Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08794 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Uitvoering Lillo-fort (fase 2). SWOU12168 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08794 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Uitvoering Lillo-fort (fase 2). SWOU12168 - Definitief ontwerp - Goedkeuring 2022_CBS_08794 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Uitvoering Lillo-fort (fase 2). SWOU12168 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

fase

actie

datum

jaarnummer

ontwerp Masterplan Lillo

goedkeuring college

3 december 2010

8132

realisatieovereenkomst

goedkeuring college

16 november 2018

10165

projectdefinitie en concept

goedkeuring college

15 oktober 2021

8363

advies districtsraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo
29 november 2021
67

info bewoners

bewonersvergadering

20 oktober 2021

 --

advies

Coördinatieoverleg Openbaar Domein

27 juni 2022

 --

definitief ontwerpgoedkeuring districtscollege Berendrecht-Zandvliet-Lillo17 oktober 2022218

Het college keurde in zitting van 15 oktober 2021 (jaarnummer 8363) de projectdefinitie en concept voor de uitvoering Lillo-Fort (fase 2), district Berendrecht-Zandvliet-Lillo goed.
De districtsraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo bracht op 29 november 2021 (jaarnummer 67) voorwaardelijk gunstig advies uit.

Studiebureau SWECO Belgium nv heeft in samenwerking met Cluster landschap & stedenbouw het concept vertaald in een definitief ontwerp.

Het districtscollege Berendrecht-Zandvliet-Lillo keurde in zitting van 17 oktober 2022 (jaarnummer 218) het definitief ontwerp goed voor de uitvoering Lillo-Fort (fase 2), district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.

Argumentatie

Studiebureau SWECO Belgium nv maakte in samenwerking met Cluster landschap & stedenbouw een definitief ontwerp op. Er werden ten opzichte van de projectdefinitie en concept volgende wijzigingen aangebracht:

 • het zuidwestelijke bastion met bewonersparking, het toegangsplein en de toegangsbrug werden opnieuw ontworpen in functie van het optimaal reconstrueren van het fort naar historisch plan. Dit bevordert eveneens de beleving van Lillo als een fort en er werd rekening gehouden met het maximaal behoud van de bestaande waardevolle bomen;
 • de overige te reconstrueren bastions werden verder verfijnd voor wat betreft de vormgeving en meer in detail afgestemd op het historische plan;
 • het ontwerp van de jachthaven werd verder geoptimaliseerd, waaronder:
  • het hoekiger maken van de strekdam;
  • het aanpassen van de breedte van de geul in functie van draaimogelijkheden voor boten;
  • het voorzien van een concrete plek voor een loods en multifunctioneel clubgebouw (ook voor andere verenigingen);
 • de bezoekersparking (inclusief voorzieningen voor elektrisch laden, deelfietsen, en dergelijke) langs de Scheldelaan wordt maximaal onthard en er werd een grote fietsenstalling voor 96 fietsen ontworpen. Deze aantallen zijn voorzien in functie van grotere evenementen; vandaar de maximale ontharding van de parking. De uitvoering van het masterplan stelt het laag dynamische karakter van Lillo voorop;
 • de voetgangersrondweg rondom het fort werd vervolledigd;
 • de bewonersparking in het tweede bastion werd ruimtelijk beter ingepast;
 • er wordt een ANPR-camerasysteem ingevoerd dat via nummerplaatherkenning ongewenst verkeer uit het fort weert;
 • verfijnen van de onthaalplek op de dijk komende van de waterbus, inclusief bouwen van een wachtlokaal.

Parkeerbalans
Het definitief ontwerp resulteert in een parkeerbalans van 110 plaatsen in de bestaande toestand naar 181 plaatsen in de nieuwe toestand.

 • Bestaande situatie:
  • bewoners- en bezoekersparking in Lillo: 70 parkeerplaatsen;
  • bezoekersparking langs Scheldelaan: 40 parkeerplaatsen;
  • totaal bestaande situatie: 110 parkeerplaatsen.
 • Nieuwe situatie:
  • Fase 1 uitvoering masterplan:
   • bestaande parking in Lillo: 65 parkeerplaatsen;
   • bezoekersparking langs Scheldelaan: 40 parkeerplaatsen;
   • totaal na fase 1: 105 parkeerplaatsen.
  • Fase 2 uitvoering masterplan:
   • bewonersparking in Lillo: 53 parkeerplaatsen;
   • bezoekersparking langs Scheldelaan: 128 parkeerplaatsen; 
   • totaal na fase 2: 181 parkeerplaatsen.

Bomenbalans
De aanleg van een aantal grootschalige elementen zoals de sigmadijk en de reconstructie van drie bastions met ringgracht en de voorwerken tussen ringgracht en bezoekersparking zorgen ervoor dat er 98 bomen, waarvan een aantal reeds in slechte toestand, gekapt moeten worden.
De drie nieuwe bastions worden volledig beplant met een dubbele bomenrij, waardoor er 83 nieuwe bomen kunnen worden geplant.

Hemelwaterplan
 
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
 
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

Lillo ligt in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Voor deze zone wordt een gescheiden systeem met waar mogelijk bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering ) voorgesteld.

Omgevingsvergunning
Voor deze werken is een omgevingsvergunning vereist.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.

Scheldelaan is een lokale straat.
Het college is bevoegd voor bovenlokaal budget/project.

Inspraak

Het infomoment voor de bewoners ging door op 20 oktober 2021.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op SUB_NR/INTERN/5153000000/224/2LMS030101M01478/2SA020200/2400 en 2500.

Adviezen

Coördinatieoverleg Openbaar Domein Gunstig onder voorwaarden

Het coördinatieoverleg openbaar domein geeft gunstig advies op het definitief ontwerp voor de Scheldelaan en fase 2 masterplan Lillo op voorwaarden dat:

 • de wegenis op de bezoekersparking maximaal in waterdoorlatende materiaal voorzien wordt;
 • Werd aangepast.

 • de materialisatie van de paden in functie van de toegankelijkheid voor andersvaliden in een verhard materiaal worden voorzien;
 • Werd aangepast.

 • de lengte van de invoegstrook op de N101 met AWV wordt afgetoetst;
 • Wordt afgetoetst en indien nodig aangepast.

 • onderzocht wordt of ter hoogte van de ontworpen busparking langs de Scheldelaan.een bushalte van De Lijn voorzien kan worden;
 • Wordt afgetoetst en indien nodig aangepast.

 • in overleg met haven onderzocht wordt of zitmeubilair en/of  luifelconstructies ter hoogte van de bezoekersparking langs de Scheldelaan wenselijk zijn en toegelaten worden ter hoogte van de ondergrondse leidingenstrook;
 • Wordt afgetoetst en indien nodig aangepast.

 • de restzone tussen fietssnelweg en groenbuffer langs de bezoekersparking kwalitatief vergroend wordt;
 • Wordt aangepast.

 • de materialisatie en aansluiting van de fiets- en voetgangershelling wordt aangepast in functie van de leesbaarheid;
 • Wordt aangepast.

 • onderzocht wordt of het toegangsplein maximaal waterdoorlatend en bijkomend vergroend kan worden rekening houdend met de integrale toegankelijkheid;
 • Werd afgetoetst en aangepast.

 • het toegangsplein bijkomend onthard wordt in functie van behoud van bestaande bomen en ook de nieuwe bomen ondergronds maximale ruimte krijgen;
 • Werd afgetoetst en aangepast.

 • onderzocht wordt of er ter hoogte van het toegangsplein bijkomend fietsenstalling kan voorzien worden en het overige straatmeubilair en voorzieningen voor evenementen in detail nog verder worden bekeken in overleg met SW/Publieke Ruimte;
 • Werd afgetoetst en aangepast.

 • op de zuidelijke bewonersparking de technische haalbaarheid van de verharding naast bomen in detail wordt onderzocht;
 • Wordt aangepast.

 • het toekomstig beheer van de diverse objecten (o.a. de gemetste omwallingsmuur, mobiele waterkering, steiger waterbus, …) intern met de betrokken diensten verder afgestemd wordt;
 • Wordt aangepast.

 • de locatie van de evenementenkasten wordt herbekeken, in functie van mogelijk toekomstige eventlocaties;
 • Werd afgetoetst.

 • de locatie van de glascontainer wordt herbekeken, rekening houdend met de bereikbaarheid en regulering;
 • Werd aangepast.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS03 - Openbaar domein
2LMS0301 - Aanleg, heraanleg en onderhoud infrastructuur
2LMS030101 - Geclusterde projecten publieke ruimte
2LMS030101M01478 - SWOU12168 Scheldelaan (Uitvoering masterplan Lillo - fase 2)

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het definitief ontwerp (16 juni 2022) voor ‘Uitvoering Lillo-fort (fase 2)’, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, goed.

Artikel 2

Het college keurt goed dat de aanvraag van een omgevingsvergunning voor ‘Uitvoering Lillo-fort (fase 2)’, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, wordt ingediend bij de bevoegde instantie.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Het college geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

SW/PR/ONT

opdracht geven aan De Vlaamse Waterweg nv om:

 • opdrachtdocumenten opmaken.
 • opmaken ‘aanvraag omgevingsvergunning’ en indienen bij de bevoegde instanties.

Bijlagen

 • 20220616 CL DO Fort Lillo Grondplan met aanduiding snedes.pdf
 • 20220616 CL DO Fort Lillo Grondplan met aanduiding zones nutsleidingen.pdf
 • 20220616 CL DO Fort Lillo Grondplan.pdf
 • 20220616 CL DO Fort Lillo Principe snedes binnenomwalling.pdf
 • 20220616 CL DO Fort Lillo Principe snedes buitenomwalling.pdf
 • 20220616 CL DO Fort Lillo Principe snedes entree toegangsplein.pdf
 • 20220616 CL DO Fort Lillo Snedes 01 tot 16.pdf
 • 20220616 CL DO Fort Lillo Snedes 17 tot 28.pdf
 • 20220616 CL DO Fort Lillo Snedes 29 tot 45.pdf
 • 20220922 Fort Lillo 1-.pdf
 • 20220922 Fort Lillo 2-.pdf
 • 20220922 Fort Lillo 3-.pdf
 • 20220922 Fort Lillo 4-.pdf
 • 20220922 Fort Lillo 5-.pdf
 • 20220922 Fort Lillo 6-.pdf
 • 20220922 Fort Lillo 7-.pdf
 • 20220922 Fort Lillo 8-.pdf
 • 20220922 Fort Lillo 9-.pdf
 • 20220922 Fort Lillo 10-10-.pdf
 • 20220627 CLUSTER DO Fort Lillo.pdf