Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08810 - Wijziging opdracht - Bestek GAC_2018_00636. Meerjarenopdracht voor de organisatie van Antwerpen Autovrij, edities 2020 tot en met 2023 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08810 - Wijziging opdracht - Bestek GAC_2018_00636. Meerjarenopdracht voor de organisatie van Antwerpen Autovrij, edities 2020 tot en met 2023 - Goedkeuring 2022_CBS_08810 - Wijziging opdracht - Bestek GAC_2018_00636. Meerjarenopdracht voor de organisatie van Antwerpen Autovrij, edities 2020 tot en met 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Fase

Bestuursorgaan

Datum

Jaarnummer

Goedkeuring bestek GAC_2018_00636

en procedure

college

17 januari 2020

2020_CBS_00423

Goedkeuring gunning 2018_00636

college

3 april 2020

2020_CBS_02917

 

 

Op 17 januari 2020  keurde het college van burgemeester en schepenen de gunning van het bestek GAC_2018_00636. Meerjarenopdracht voor de organisatie van Antwerpen Autovrij, edities 2020 tot en met 2023. 

Het college keurde op 3 april 2020 de gunning goed voor het afsluiten van een meerjarenopdracht voor de organisatie van Antwerpen Autovrij, edities 2020 tot en met 2023, op basis van bestek GAC_2018_00636, aan CRAVAT EVENTS BVBA, VRIJGEWEIDESTRAAT 61 te 2800 MECHELEN, met ondernemingsnummer 0660.790.229.

Op 1 april 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen de organisatie ondersteuning van Antwerpen Shift 2022 en bestelbon 4005499571 goed.


Argumentatie

Cravat Events BVBA organiseert Antwerpen Shift van 2020 tot en met 2023 (Bestek GAC_2018_00636). Voor de editie van 2022 (zondag 18 september) heeft Cravat extern breugelbakken besteld, omdat deze niet geleverd konden worden door de stadsdiensten. De breugelbakken worden tijdens het event ingezet als communicatiedragers voor de verschillende mobiliteitspartners en activiteiten. Op deze bakken worden ook de Antwerpen Shift baniervlaggen opgehangen. De breugelbakken zijn dus van een groot belang voor het evenement Antwerpen Shift. Daardoor heeft Cravat deze breugelbakken extern gehuurd. Stad Antwerpen heeft gekozen om de breugelbakken te laten bestellen door Cravat om alles tijdig in orde te krijgen voor het event en de praktische organisatie door één partner (namelijk Cravat) te laten opvolgen. 

De editie van 2022 was de 20ste editie van Antwerpen Shift. Voor deze feesteditie is er een extra activiteit georganiseerd, namelijk de O2run. Cravat is het evenementbureau dat Antwerpen Shift organiseert voor stad Antwerpen, zij zijn de coördinator van het event en alle activiteiten. Het organiseren van deze extra activiteit zit in het takenpakket van het evenementenbureau.

Deze extra uitgaven waren niet mee opgenomen in de oorspronkelijke offerte. 

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
 Het college keurde onder meer goed om  â€“ met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    1. De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    2. De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • Uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500: goedkeuring door het college na centraal visum.â€�

Juridische grond

In toepassing van artikel 38/1 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 mag een wijziging zonder nieuwe plaatsingsprocedure voor een opdracht worden doorgevoerd, wanneer de verandering van opdrachtnemer:

1°

niet mogelijk is om economische of technische redenen, zoals wanneer de aanvullende goederen of diensten uitwisselbaar of interoperabel moeten zijn met bestaande uitrusting, diensten of installaties die in het kader van de oorspronkelijke opdracht zijn verworven; en

2°

tot aanzienlijk ongemak of een aanzienlijke kostenstijging zou leiden voor de aanbesteder.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0102 - Flankerende maatregelen, modal shift en Slim naar Antwerpen
2LMS010201 - Slim naar Antwerpen/communicatie en stakeholderwerking

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt wijziging van de opdracht Bestek GAC_2018_00636 Meerjarenopdracht voor de organisatie van Antwerpen Autovrij, edities 2020 tot en met 2023 goed. De wijziging omvat het huren van bruegelbakken en een extra activiteit voor het 20-jarige bestaan van Antwerpen Shift in 2022. De wijziging gaat over het bedrag van 15.981,68 EUR (inclusief btw) aan CRAVAT EVENTS BV, Grote Steenweg 22, 2550 Kontich (ondernemingsnummer: NBE0660790229).

Artikel 2

Het college keurt de correctiebestelling 4105061550 goed voor een bedrag van 15.981,68 EUR (inclusief btw) aan Cravat Events BV.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
CRAVAT EVENTS BV
Grote Steenweg 22
2550 Kontich
ondernemingsnummer: NBE0660790229
rekeningnummer: BE63 0017 8640 1308
15.981,68 EUR (inclusief btw)budgetplaats: 5311500000
budgetpositie: 6141
functiegebied: 2LMS010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020200
budgetperiode: 2200
4105061550
Bijlagen

  • EindbudgetAntwerpenShift2022V03.pdf