Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08642 - Omgevingsvergunning - OMV_2022059115. Joannasteeg 4. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08642 - Omgevingsvergunning - OMV_2022059115. Joannasteeg 4. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_08642 - Omgevingsvergunning - OMV_2022059115. Joannasteeg 4. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022059115

Gegevens van de aanvrager:

mevrouw Mandy Trappeniers met als adres Joannasteeg 4 te 2060 Antwerpen

Ligging van het project:

Joannasteeg 4 te 2060 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 5 sectie E nr. 461Z20

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

regulariseren en verbouwen van een rijwoning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          15/01/1932: aktename (1932#41028) voor het plaatsen van een duivenhok.
 

Vergunde/vergund geachte toestand

-          functie:

 • eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • een achteraan getande rijwoning opgetrokken met twee bouwlagen onder hellend dak;

-          gevelafwerking voorgevel:

 • witte gevelbepleistering op antracietkleurige gevelsteen (onderaan);
 • bruin gebeitst houten buitenschrijnwerk op vensterbanken in witte natuursteen.

-          inrichting:

 • achteraan het perceel een open koer met een oppervlakte van circa 6 m²
   

Huidige toestand

-          functie:

 • eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • het perceel werd op de gelijkvloerse verdieping volledig bebouwd.

-          gevelafwerking:

 • voorgevel:
  • witte gevelbepleistering op zwarte gevelsteen onderaan;
  • benedenverdieping: geanodiseerd aluminium in een grijze kleur;
  • verdieping bruin houten buitenschrijnwerk op vensterbanken in witte natuursteen;
 • achtergevel:
  • lichtbruine gevelbepleistering;
  • bruin gebeitst houten buitenschrijnwerk op vensterbanken in witte natuursteen.

-          Inrichting:

 • de open koer werd samen met de berging toegevoegd aan het gelijkvloerse bouwvolume en volledig ingericht als badkamer;
 • er is momenteel geen open ruimte op het perceel

 

Gewenste toestand

-          functie en bouwvolume:

 • blijft ongewijzigd ten opzicht van de bestaande toestand;

-          gevelafwerking:

 • voorgevel:
  • gevelisolatie afgewerkt met een witte gevelbepleistering op een hardstenen plint;
  • een grotere raamopening op de benedenverdieping;
  • buitenschrijnwerk: grijskleurig aluminium;
 • achtergevel:
  • gevelisolatie afgewerkt met een witte gevelbepleistering;
  • buitenschrijnwerk: grijskleurig aluminium
 • dak:
  • dakisolatie met een afwerking in roofing;
  • een nieuwe kroonlijst in een grijze beplating met aangepaste kroonlijsthoogte

-          inrichting:

 • na voltooiing van de werken is er geen open ruimte op het perceel.


Inhoud van de aanvraag

-          vergroten van de gelijkvloerse raamopening in de voorgevel;

-          isoleren van de voor- en achtergevel van het pand;

-          isoleren en opnieuw bedekken van het hellend dak;

-          wijzigen van het buitenschrijnwerk.

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP 2060, goedgekeurd op 20 december 2012. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zone: artikel 1 zone voor wonen - (wo).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag wijkt af van de bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan op volgend punt:

-          artikel 1.3 Harmonieregel en referentiebeeld. De raamopening in de plint wordt aangepast op zulke wijze waardoor geen kwaliteitsvolle relatie tussen de oude en nieuwe architectuur van de gevel zelf en het bestaande weefsel ontstaat.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de bouwcode.
 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is van toepassing op de aanvraag. De aanvraag is hiermee in overeenstemming.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De bouwheer wenst de voorgevel te isoleren en te bepleisteren.

Het na - isoleren van de gevels is vanuit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar.

Door het energiezuinig renoveren van woningen wordt er bijgedragen aan de klimaatambities, wat wordt gestimuleerd.

 

De stad Antwerpen hanteert een afwegingskader op aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning voor buitengevelisolatie. Bij een gunstig advies tot plaatsing van buitengevelisolatie is men verplicht om de werken over de volledige dikte van 14cm uit te voeren. Op die manier wordt er maximale energiebesparing gerealiseerd binnen de bepalingen van het rooilijnendecreet.

 

Er wordt opgemerkt dat de koer op de begane grond werd dicht gebouwd en het dak wordt geïsoleerd. Volgens de beschrijvende nota maakt het dicht bouwen van de koer geen deel uit van voorliggende aanvraag. Het dicht bouwen van de koer zonder het creëren van een nieuwe buitenruimte is niet in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening. Het dicht bouwen van de koer en het isoleren van het dak boven de koer wordt uitgesloten van vergunning.

 

Visueel-vormelijke elementen

Het bepleisteren van de voorgevel in een lichte kleur is omwille van de stedelijke opwarming, de beeldkwaliteit en de inpassing in het straatbeeld in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening.

 

De raamopening in de plint wordt vergroot in functie van meer lichttoetreding op de begane grond. Hierdoor wordt een geleding gecreëerd die noch een relatie opzoekt met de gevel zelf noch met de kenmerkende geleding in de straat. Hierdoor ontstaat geen kwaliteitsvolle relatie tussen de oude en nieuwe architectuur van de gevel zelf en het bestaande weefsel.

 

Verder wordt opgemerkt dat het toepassen van buitengevelisolatie, waarbij de dorpels in natuursteen worden vervangen door dorpels in aluminium, tot een vervlakking van het straatbeeld leidt door een verlies aan detaillering. Om een verarming van het materiaal tegen te gaan, wordt er bij een gunstig advies opgelegd dat bestaande elementen in natuursteen (raamdorpel, plint, deksteen…) behouden blijven of worden vervangen door nieuwe elementen in natuursteen. Deze details hebben immers ook een functie. Zo beschermt de plint tegen beschadigingen. Indien er voor het uitvoeren van de werken een plint aanwezig is, moet deze behouden blijven. Dit kan door de bestaande plint naar voren te plaatsen (en er achter isolatie aan te brengen) of de bestaande plint te vervangen door een nieuwe plint. Bij pleisterwerk is het noodzakelijk om een plint te plaatsen, ook al is deze niet aanwezig in de bestaande toestand.

 

Ook de kroonlijst vormt een belangrijke detaillering die beeldbepalend is in de straatwand. De 5 aanpalende enkelhuizen worden gekenmerkt door een witte houten kroonlijst. Grijze beplating is noch een kenmerkend en noch een duurzaam materiaal.

 

Wanneer er pleisterwerk is voorzien als gevelmateriaal, worden de randen van bijvoorbeeld raamopeningen voorzien van hoekprofielen. Dergelijke hoekprofielen moeten onzichtbaar worden uitgevoerd.

 

Gezien bovenstaande opmerkingen wordt de nieuwe gevelgeleding uitgesloten van vergunning.

In voorwaarde wordt opgelegd de gevel te isoleren met behoud van de bestaande geleding en detaillering.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Bij het plaatsen van buitengevelisolatie dient er aandacht besteed worden aan een aantal voorwaarden in functie van het inpalmen van het openbaar domein.

 

Wanneer er zich in de bestaande toestand openbare verlichtingsarmaturen (of andere elementen van nutsvoorzieningen) bevinden aan de gevel moeten deze na het uitvoeren van de werken opnieuw gemonteerd worden aan de gevel op een duurzame manier (eventueel met een achterliggende constructie). Deze elementen moeten ten allen tijde kunnen hersteld worden of gedemonteerd worden. Indien nodig wordt hiervoor contact opgenomen met de dienst openbaar domein.

 

De inname van het openbaar domein is een dwingend criterium binnen het afwegingskader. Er moet na de werken voldoende ruimte overblijven zodat een vlot voetgangersverkeer mogelijk blijft. Er wordt gestreefd naar een obstakelvrije ruimte van 1,80 meter, waarbij 1,50 meter (exclusief boordsteen) wordt gehanteerd als absoluut minimum. Dit impliceert dat wanneer men zijn buitengevel langs de buitenzijde wenst te isoleren, er voor de aanvang van de werken een minimale obstakelvrije ruimte van 1,64m moet zijn, van aan de rooilijn tot aan de boordsteen.

 

Wanneer de nieuwe constructie tot op het openbaar domein komt moet er rekening mee worden gehouden dat het voetpad in de toekomst hersteld kan worden zonder dat er aan de voorgevel ingrepen moeten gebeuren. Dit kan door de bestaande stoeptegel voor de werken weg te nemen en na de werken terug te plaatsen.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De isolatie plus afwerkingsmateriaal met een totale dikte van 14 centimeter ten opzichte van de rooilijn uit te voeren;

2. het uitzicht van de bestaande kroonlijst te behouden;

3. de bestaande elementen in natuursteen te behouden of te vervangen door nieuwe elementen in natuursteen die evenveel uitsteken na het uitvoeren van de werken dan in de oorspronkelijke situatie;

4. de plint voorbij het gevelvlak te laten steken;

5. de hoekprofielen die inherent zijn aan het gevelpleisterwerk, onzichtbaar uit te voeren;

6. de nieuwe constructie te laten aansluiten op het openbaar domein zodanig dat toekomstige werkzaamheden aan het openbaar domein kunnen plaatsvinden, los van herstelwerken aan de nieuwe constructie;

7. de elementen voor straatverlichting of nutsvoorzieningen die zich aan de gevel bevinden in de bestaande toestand, integraal te verplaatsen;

8. het wijzigen van de raamopeningen wordt uitgesloten van vergunning;

9. alle werken, handelingen en wijzigingen buiten het isoleren van de gevels en het hoogste dak, rekeninghoudend met de voorwaarden, worden uitgesloten van vergunning.

10. na uitvoering van de werken te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

29 april 2022

Volledig en ontvankelijk

25 mei 2022

Start 1e openbaar onderzoek

8 juni 2022

Einde 1e openbaar onderzoek

7 juli 2022

Beslissing toepassing administratieve lus

18 juli 2022

Start laatste openbaar onderzoek

29 juli 2022

Einde laatste openbaar onderzoek

27 augustus 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

6 november 2022

Verslag GOA

17 oktober 2022

naam GOA

Wim Van Roosendael

 

Administratieve lus

Op de aanvraag werd een administratieve lus toegepast, omwille van de volgende reden(en):

 

De affiche werd niet aangeplakt uiterlijk op de dag voor de begindatum van het openbaar onderzoek en tot en met de laatste dag daarvan conform de bepalingen van artikel 20 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

 

De stappen in de procedure die verkeerd gelopen zijn werden opnieuw uitgevoerd om te voorkomen dat de eindbeslissing over de aanvraag vernietigd wordt omwille van de vastgestelde procedurefout(en).

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 2 openbare onderzoeken.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

8 juni 2022

7 juli 2022

0

0

0

0

29 juli 2022

27 augustus 2022

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De isolatie plus afwerkingsmateriaal met een totale dikte van 14 centimeter ten opzichte van de rooilijn uit te voeren;

2. het uitzicht van de bestaande kroonlijst te behouden;

3. de bestaande elementen in natuursteen te behouden of te vervangen door nieuwe elementen in natuursteen die evenveel uitsteken na het uitvoeren van de werken dan in de oorspronkelijke situatie;

4. de plint voorbij het gevelvlak te laten steken;

5. de hoekprofielen die inherent zijn aan het gevelpleisterwerk, onzichtbaar uit te voeren;

6. de nieuwe constructie te laten aansluiten op het openbaar domein zodanig dat toekomstige werkzaamheden aan het openbaar domein kunnen plaatsvinden, los van herstelwerken aan de nieuwe constructie;

7. de elementen voor straatverlichting of nutsvoorzieningen die zich aan de gevel bevinden in de bestaande toestand, integraal te verplaatsen;

8. het wijzigen van de raamopeningen wordt uitgesloten van vergunning;

9. alle werken, handelingen en wijzigingen buiten het isoleren van de gevels en het hoogste dak, rekeninghoudend met de voorwaarden, worden uitgesloten van vergunning.

10. na uitvoering van de werken te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.