Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08625 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract LPA/2013/1110 voor het full-omnium onderhoudscontract van samplingtoestellen. Vastleggen krediet 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08625 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract LPA/2013/1110 voor het full-omnium onderhoudscontract van samplingtoestellen. Vastleggen krediet 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_08625 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract LPA/2013/1110 voor het full-omnium onderhoudscontract van samplingtoestellen. Vastleggen krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het college heeft op 15 november 2013 de aankoop van samplingtoestellen voor Politiezone Antwerpen op basis van de raamovereenkomst LPA/2013/1110 gegund aan de firma Polis-Service bvba, Kempenlaan 59, 2300 Turnhout, ondernemingsnummer 0468.124.671 (jaarnummer 11374).

Argumentatie

Politiezone Antwerpen wenst gebruik te maken van het full-omnium onderhoudscontract voor 57 samplingtoestellen aangekocht via het raamcontract LPA/2013/1110.  

De dienst Aankoop van Politiezone Antwerpen vraagt het bedrag van 8.862,65 EUR (inclusief 21% btw) vast te leggen om facturen voor het jaarlijks onderhoud van samplingtoestellen van de firma Polis-Service bvba, Kempenlaan 59, 2300 Turnhout te betalen.

Juridische grond

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33, titel V welk bepaalt dat de Nieuwe Gemeentewet van toepassing is op het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie (Belgisch Staatsblad van 5 januari 1999).

Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 54 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie is alleen het college van burgemeester en schepenen bevoegd om tot vastleggingen over te gaan (Belgisch Staatsblad van 26 september 2001).

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave bedraagt 8.862,65 EUR (inclusief 21% btw) en kan verrekend worden op de gewone politiebegroting 2022. Op budgetpositie 33000_12406_01 is voldoende krediet beschikbaar.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat het bedrag van 8.862,65 EUR (inclusief 21% btw) voor het afsluiten van een full-omnium onderhoudscontract van 57 samplingtoestellen voor Politiezone Antwerpen via de gegunde raamovereenkomst LPA/2013/1110 wordt vastgelegd op de firma Polis-Service bvba, Kempenlaan 59, 2300 Turnhout.

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Vastlegging krediet 2022 voor het afsluiten van een full-omnium onderhoudscontract van 57 samplingtoestellen.

Polis-Service bvba, Kempenlaan 59, 2300 Turnhout, ondernemingsnummer 0468.124.671
8.862,65 EUR
 (inclusief 21% btw)
budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_12406_01
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200
4006061961