Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08661 - Omgevingsvergunning - OMV_2022089664. Juul Grietensstraat 34. District Borgerhout - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08661 - Omgevingsvergunning - OMV_2022089664. Juul Grietensstraat 34. District Borgerhout - Goedkeuring 2022_CBS_08661 - Omgevingsvergunning - OMV_2022089664. Juul Grietensstraat 34. District Borgerhout - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022089664

Gegevens van de aanvrager:

mevrouw Boutar Kaoutar met als adres Stenenbrug 78 te 2140 Borgerhout (Antwerpen)

Ligging van het project:

Juul Grietensstraat 34 te 2140 Borgerhout (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 24 sectie A nr. 225A19

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

uitbreiden van een eengezinswoning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          01/01/1948: toelating (179#108) voor een nieuwbouw;

-          12/12/1991: vergunning (179#11805) voor bekleden achtergevel, vervangen tuinmuur.

 

Geacht vergunde toestand

-          functie:

 • wonen - eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • 2 bouwlagen met plat dak; 
 • gelijkvloerse bouwdiepte circa 8,70 m aan de linker- en circa 11,70 m aan de rechter perceelgrens;
 • bouwdiepte verdieping circa 8,80 m aan de linker- en circa 9,30 m aan de rechter perceelgrens;

-          gevelafwerking:

 • lederkleurige gevelsteen en houten schrijnwerk met accenten in witte steen;
 • plint in blauwe steen;

-          inrichting:

 • overdekte koer ter hoogte van de linker perceelgrens;
 • dakterras ter hoogte van de rechter perceelgrens op de eerste verdieping tot een bouwdiepte van circa 10,40 m.

 

Bestaande toestand

-          functie en bouwvolume overeenkomstig vergunde toestand, uitgezonderd;

 • gelijkvloerse bouwdiepte circa 11,20 m aan de linker- en circa 11,70 m aan de rechter perceelgrens;

-          gevelafwerking overeenkomstig vergunde toestand, uitgezonderd;

 • rode gevelsteen en antraciet pvc schrijnwerk met wit geverfde accenten in witte steen.

-          inrichting:

 • overdekte koer vervangen door veranda;
 • dakterras op de eerste verdieping gesupprimeerd en scheimuur ter hoogte van de rechter perceelgrens uitgebreid tot een diepte van circa 11,50 m.

 

Nieuwe toestand

-          functie: 

 • wonen - eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • perceelbrede achterbouw van 1 bouwlaag onder plat groendak;
 • uitbreiding ter hoogte van de rechter perceelgrens van 2 bouwlagen onder plat groendak;
 • gelijkvloerse bouwdiepte circa 13,40 m aan de linker- en circa 13,90 m aan de rechter perceelgrens;
 • bouwdiepte verdieping circa 8,80 m aan de linker- en circa 12,30 m aan de rechter perceelgrens;

-          gevelafwerking:

 • rode gevelsteen en antraciet pvc schrijnwerk met wit geverfde accenten in witte steen;
 • natuurstenen plint;
 • wit pvc kroonlijst .

-          inrichting:

 • circa 11 m² terras.

Inhoud van de aanvraag

-          slopen van de gelijkvloers achterbouw en veranda;

-          voorzien van een nieuwe uitbreiding op het gelijkvloers en de verdieping;

-          vernieuwen van het buitenschrijnwerk in de voorgevel;

-          wijzigen van de rechter scheimuur; 

-          doorvoeren van interne constructieve werken. 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 • Artikel 6 Harmonie en draagkracht: de arrière-corps die kenmerkend is voor het gevelritme van de straat wordt niet op de grondplannen weergegeven en wordt in de aanzichten als grijs bepleisterd weergegeven;
 • Artikel 10 Inplanting, bouwhoogte en bouwdiepte: de uitbreiding ter hoogte van de eerste verdieping houdt onvoldoende rekening met de daglichttoetreding naar het rechter aanpalende perceel;
 • Artikel 11 Afwerken van gevels en materiaalgebruik: Bij het schilderen, pleisteren of kaleien van een voorgevel dienen elementen en decoraties die niet bedoeld waren om beschilderd, bepleisterd of gekaleid te worden, zoals natuursteen of arduinen plinten en dorpels, onbepleisterd, onbeschilderd en ongekaleid te blijven. De accenten in witte steen worden wit geverfd;
 • Artikel 39 Infiltratie en buffervoorziening: niet overdekte terrassen grenzend aan een tuin of andere onverharde bodem dienen aangelegd te worden in een helling van 1 à 2 %, om het regenwater hiernaar te laten afwateren en op natuurlijke wijze te laten infiltreren.
   

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is van toepassing op de aanvraag. De aanvraag is hiermee in overeenstemming.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De gelijkvloerse bouwdiepte wordt perceelsbreed uitgebreid tot een bouwdiepte van 13,40 meter aan de linker- en 13,90 meter aan de rechterzijde met een hoogte van 3,65 meter. Deze bouwdiepte overschrijdt de gangbaar gehanteerde bouwdiepte in de omgeving niet. De uitbreiding van de scheidsmuur ter hoogte van het gelijkvloers heeft geen onaanvaardbare impact op de aanpalende percelen.

De bouwdiepte op de eerste verdieping aan de rechterzijde wordt uitgebreid tot 12,30 meter. Deze bouwdiepte overschrijdt de gangbaar gehanteerde bouwdiepte eveneens niet. Echter heeft het uitbreiden van de scheidsmuur op de rechter perceelsgrens een negatieve invloed op de bezonning en daglichttoetreding van de rechter aanpalende. Daarnaast is er geen sprake van een goede ruimtelijke ordening gezien het creëren van een nieuwe blinde scheidsmuur op de rechter perceelsgrens daar waar er op de linker perceelsgrens reeds een bestaande blinde scheidsmuur aanwezig is.

Op basis van de ontvangen foto blijkt echter dat de bestaande diepte vergund geacht kan worden beschouwd en dat de uitbreiding dus minimaal is. Deze uitbreiding brengt de bewoonbaarheid van de aanpalenden niet in het gedrang.

 

Visueel-vormelijke elementen

Het houten buitenschrijnwerk wordt vervangen door antraciet pvc schrijnwerk en de accenten in witte steen worden wit geschilderd. Zowel donkerkleurig als wit buitenschrijnwerk zijn kenmerkend in de onmiddellijke omgeving. Antracietkleurig buitenschrijnwerk is bijgevolg stedenbouwkundig aanvaardbaar. Elementen en decoraties die niet bedoeld waren om beschilderd te worden, zoals de horizontale accenten en raamdorpels in witte steen en blauwe steen, dienen onbeschilderd te blijven om een verarming van het materiaal tegen te gaan. Bijgevolg wordt als voorwaarde bij de vergunning opgelegd vergunde elementen in natuursteen te behouden.

 

De arrière-corps is een veel voorkomend detail bij aaneengesloten bebouwing. Ter hoogte van de perceelsgrens springt het gevelvlak terug, en dit over de volledige gevelhoogte. Dit levert een verticale ritmering op die percelering in het straatbeeld nuanceert. Het is wenselijk om dit detail eigen aan de stedelijke context te behouden en vrij te laten van materiaal.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Om de aanvraag in overeenstemming te brengen met artikel 39 van de bouwcode wordt als voorwaarde bij de vergunning opgelegd het terras aan te leggen in een helling van 1 à 2% zodat het regenwater naar de tuin kan afgewaterd worden en op natuurlijke wijze kan infiltreren.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. Het schilderen van de elementen in natuursteen in de voorgevel wordt uitgesloten van vergunning.

2. De arrière-corps te behouden en vrij te laten van materiaal.

3. Het terras aan te leggen in een helling van 1 à 2 % conform artikel 39 van de bouwcode.

4. Na uitvoering van de werken te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

25 juni 2022

Volledig en ontvankelijk

6 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

5 november 2022

Verslag GOA

18 oktober 2022

naam GOA

Wim Van Roosendael

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

2

0

0

0

 

Bespreking van de bezwaren

 

 1. Beroven van natuurlijk licht in eigen woning en tuinzone: de bezwaarindieners geven aan dat de uitbreiding voor hinder zal zorgen doordat er nu minder natuurlijk licht in hun woning en tuin zal komen.

Beoordeling:

Het klopt dat voorgestelde uitbreiding een impact heeft op de aanpalenden.

De gelijkvloerse uitbreiding zorgt voor een beperkte ophoging van de bestaande scheidsmuur over een diepte van 2,2 meter tot een hoogte van 3,65 meter daar waar die nu 2,25 meter tot 3,60 meter bedraagt. De impact op natuurlijk licht in de aanpalende woning en tuin is zeer beperkt en brengt de bewoonbaarheid van de aanpalenden niet in het gedrang.

Op de eerste verdieping wordt voor de volume-uitbreiding de scheidsmuur ten opzichte van de laatst vergunde toestand verdiept met 1,90 meter over dezelfde hoogte van circa 6,5 meter. Het klopt dat deze uitbreiding voornamelijk in de ochtend voor schaduw zal zorgen en een onaanvaardbare negatieve impact heeft op de lichttoetreding en bezonning van de woning en overdekte tuinzone van de aanpalende.

Op basis van de ontvangen foto blijkt echter dat de bestaande diepte vergund geacht kan worden beschouwd en dat de uitbreiding dus minimaal is. Deze uitbreiding brengt de bewoonbaarheid van de aanpalenden niet in het gedrang.

Het bezwaar is ongegrond.

 

 1. Desinformatie: de bezwaarindieners geven aan dat de er onvoldoende informatie is weergegeven op de plannen.

Beoordeling:

Het klopt dat de dakkoepel boven het gelijkvloers van nummer 32 niet werd opgetekend. Echter omschrijven de ingediende plannen en documenten voldoende wat de impact van de uitbreiding zal zijn. Het dossier is nagekeken op volledigheid en is tevens volledig beoordeelbaar.

Het bezwaar is ongegrond.

 

 1. Geluidsoverlast door de werken: de bezwaarindiener geeft aan dat er tijdens de werken overlast kan ontstaan door het lawaai dat de werken met zich zal meebrengen.

Beoordeling:

Het bezwaar is niet stedenbouwkundig van aard. De uitvoering van de werken zal moeten gebeuren volgens de regels van de kunst waarbij de hinder naar de omgeving, zoveel mogelijk, moet worden beperkt.

Het bezwaar is ongegrond.

 

 1. Hinder door temperatuurstijging: de bezwaarindieners geven aan dat er door de nieuwe uitbreiding hinder zal ontstaan die onaanvaardbaar is.

Beoordeling:

Het bezwaar is puur hypothetisch. Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat een onaanvaardbare hinder zal ontstaan door een temperatuurstijging ten gevolge van het uitbreiden van de scheidsmuur. Er kan eerder verondersteld worden dat de hinder tegenover de vergunde toestand zal afnemen door het creëren van extra schaduw.

Het bezwaar is ongegrond.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij:

 

-          de bespreking van de ingediende bezwaren zoals geformuleerd in het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt deze beoordeling tot zijn eigen standpunt;

-          het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

 

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. Het schilderen van de elementen in natuursteen in de voorgevel wordt uitgesloten van vergunning.

2. De arrière-corps te behouden en vrij te laten van materiaal.

3. Het terras aan te leggen in een helling van 1 à 2 % conform artikel 39 van de bouwcode.

4. Na uitvoering van de werken te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.