke (en andere essentiële) digitale dienstverlening.

Op 27 oktober besliste de Vlaamse regering tot toekenning van de subsidie ter ondersteuning van de uitrol van het e-inclusiebeleid binnen de steden en gemeenten.

Deze thematische oproep past binnen de visie van stad Antwerpen op digitale inclusie, de verdere uitrol van het lokale inclusiebeleid van de stad, het Relanceplan Vlaamse Veerkracht 'Iedereen Digitaal', en het kaderreglement 'Iedereen Digitaal Antwerpen', en heeft tot doel tijdelijk financiële ondersteuning te geven aan projecten of initiatieven die bijdragen tot een verhoogde digitale participatie van de Antwerpenaar en het wegwerken van de digitale uitsluiting in Antwerpen.

Argumentatie

Met deze oproep wil de stad Antwerpen financiële ondersteuning geven aan projecten of initiatieven die bijdragen tot een verhoogde digitale participatie van de Antwerpenaar en het wegwerken van de digitale uitsluiting in Antwerpen. De projecten of initiatieven moeten  minimaal inzetten op minstens drie van de volgende thema's: 

 • verhogen van betaalbare en kwaliteitsvolle en veilige toegang tot hardware, software en internet; 
 • ondersteuning van burgers met digitale hulpvragen en/of het versterken van digitale competenties, vaardigheden en attitudes om digitaal mee te zijn;
 • ondersteunen van organisaties die een digitaal inclusief beleid willen uitrollen;
 • ondersteunen van organisaties die willen werken rond e-inclusie of digitale oefenkansen;
 • vormen van vrijwilligers en medewerkers van organisaties met betrekking tot het herkennen van digitale uitsluiting bij , het gebrek aan digitale vaardigheden van en het begeleiden van burgers met digitale hulpvragen;
 • beheer en inzet van een vrijwilligerspool in functie van eigen werking of op vraag van ondersteunde organisaties (uit het lerend netwerk DI Antwerpen);
 • ondersteunen van kwetsbare doelgroepen bij het vinden en aanvragen van een goedkoop internetabonnement;
 • uitbouw en organisatie van een Digitaal Inclusieve Wijk (www.digitaalinclusievewijk.be).

Deze thematische oproep past binnen het reglement 'Iedereen Digitaal Antwerpen'. De oproep gaat in vanaf 2 november 2022 en loopt tot 21 november 12u00. Op 28 november 2022 worden een aantal projecten geselecteerd door een jury, bestaande uit minstens twee vertegenwoordigers van de stedelijke dienst Digitale transformatie, aangevuld met minstens één interne of externe expert. De geselecteerde projecten mogen hun kandidatuur extra duiden tijdens een vragenronde voor de jury op 2 december 2022. Uiterlijk 23 december 2022 beslist het college over het al dan niet toekennen van de ondersteuning op basis van het advies van de jury. De geselecteerde projecten kunnen van start gaan vanaf 1 januari 2023 en lopen maximaal tot 31 december 2024.

Het totale budget van deze oproep bedraagt 600.000,00 EUR. Dit budget wordt verdeeld onder de toegekende projecten op basis van de beoordelingscriteria beschreven in het toelichtingsdocument (bijlage bij dit besluit). De ondersteuning kan per project niet hoger zijn dan 200.000,00 euro per jaar of 400.000,00 euro voor de ganse looptijd van de oproep. De ondersteuning wordt niet toegekend indien er geen enkel ingediend project in aanmerking komt. Het toegekende maximumbedrag kan lager zijn dan de door de project-indiener gevraagde ondersteuning. De aanvragen kunnen goedgekeurd worden tot uitputting van het beschikbare budget.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het kaderbesluit ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Algemene financiële opmerkingen

De middelen voor de oproep worden middels de 7de aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 voorzien op 2023 en 2024/SBT11360/5381500000/ 6496800/ 2LWS060202A00000/ 2SA060590 (300.000,00 in 2023 en 300.000,00 EUR in 2024) onder voorbehoud van de goedkeuring van de subsidie door het Agentschap Binnenlands Bestuur.    

Zowel de ontvangsten, als de uitgaven kunnen pas bij AMJP7 worden ingeschreven. Er was geen nog geen ministerieel besluit beschikbaar op moment van de opmaak  AMJP6. Er zal tot en met AMJP7 worden geprefinancierd vanuit 2023 en 2024/5381500000/6141/2LWS060302A00000. 

Op 1/12/2022 zal er een IKA light gebeuren om de middelen vanuit dit budgetadres te prefinancieren. Er zal 300.000 euro (50%) verschoven worden vanuit 2LWS060302A00000 naar 5381500000/6496xxx/2LWS060202A00000/SBT11360.

De ontvangsten zullen bij AMJP7 worden in geschreven op 2023 en 2024/5381500000/7405300/2LWS060202A00000/SBT11360.

De financiële gevolgen zullen ter beslissing tot toekenning, vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning worden voorgelegd aan het college.  De termijnen uitbetaling worden bepaald in het toelichtingsdocument van de thematische oproep.

De ondersteuning zal uitbetaald worden als er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS06 - Innovatie/digitalisering
2LWS0602 - Digitalisering stedelijke dienstverlening en eigen werking
2LWS060202 - E-inclusie

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de themaoproep 'Digitaal inclusieve Antwerpenaars' binnen het reglement 'Iedereen Digitaal Antwerpen' goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 2022_DigitaleInclusie_Themaoproep1_toelichtingsdocument_def.pdf
 • MinisterieelBesluit_SubsidieUitrolE-inclusiebeleid.pdf