Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08812 - District Antwerpen. Beddenstraat, Eiermarkt, Groenkerkhofstraat, Groenplaats, Huidevettersstraat, Israelietenstraat, Kammenstraat, Meirbrug, Nationalestraat, Schoenmarkt, Sint-Katelijnevest. SWOU10766K - Correctiebestelling - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08812 - District Antwerpen. Beddenstraat, Eiermarkt, Groenkerkhofstraat, Groenplaats, Huidevettersstraat, Israelietenstraat, Kammenstraat, Meirbrug, Nationalestraat, Schoenmarkt, Sint-Katelijnevest. SWOU10766K - Correctiebestelling - Goedkeuring 2022_CBS_08812 - District Antwerpen. Beddenstraat, Eiermarkt, Groenkerkhofstraat, Groenplaats, Huidevettersstraat, Israelietenstraat, Kammenstraat, Meirbrug, Nationalestraat, Schoenmarkt, Sint-Katelijnevest. SWOU10766K - Correctiebestelling - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Voor het project Groenplaats was het noodzakelijk om proefboringen en een sloopopvolgingsplan te bestellen bij ABO nv. De boringen werden opgestart en afgewerkt op 9 augustus 2022 door ABO nv, het sloopopvolgingsplan werd op 16 augustus uitgevoerd.

Bij facturatie door ABO nv bleek de raamovereenkomst GAC_2018_00057, waarvan de gunning aan ABO nv met ondernemingsnummer 0456.322.543 werd goedgekeurd op het college van 3 augustus 2018 (jaarnummer 7159), verlopen zonder dat de bestelbonnen waren opgemaakt.

Argumentatie

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
Het college keurde onder meer goed om  â€“ met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    • De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • Uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500: goedkeuring door het college na centraal visum.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze diensten werd bestelbon 4105061573 voor het sloopopvolgingsplan en bestelbon 4105061734 voor de proefboringen vastgelegd.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS03 - Openbaar domein
2LMS0301 - Aanleg, heraanleg en onderhoud infrastructuur
2LMS030101 - Geclusterde projecten publieke ruimte

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de correctiebestelling 4105061573 voor het sloopopvolgingsplan goed voor een bedrag van 13.113,08 EUR (inclusief btw). Dit werd uitgevoerd door de firma ABO nv, Derbystraat 55, 9051 Gent met ondernemingsnummer 0456 322 543. 

Artikel 2

Het college keurt de correctiebestelling 4105061734 voor de proefboringen goed voor een bedrag van 15.461,15 EUR (inclusief btw). Dit werd uitgevoerd door de firma ABO nv, Derbystraat 55, 9051 Gent met ondernemingsnummer 0456 322 543.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Sloopopvolgingsplan
Groenplaats
SWOU10766K
ABO nv
Derbystraat 55
9051 Gent

ondernemingsnummer:
0456 322 543
rekeningnummer:
BE54 3900 5222 9097
13.113,08 EURbudgetplaats: 5153000000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2LMS030101A00000
subsidie:SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020200
budgetperiode: 2200
4105061573
Proefboringen
Groenplaats
SWOU10766K
ABO nv
Derbystraat 55
9051 Gent

ondernemingsnummer:
0456 322 543
rekeningnummer:
BE54 3900 5222 9097
15.461,15 EUR
budgetplaats: 5153000000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2LMS030102A00000
subsidie:SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020200
budgetperiode: 2200
4105061734