Terug
Gepubliceerd op 18/11/2022

2022_CBS_08755 - Gemeentelijke fiscaliteit - Afgifte van administratieve stukken. Administratieve prestaties. Aanpassing retributiereglementen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08755 - Gemeentelijke fiscaliteit - Afgifte van administratieve stukken. Administratieve prestaties. Aanpassing retributiereglementen - Goedkeuring 2022_CBS_08755 - Gemeentelijke fiscaliteit - Afgifte van administratieve stukken. Administratieve prestaties. Aanpassing retributiereglementen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op de afgifte van administratieve stukken en het leveren van prestaties heft de stad Antwerpen een retributie, afhankelijk van het stuk en van de prestatie.

Op 20 september 2021 (jaarnummer 566) keurde de gemeenteraad de retributiereglementen op de afgifte van administratieve stukken en voor administratieve prestaties goed.

Argumentatie

Het innen van retributie is noodzakelijk om de kosten van de stad Antwerpen te dekken voor de geleverde diensten. Gelet op de inflatie wordt voorgesteld om de retributies op de afgifte van administratieve stukken en de retributies voor administratieve prestaties met 10% te verhogen.

Juridische grond

De gecoördineerde grondwet verleent bij volgende artikels 41; 162, lid 2, 2°; 170, §4 en 173 aan de gemeenten fiscale autonomie.

Artikel 285 en volgende van het Decreet lokaal bestuur bepalen de wijzen van bekendmaking van de reglementen.

De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, lid 2, 14° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen. Deze bevoegdheid kan niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd.

Algemene financiële opmerkingen

De ontvangsten aangaande de "afgifte administratieve stukken" zijn in het meerjarenplan 2020-2025 voorzien op op 5318600000 / 2SBS050101A00000, budgetpositie 7006020.

De ontvangsten aangaande de prestaties "inlichtingen uit bevolkingsregister" zijn in het meerjarenplan 2020-2025 voorzien op 5318600000 / 2SBS050101A00000, budgetpositie7006001.

De ontvangsten aangaande de prestaties "het voltrekken van huwelijken" zijn in het meerjarenplan 2020-2025 voorzien op 5318600000 / 2SBS050101A00000, budgetpositie 7006026.

De geraamde meerontvangsten zijn het gevolg van de tariefverhogingen.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aanpassingen goed aan het retributiereglement op de afgifte van administratieve stukken met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de aanpassingen goed aan het retributiereglement voor administratieve prestaties met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 3

De gemeenteraad neemt kennis van de gecoördineerde versie van het retributiereglement op de afgifte van administratieve stukken.

Artikel 4

De gemeenteraad neemt kennis van de gecoördineerde versie van het retributiereglement voor administratieve prestaties.

Artikel 5

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Retributie op de afgifte van administratieve stukken108.422,69 EURbudgetplaats: 5318600000
budgetpositie: 7006020
functiegebied: 2SBS050101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080130
budgetperiode: 2300, 2400, 2500
n.v.t.

Retributie voor administratieve prestaties

(inlichtingen uit bevolkingsregister)
2.580,00 EURbudgetplaats: 5318600000
budgetpositie: 7006001
functiegebied: 2SBS050101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080130
budgetperiode: 2300, 2400, 2500
n.v.t.

Retributie voor administratieve prestaties

(het voltrekken van huwelijken)
23.562,24 EURbudgetplaats: 5318600000
budgetpositie: 7006026
functiegebied: 2SBS050101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN 
begrotingsprogramma: 2SA080130
budgetperiode: 2300, 2400, 2500
n.v.t.

Bijlagen