Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08797 - Correctiebestelling 4105061477 op deelopdracht GAC/2019/01001/CB30. Alfons Schneiderlaan. Plaatsen rijbaankussens - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08797 - Correctiebestelling 4105061477 op deelopdracht GAC/2019/01001/CB30. Alfons Schneiderlaan. Plaatsen rijbaankussens - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring 2022_CBS_08797 - Correctiebestelling 4105061477 op deelopdracht GAC/2019/01001/CB30. Alfons Schneiderlaan. Plaatsen rijbaankussens - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

In zitting van 25 mei 2022 (jaarnummer 2022_CBS_04295) werd, voor het plaatsen van rijbaankussens op de Alfons Schneiderlaan in het district Deurne, bestelbon 4005509167 goedgekeurd voor een bedrag van 33.165,00 EUR exclusief btw (40.129,65 EUR inclusief btw). 

Dit bedrag is ontoereikend om de vorderingsstaten te kunnen betalen. De redenen hiervoor zijn:

  • de herzieningscoëfficiënt: de raming en het besluit werden opgemaakt op het moment dat er nog geen herzieningscoëfficiënt van toepassing was; deze was dus niet opgenomen in de raming. De huidige herzieningscoëfficiënt van 1,21821 werd pas goedgekeurd op 20 juli 2022 (2022_CBS_06177).  
  • onvoorziene omstandigheden: voor de werken waren vijf extra dagen signalisatie en extra asfalt nodig.

In totaal is er een bedrag van 34.901,09 EUR exclusief btw nodig voor de werken. Op dit bedrag wordt de herziening berekend. Het algemene totaal bedraagt daardoor 34.901,09 EUR + 7.615,77 EUR herziening = 42.516,86 EUR exclusief btw. 

Hiervoor werd een correctiebestelbon opgemaakt voor een bedrag van 9.351,86 EUR exclusief btw (11.315,75 EUR inclusief btw).

Argumentatie

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
Het college keurde onder meer goed om  â€“ met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, < € 5.500: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    • De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • Uitgaven exploitatie en investering, > € 5.500: goedkeuring door het college na centraal visum.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Om de nog te ontvangen vorderingsstaten te kunnen betalen is een bijkomend bedrag van 11.315,75 EUR  (inclusief btw) nodig. Correctiebestelbon 4105061477 werd hiervoor opgemaakt.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0103 - Verkeersveiligheid
2LMS010302 - Veilig inrichten openbaar domein/infrastructuur

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt correctiebestelling 4105061477 goed voor een bedrag van 11.315,75 EUR (inclusief 21% btw) aan Verbruggen BV, Doornstraat 54, 9140 Temse.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
GAC_2019_01001_CB30
Alfons Schneiderlaan (district Deurne) - plaatsen rijbaankussens

vast te leggen op:

Verbruggen BV
Doornstraat 54
9140 Temse

ondernemingsnummer
NBE 0439 524 816

rekeningnummer
BE483930 0894 6927

11.315,75 EUR
budgetplaats:5155000000
budgetpositie:225
functiegebied:2LMS010302A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA020200
budgetperiode:2200
4105061477