Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08795 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Wijk Molengeest wegeniswerken en vergroenen (Klimaatstraat). SWOU12259 - Voorontwerp - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08795 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Wijk Molengeest wegeniswerken en vergroenen (Klimaatstraat). SWOU12259 - Voorontwerp - Goedkeuring 2022_CBS_08795 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Wijk Molengeest wegeniswerken en vergroenen (Klimaatstraat). SWOU12259 - Voorontwerp - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

fase

actie

datum

jaarnummer

Pilootcases “De Robuuste Klimaatstraat” - subsidietraject Proeftuinen ontharding Vlaanderen

Goedkeuring college

12 juni 2020

            

5197

projectdefinitie en concept

goedkeuring districtscollege Berendrecht-Zandvliet-Lillo

21 maart 2022

66

mobiliteitsvoorwaarden

goedkeuring college 

8 april 2022

2894

infomoment bewoners

 

4 mei 2022

 

Voorontwerpgoedkeuring districtscollege Berendrecht-Zandvliet-Lillo 10 oktober 2022208

Het districtscollege Berendrecht-Zandvliet-Lillo keurde in zitting van 21 maart 2022 (jaarnummer 66) de projectdefinitie en concept voor ‘Wijk Molengeest’, wegeniswerken en vergroenen (Klimaatstraat), in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, goed en nam kennis van de mobiliteitsvoorwaarden.
Het college keurde in zitting van 8 april 2022 (jaarnummer 2894) de mobiliteitsvoorwaarden goed.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling heeft het concept vertaald in een voorontwerp.

Het districtscollege Berendrecht-Zandvliet-Lillo keurde in zitting van 10 oktober 2022 (jaarnummer 208) het voorontwerp goed. 

Argumentatie

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte een voorontwerp op. Er werden ten opzichte van de projectdefinitie en concept volgende wijzigingen aangebracht.

Wegens budgettaire redenen werd de scope van het project herzien. Beide aansluitingen tussen het centrale plein en de Steenovenstraat werden uit het project gehaald.

Na feedback van bewoners op het infomoment werd de parkeercluster aan het noorden van het groen gewijzigd en werden de parkeerplaatsen  aan de kant van de woningen ingetekend. 

Het ontwerp van het centrale plein werd verder gedetailleerd. Zo werden op de vier koppen zitmuren toegevoegd en werden aan het park paden in gemaaid gazon, speelaanleidingen, een aantal heestermassieven en enkele nieuwe bomen toegevoegd. De twee bestaande Ilex aquifolium struiken blijven behouden. Centraal werd een open verblijfsplek met picknickbank ontworpen die de bestaande schandpaal accentueert.

De vier infiltratiebekkens worden 45cm diep en kunnen 103m³ water bufferen. Dit is voldoende om al het regenwater op het openbaar domein en de (eventuele) afgekoppelde voorste dakhelften van de woningen in op te vangen.

Parkeerbalans
Het voorontwerp resulteert in een parkeerbalans van 103 plaatsen in de bestaande toestand naar 32 plaatsen in de nieuwe toestand.
In de bestaande toestand is er een overcapaciteit aan parkeerplaatsen die niet in verhouding staan met de parkeerbehoefte en de geldende parkeernormen. Bij het bepalen van de nieuwe parkeerbalans werden de geldende parkeernormen toegepast.

Bomenbalans
Het voorontwerp resulteert in een positieve bomenbalans.
Er worden geen bomen gekapt. Er worden 16 nieuwe bomen voorzien, 9 in het parkplein en 7 in het woonerf. De bestaande parkbomen worden toekomstbomen, de nieuwe parkbomen kunnen toekomstbomen of large bomen worden. Voor de bomen in het woonerf wordt een ondergronds doorwortelbaar volume van 20m³ voorzien.

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

De riolering zal niet vernieuwd worden, het gemengde rioleringsstelsel zal behouden blijven.
Het oppervlaktewater zal opgevangen worden in vier infiltratievakken die in totaal 103m³ water kunnen bufferen.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale parken en groenaanplanting.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
De Buitenmolenweg, Burgemeester Verhulstplein, Oostmolengeest, Westmolengeest zijn lokale straten.
Het college is bevoegd voor bovenlokaal budget/project.

Inspraak

Het infomoment voor de bewoners ging door op 4 mei 2022.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op:

 • SUB_NR/INTERN/2300/5022500000/224/2BZL010101M01708/2BL090610;
 • SUB_NR/INTERN/2300/5153000000/224/2LMS030106M01708/2SA020310.

Adviezen

Coördinatieoverleg openbaar domein Gunstig onder voorwaarden

Het Coördinatieoverleg openbaar domein gaf in de zitting van 27 juni 2022 gunstig advies op voorwaarden dat:

  • de parkeervakken uitgetekend worden zoals voorzien in het draaiboek openbaar domein;
  • de spelaanleidingen in het intensief gras geplaatst worden;
  • de plantvakken verder uitgewerkt worden in samenspraak met Stads- en buurtonderhoud / Groen.

  Deze opmerkingen worden verder uitgewerkt in het definitief ontwerp.

  Beleidsdoelstellingen

  9 - Decentralisatie
  2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
  2BZL0101 - Bereikbaar, veilig en leefbaar
  2BZL010101 - Openbaar domein (lokaal)
  2BZL010101M01708 - SWOU12259 Oostmolengeest (Case klimaatstraat)
  2 - Leefbare en mobiele stad
  2LMS03 - Openbaar domein
  2LMS0301 - Aanleg, heraanleg en onderhoud infrastructuur
  2LMS030106 - Waterplan wordt in elk project geïmplementeerd
  2LMS030106M01708 - SWOU12259 Oostmolengeest (Case klimaatstraat)

  Besluit

  Het college van burgemeester en schepenen beslist:

  Artikel 1

  Het college keurt het voorontwerp (17 juni 2022) voor ‘Wijk Molengeest’, wegeniswerken en vergroenen (Klimaatstraat), in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, goed.

  Artikel 2

  Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

  Bijlagen

  • 20220617_12259_VO_NT.pdf
  • 20220627_12259_VO_COD.pdf