Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08753 - Ondersteuning - Economie en Industrie. Oproep innovatieve ontwikkelingsprojecten KMO voor mode en design. Selectie - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08753 - Ondersteuning - Economie en Industrie. Oproep innovatieve ontwikkelingsprojecten KMO voor mode en design. Selectie - Goedkeuring 2022_CBS_08753 - Ondersteuning - Economie en Industrie. Oproep innovatieve ontwikkelingsprojecten KMO voor mode en design. Selectie - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het college keurde in de zitting van 12 februari 2021 (jaarnummer 1180) de aanpassingen aan de beleidsdoelstelling Economie en industrie (2LWS04) goed. 

De gemeenteraad keurde in de zitting van 29 maart 2021 (jaarnummer 158) het reglement ontwikkelingsprojecten KMO goed.

Het college keurde op de zitting van 10 juni 2022 (jaarnummer 4791) de oproep ondersteuning ter innovatie en acceleratie van de creatieve industrie goed.

Argumentatie

1. De oproep en de eindrangschikking

De stad Antwerpen wil bedrijven financieel ondersteunen in de ontwikkeling van innovatieve investeringsprojecten die zorgen voor acceleratie en/of internationale positionering van ondernemingen in de creatieve industrie, met focus op mode en design. De projecten moeten bijdragen aan het versterken en de uitbouw van het breed Antwerps ecosysteem van mode en design. Samenwerking is hierbij een belangrijk aspect. Ze brengen een toegevoegde waarde voor de stad Antwerpen als aantrekkelijke stad om te ondernemen en te investeren. Deze thematische oproep past binnen het reglement 'ontwikkelingsprojecten KMO'.

De oproep ging in op 10 juni 2022 en liep tot en met 15 september 2022. Er werden 37 dossiers ingediend. Op 26 september 2022 werden 12 projecten geselecteerd. De geselecteerde projecten mochten hun kandidatuur extra duiden tijdens een fysieke vragenronde voor de jury op 6 oktober 2022.

Het totale budget van deze oproep in 2022 bedraagt 400.000,00 EUR (exploitatiebudget en investeringsbudget). De maximale ondersteuning per project bedraagt 100.000,00 EUR (exploitatie- en investeringsbudget tezamen) en daarvan kunnen maximum 30 % exploitatiekosten zijn. De bedrijven moeten minimum 25 % van de totale kosten zelf inbrengen.

Na de vragenronde consolideerde de jury, op basis van de vastgelegde gunningscriteria, de resultaten en zijn de volgende kandidaten geselecteerd:

Naam indiener

Project naamToegekend bedrag
Lies MertensLies Mertens - Mycelium48.000,00 EUR
Yellow SubmarineDe Stelling97.000,00 EUR
Bakermat
Bakermat98.000,00 EUR
Flora Miranda
Flora Miranda - It Pieces40.000,00 EUR
Studio De Wilde
Studio De Wilde39.000,00 EUR
Dressr
Dressr - Remodel Fashion28.000,00 EUR
Kadanza
Kadanza50.000,00 EUR


2. De projecten

De verschillende projecten worden hieronder kort omschreven:

Lies Mertens: Lies Mertens is een handtassen label dat focust op duurzaamheid, eenvoud, transparantie en innovatie. Sinds de start van de onderneming vijf jaar geleden, zijn ze steeds op zoek naar nieuwe en duurzame materialen. Met dit project willen ze het duurzaam gebruik van mycelium aanvuren. Ze ondersteunen en enthousiasmeren zowel ondernemers als eindconsumenten richting duurzame materiaalkeuzes door samen met hun partner Citribel/MycaNova een alternatief voor leder verder te ontwikkelen, documenteren en ten slotte te delen met publiek. In 2023 willen ze als eerste onderneming die gebruikt maakt van dit materiaal deelnemen aan de Paris Fashion Week. 

Bakermat: Bakermat is een innovatief textielplatform, de stoffenwinkel van de toekomst. Ze spelen in op de steeds prominentere rol van digitale tools in het ontwerpproces van designers. Het project van Bakermat richt zich op de technische opbouw van een virtuele stoffenbibliotheek en het opzetten van workshops rond digitale mode. Daarnaast werken ze parallel en op eigen kracht aan de realisatie van een fysieke stoffenwinkel in Antwerpen centrum en een materiaal agentschap. De synergie tussen de drie elementen van het bedrijf stimuleert innovatie en duurzaamheid. 

Flora Miranda: Flora Miranda is een alumni van de Modeacademie met een atelier in Antwerpen. Ze focust in haar collectie op de interactie tussen mens en (digitale) technologie. In haar project “IT Pieces” vormen (bedrijfs)data het startpunt van een uniek design dat de basis kan vormen voor kledingstukken of merchandising. Bedrijven kunnen zo hun eigen designs laten creëren voor hun team of klanten. Dankzij dit project, waar ze vijf bedrijven koppelt aan vijf ontwikkelaars en textieltechnieken, zal ze in staat zijn om de tool te verfijnen en schaalbaar te maken voor een breed publiek.

Yellow Submarine: Het project ‘De Stelling’ is een deelatelier voor jonge ondernemers en starters die hun plaats zoeken binnen de creatieve industrie. Ze vullen een leegstaande loods in de voorste hal van de Blikfabriek met een architecturale constructie die voorziet in individuele units en ruimtes voor gedeeld gebruik. Ze bieden een inspirerende plek en een netwerk voor jonge ondernemers waar ze kunnen werken aan het testen en vermarkten van hun activiteiten. De complementariteit met de faciliteiten van de Blikfabriek zorgt voor een levendig ecosysteem dat de (ambachtelijke) maakindustrie in de stad Antwerpen versterkt.

Studio De Wilde: Studio De Wilde is een digitaal design bedrijf dat creatieve software en hardware ontwikkelt voor de mode en design sector. Deze software is in staat om grote hoeveelheden data te vertalen naar digitale audiovisuele producten (virtual reality, augmented reality, immersieve ervaringen…). Dankzij deze ondersteuning kan Studio De Wilde een pilootproject opzetten met HB Antwerp, een toonaangevend Antwerps innovatief diamantbedrijf. Ze zullen een hoogstaande digitale versie creëren van de diamanten.  Zo kan de stad Antwerpen zich positioneren als voorloper op vlak van digital design. 

Dressr: Dressr is een digitaal platform waarop je een garderobe van Belgische mode kan huren via een abonnementsformule. Hun project voegt eenmalige verhuur toe aan het bestaande abonnementsmodel. Zo zal de klant items kunnen huren voor een korte periode, voor een specifieke gelegenheid, tegen een eenmalige betaling. Dit is mogelijk zowel via Dressr’s website als via de websites van de deelnemende modemerken (momenteel 44). Met dit project helpt Dressr de Antwerpse modemerken hun klantenvraag beter te bedienen, biedt het een extra inkomstenbron en bouwt het mee aan een circulaire logistieke keten.

Kadanza: De Antwerpse startup Kadanza heeft een platform ontwikkeld om op een eenvoudige manier communicatieproducten te beheren. Hun klanten zijn voornamelijk creatieve agentschappen, merken en freelancers. Dankzij deze ondersteuning kan Kadanza zijn platform sneller optimaliseren en openstellen voor andere Antwerpse communicatiebureaus. Dit zal hun groei en internationalisering aanzienlijk versnellen.


De geselecteerde projecten worden, na goedkeuring van dit collegebesluit, via de communicatiekanalen van de stad Antwerpen bekend gemaakt. Er wordt ook een persbericht uitgestuurd.

De kandidaten worden per mail op de hoogte gebracht. Projecten die niet geselecteerd werden na de virtuele vragenronde krijgen gepersonaliseerde feedback per mail en tijdens een fysiek netwerkmoment op 8 november 2022 waar ook de jury aanwezig zal zijn. De winnaars krijgen ook elk een begeleider van Business & Innovatie, die erop zal toezien dat de ondersteuning correct wordt ingezet en mee zal helpen bij de eventueel noodzakelijke matchmaking met derden.

3. Financiering

Het totale budget bedraagt 400.000,00 EUR. Dit budget is niet toereikend voor de uitbetaling van de selectie van de zeven dossiers die de jury heeft voorgesteld. Het zevende dossier van Kadanza werd door de jury nog goed gescoord op alle criteria en sluit goed aan bij de doelstellingen van het programma Economie en Industrie. Daarom werd er beslist om hen een ondersteuning van 50.000,00 EUR toe te kennen in plaats van 99.584,80 EUR. Bij de andere dossiers werden de budgetten afgerond om binnen het voorziene investerings- en exploitatiebudget te blijven.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595). 

Algemene financiële opmerkingen

De vastlegging en uitbetaling per project van de ondersteuning, opgedeeld tussen exploitatiekrediet en investeringskrediet, wordt in een volgend collegebesluit ter goedkeuring opgenomen. Momenteel ontbreken de financiële gegevens nog. Deze worden opgevraagd van zodra er gecommuniceerd wordt over de selectie van de oproep.

Voor de oproep innovatieve ontwikkelingsprojecten KMO worden volgende middelen voorzien:

70.000,00 EUR voor ondersteuningen op exploitatiekrediet op 5318500000 / 6496600 / 2LWS040107A00000 / 2200;

30.000,00 EUR voor ondersteuningen op exploitatiekrediet op 5318500000 / 6496600 / 2LWS040107A00000 / 2300 onder voorbehoud van goedkeuring aanpassing meerjarenplan 6 door de gemeenteraad;

175.000,00 EUR voor ondersteuningen op investeringskrediet op 5318500000 / 664800 / 2LWS040107A00000 / 2200. Dit krediet is afkomstig van nog niet toegekend ondersteuningskrediet.

125.000,00 EUR voor ondersteuningen op investeringskrediet op 5318500000 / 664800 / 2LWS040107A00000 / 2300 onder voorbehoud van goedkeuring aanpassing meerjarenplan 6 door de gemeenteraad.

70 % van de ondersteuning voor de exploitatiekosten wordt betaald binnen de 30 dagen na goedkeuring van de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning door het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 28 november 2022. De resterende 30 % wordt betaald na indiening van het eindverslag door de project-indiener en na positieve evaluatie hiervan door de stad Antwerpen. 

De ondersteuning voor de investeringskosten wordt uitbetaald na ontvangst van de facturen en na goedkeuring door de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS04 - Economie en industrie
2LWS0401 - Ondernemen
2LWS040107 - Ondersteuning voor ondernemers

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt, in het kader van de oproep ‘Innovatieve ontwikkelingsprojecten KMO voor mode en design’ binnen het reglement ‘Ontwikkelingsprojecten KMO', de projecten van volgende bedrijven goed:

  • Lies Mertens;
  • Yellow Submarine;
  • Bakermat;
  • Flora Miranda;
  • Studio De Wilde;
  • Remodel Fashion/Dressr;
  • Kadanza.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20221028_Toekenningsverslag Oproep mode en design.docx.pdf