Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08727 - Bestek GAC_2022_02488 (V02037). Stabiliteitswerken, Steenplein 7, 2000 Antwerpen - Bestek en procedure - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08727 - Bestek GAC_2022_02488 (V02037). Stabiliteitswerken, Steenplein 7, 2000 Antwerpen - Bestek en procedure - Goedkeuring 2022_CBS_08727 - Bestek GAC_2022_02488 (V02037). Stabiliteitswerken, Steenplein 7, 2000 Antwerpen - Bestek en procedure - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De dakstructuur van de lokalen voor fietsenverhuur en openbaar toilet onder de monumentale helling naar het wandelterras aan het Steenplein, bestaat uit gemetselde gewelven op stalen profielen. Ten gevolge van jarenlange waterinfiltraties zijn deze staalprofielen aangetast door corrosie. Vooral in het laagste gedeelte (fietsenverhuur) is de aantasting dermate sterk gevorderd dat de stabiliteit ervan in het gevaar komt. De ingemetselde trekankers zijn op vele plaatsen in beide lokalen ook sterk tot heel sterk gecorrodeerd waardoor het metselwerk rondom de ankers loskomt en naar beneden valt. De waterdichting werd reeds in 2020 vernieuwd en nu dient de stabiliteit van deze dakplaten te worden hersteld zodat de veiligheid van het gebouw en de gebruikers/bezoekers gegarandeerd blijft.

  Argumentatie

  De inschrijver geeft in zijn offerte een studiebureau op dat voldoende gespecialiseerd is in het toegepaste gebied en toont dit aan door het opgeven van minstens 3 referentieopdrachten van studies voor gelijkaardige projecten uitgevoerd in de afgelopen 5 jaar. 

  De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met de volgende gunningscriteria: 
  1. Prijs op een totaal van 60 punten.
  2. Ruimtelijke impact op een totaal van 40 punten.

  Juridische grond

  In toepassing van artikel 42, §1, eerste lid, 1°, a) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking omdat de goed te keuren uitgave niet hoger is dan het bij het artikel 90, eerste lid, 1° van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017 vastgelegd bedrag van 140.000 euro (zonder belasting over de toegevoegde waarde), met name de drempel vermeld in artikel 11, eerste lid, 2° van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017.

  Overeenkomstig en binnen de grenzen van artikel 71 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten legt de aanbestedende overheid aan de kandidaten of inschrijvers selectiecriteria op als voorwaarde voor deelname.

  In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

  Regelgeving: bevoegdheid

  Artikel 56, §3, 5° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur.

  Beleidsdoelstellingen

  8 - Sterk bestuurde stad
  2SBS07 - Patrimonium
  2SBS0701 - Reguliere taken patrimonium
  2SBS070101 - Onderhoud gebouwen
  2SBS070101V02037 - O-schilderwerk

  Besluit

  Het college van burgemeester en schepenen beslist:

  Artikel 1

  Het college keurt bestek GAC_2022_02488 voor Stabiliteitswerken, Steenplein 7, 2000 Antwerpen goed en keurt eveneens goed dat hiervoor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt uitgeschreven.

  Artikel 2

  De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

  Omschrijving

  Bedrag

  Boekingsadres

  Bestelbon

  Stabiliteitswerken, Steenplein 7, 2000 Antwerpen


  Budgetplaats: 5325100000
  Budgetpositie: 221
  Functiegebied: 2SBS070101V02037
  Subsidie: SUB_NR
  Begrotingsprogramma: 2SA080119
  Budgetperiode:2300

   

   bestelbon bij gunning  Bijlagen

  • 02488_20221013_Bijkomende bijlagen_toelichtingen.pdf
  • 02488_20221013_bestek.pdf
  • GAC_2022_02488-Steenplein_7-Stabiliteitswerken-Technische_Bepalingen.pdf
  • GAC_2022_02488-Steenplein_7-Stabiliteitswerken-Meetstaat.xlsx