Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08662 - Omgevingsvergunning - OMV_2022104702. Lange Kongostraat 90. District Borgerhout - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08662 - Omgevingsvergunning - OMV_2022104702. Lange Kongostraat 90. District Borgerhout - Goedkeuring 2022_CBS_08662 - Omgevingsvergunning - OMV_2022104702. Lange Kongostraat 90. District Borgerhout - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022104702

Gegevens van de aanvrager:

de heer Dries Jacobs met als adres Lange Kongostraat 90 te 2140 Borgerhout (Antwerpen)

Ligging van het project:

Lange Kongostraat 90 te 2140 Borgerhout (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 25 sectie A nr. 26W4

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

isoleren en bepleisteren van de voorgevel

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          04/04/1933: toelating (1399#13774) voor het bouwen van een badkamer;

-          19/05/1925: toelating (1399#8536) voor het bouwen van een burgerhuis.

 

Vergunde toestand

-          functie:

 • wonen - eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • 2 bouwlagen met plat dak; 

-          gevelafwerking:

 • lijstgevel met gelijkvloerse horizontale banden en rechthoekige ramen en casement onder de borstwering;
 • natuurstenen plint.

 

Bestaande toestand

-          functie en bouwvolume overeenkomstig vergunde toestand;

-          gevelafwerking:

 • vlakke grijs bepleisterde voorgevel met gewijzigd wit pvc buitenschrijnwerk;
 • natuurstenen plint van circa 1,30 meter hoogte.

 

Nieuwe toestand

-          functie:

 • wonen - eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • 2 bouwlagen met plat dak in gesloten bebouwing; 

-          gevelafwerking:

 • wit bepleisterde voorgevel (na isolatie) met wit pvc buitenschrijnwerk;
 • natuurstenen plint van circa 0,30 meter hoogte.

Inhoud van de aanvraag

-          wijzigen van de voorgevel:

 • isoleren en bepleisteren;
 • wijzigen van het buitenschrijnwerk in pvc wit.

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP 2060, goedgekeurd op 20 december 2012. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zone: artikel 1 zone voor wonen - (wo).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de verordening voetgangersverkeer.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 • artikel 6 Harmonie en draagkracht:

de arrière-corps die kenmerkend is voor het gevelritme van de straat wordt niet op de plannen weergegeven;

 • artikel 11 Afwerken van gevels en materiaalgebruik:

bij het schilderen, pleisteren of kaleien van een voorgevel dienen elementen en decoraties die niet bedoeld waren om beschilderd, bepleisterd of gekaleid te worden, zoals natuursteen of arduinen plinten en dorpels, onbepleisterd, onbeschilderd en ongekaleid te blijven. De arduinen plint wordt verlaagd. Het is niet toegelaten om bepleistering of een andere afwerking, al dan niet in combinatie met buitenisolatie aan te brengen op voorgevels bij gevels met decoratieve elementen zoals stucdecoraties. Het stucwerk van de laatst vergunde toestand verdwijnt.

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Visueel-vormelijke elementen

De feitelijke toestand van de omgeving wijst uit dat de Lange Kongostraat gekenmerkt wordt door een diversiteit aan gevels in zowel gevelbakstenen, gevelplanchettes als pleisterwerk. In de aanvraag wordt de gevel afgewerkt met een witte bepleistering, een blauwe hardstenen plint en wit pvc schrijnwerk.

 

De stad Antwerpen hanteert een afwegingskader op aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning voor buitengevelisolatie. Bij een gunstig advies tot plaatsing van buitengevelisolatie is men verplicht om de werken over de volledige dikte van 14 cm uit te voeren. Op die manier wordt er maximale energiebesparing gerealiseerd binnen de bepalingen van het rooilijnendecreet. De plannen tonen in totaal een volledige dikte van 12 cm. In voorwaarden bij de vergunning zal worden opgelegd om de werken over de volledige dikte van 14 cm uit te voeren.

 

De arrière-corps is een veel voorkomend detail bij aaneengesloten bebouwing. Ter hoogte van de perceelsgrens springt het gevelvlak terug, en dit over de volledige gevelhoogte. Dit levert een verticale ritmering op die percelering in het straatbeeld nuanceert. Het is wenselijk om dit detail eigen aan de stedelijke context te behouden.

 

Het toepassen van buitengevelisolatie leidt tot een vervlakking van het straatbeeld door een verlies aan detaillering. Om een verarming van het materiaal tegen te gaan, wordt er bij een gunstig advies opgelegd dat bestaande elementen in natuursteen (raamdorpel, plint, …) behouden blijven of worden vervangen door nieuwe elementen in natuursteen.

 

In de laatst vergunde toestand is de voorgevel afgewerkt met decoratief stucwerk. Dit stucwerk verdwijnt door het plaatsen van isolatie en nieuw pleisterwerk. De aanvraag wijkt hiermee af van artikel 11 van de bouwcode. Het decoratief stucwerk is ook in de bestaande toestand al verdwenen. Dit is stedenbouwkundig aanvaardbaar indien er een voldoende gedetailleerde en kwalitatieve gevel in de plaatst komt. Om vervlakking van de gevel tegen te gaan, wordt in voorwaarden van de vergunning opgelegd om de uitstekende delen (plint, raamdorpels, kroonlijst,…) van de gevel te behouden door deze te verplaatsen of te vervangen door nieuwe elementen met dezelfde hoogte en uitsteek ten opzichte van het gevelvlak zoals in de bestaande toestand aanwezig. Mits toepassing van artikel 3 van de bouwcode kan vervolgens een afwijking worden toegestaan op artikel 11 van de bouwcode.

 

De details van de uitstekende delen van een gevel (plint, raamdorpel, kroonlijst, …) hebben, buiten het decoratieve aspect, ook een functie. Zo beschermt de plint tegen beschadigingen, vervuiling, ... Op de plannen van de laatst vergunde toestand en in de bestaande toestand is er een plint aanwezig met een hoogte van ongeveer 1,30 meter, aansluitend aan de kenmerkende plinthoogte van de aanpalers. In de nieuwe toestand wordt er een lagere plint met een hoogte van ongeveer 0,30 meter voorzien. De aanvraag wijkt hiermee af van artikel 11 van de bouwcode. De kenmerkende plinthoogte van de aanpalers dient doorgetrokken te worden over de gevel. Daarom wordt in voorwaarden bij de vergunning opgelegd om de plint even hoog te voorzien als de plinthoogte van de linker en rechter aanpaler.

 

De randen van bijvoorbeeld raamopeningen dienen voorzien te worden van hoekprofielen. Dergelijke hoekprofielen moeten onzichtbaar uitgevoerd worden. Dit wordt opgelegd in voorwaarden bij de vergunning.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Wanneer de nieuwe constructie tot op het openbaar domein komt moet er rekening mee worden gehouden dat het voetpad in de toekomst hersteld kan worden zonder dat er aan de voorgevel ingrepen moeten gebeuren. Dit kan door de bestaande stoeptegel voor de werken weg te nemen en na de werken terug te plaatsen.

 

Mits het naleven van de gestelde voorwaarden voldoet de woning aan de actuele eisen wat betreft hinderaspecten, gezondheid en gebruiksgenot.

 

Wanneer er zich in de bestaande toestand openbare verlichtingsarmaturen (of andere elementen van nutsvoorzieningen) bevinden aan de gevel moeten deze na het uitvoeren van de werken opnieuw gemonteerd worden aan de gevel op een duurzame manier (eventueel met een achterliggende constructie). Deze elementen moeten te allen tijde kunnen hersteld worden of weggenomen worden. Indien nodig wordt hiervoor contact opgenomen met de dienst Openbaar domein.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De isolatie samen met het afwerkingsmateriaal is uit te voeren met een totale dikte van 14 centimeter.

2. De arrière-corps is te behouden en vrij te laten van materiaal en isolatie.

3. De bestaande elementen in blauwe hardsteen zijn te behouden of te vervangen door nieuwe elementen in blauwe hardsteen die evenveel uitsteken na het uitvoeren van de werken als in de oorspronkelijke situatie.

4. De uitstekende kroonlijst moet men behouden door deze te verplaatsen of te vervangen door een nieuw element met dezelfde hoogte en uitsteek ten opzichte van het gevelvlak zoals in de bestaande toestand.

5. De blauwe hardstenen plint dient geplaatst te worden met een hoogte gelijk aan de kenmerkende plinthoogte van de linker en rechter aanpaler.

6. De hoekprofielen die inherent zijn aan het gevelpleisterwerk, zijn onzichtbaar uit te voeren.

7. Na uitvoering van de werken te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

8. De elementen voor straatverlichting of nutsvoorzieningen die zich aan de gevel bevinden in de bestaande toestand, zijn integraal te verplaatsen.

9. De nieuwe constructie te laten aansluiten op het openbaar domein op die manier dat toekomstige werkzaamheden aan het openbaar domein kunnen plaatsvinden los van herstelwerken aan de nieuwe constructie.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

1 augustus 2022

Volledig en ontvankelijk

6 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

5 november 2022

Verslag GOA

17 oktober 2022

naam GOA

Wim Van Roosendael

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De isolatie samen met het afwerkingsmateriaal is uit te voeren met een totale dikte van 14 centimeter.

2. De arrière-corps is te behouden en vrij te laten van materiaal en isolatie.

3. De bestaande elementen in blauwe hardsteen zijn te behouden of te vervangen door nieuwe elementen in blauwe hardsteen die evenveel uitsteken na het uitvoeren van de werken als in de oorspronkelijke situatie.

4. De uitstekende kroonlijst moet men behouden door deze te verplaatsen of te vervangen door een nieuw element met dezelfde hoogte en uitsteek ten opzichte van het gevelvlak zoals in de bestaande toestand.

5. De blauwe hardstenen plint dient geplaatst te worden met een hoogte gelijk aan de kenmerkende plinthoogte van de linker en rechter aanpaler.

6. De hoekprofielen die inherent zijn aan het gevelpleisterwerk, zijn onzichtbaar uit te voeren.

7. Na uitvoering van de werken te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

8. De elementen voor straatverlichting of nutsvoorzieningen die zich aan de gevel bevinden in de bestaande toestand, zijn integraal te verplaatsen.

9. De nieuwe constructie te laten aansluiten op het openbaar domein op die manier dat toekomstige werkzaamheden aan het openbaar domein kunnen plaatsvinden los van herstelwerken aan de nieuwe constructie.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.