Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08693 - Samenwerkingsovereenkomst Talentoscoop - Stand van zaken actieplan en verlenging samenwerkingsovereenkomst. Ondertekening - Bekrachtiging

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08693 - Samenwerkingsovereenkomst Talentoscoop - Stand van zaken actieplan en verlenging samenwerkingsovereenkomst. Ondertekening - Bekrachtiging 2022_CBS_08693 - Samenwerkingsovereenkomst Talentoscoop - Stand van zaken actieplan en verlenging samenwerkingsovereenkomst. Ondertekening - Bekrachtiging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

In het bestuursakkoord 2019 – 2024 worden de ambities met betrekking tot diversiteit en personeelsbeleid voor de komende legislatuur vastgelegd:

Resolutie 576. We zetten in op een divers personeelsbeleid in stad en groep zodat het personeelsbestand een betere afspiegeling wordt van de diversiteit in onze stad en waarbij al onze medewerkers zich ontplooien en hun competenties ten volle kunnen benutten. De inspanningen in het onderwijs en bij de politie worden daartoe verdergezet. Naast diplomavoorwaarden worden Elders Verworven Competenties (EVC) en ervaring volkomen naar waarde geschat in het aanwervings- en bevorderingsbeleid Via opleidingen versterken we de klantvriendelijkheid en klantgerichtheid van onze diensten.

Resolutie 578. We maken een actieplan op om meer mensen met een arbeidshandicap aan te werven bij de stad. We zetten hierbij sterk in op redelijke aanpassingen en samenwerking met de belangenorganisaties.

Tijdens deze legislatuur maken we werk van een actieplan rond divers personeelsbeleid, waarbij we inzetten op samenwerking met de verschillende belangenorganisaties

Op het college van 30 oktober 2020 werd hiertoe de samenwerkingsovereenkomst met Talentoscoop bekrachtigd (2020_CBS_08999).  Op het college van 5 november 2021 werd de samenwerkingsovereenkomst verlengd en werd het actieplan voorgesteld (2021_CBS_08451).

Argumentatie

Het actieplan divers personeelsbeleid loopt intussen 2 jaar. In dit collegebesluit geven we een korte stand van zaken van het lopende actieplan.

Er werd een analyse gemaakt van de huidige communicatie en selectieprocedure om drempels te detecteren voor kandidaten met een arbeidsbeperking, in overleg met verschillende partnerorganisaties van Talentoscoop.  

We zijn bezig met de verdere uitwerking van onze werking rond verlaagde diplomavoorwaarden, zodat ook mensen die niet het correcte diploma hebben de mogelijkheid krijgen om op een hoger niveau in te stromen. 

Het opzet voor het nieuwe traject om hoog opgeleide anderstaligen te laten instromen ligt klaar. Hierbij krijgen hoog opgeleide anderstaligen (A, B en C niveau) de mogelijkheid om in te stromen via een contract bepaalde duur, waarbij gedurende hun tewerkstelling extra ondersteuning wordt voorzien. De focus ligt hierbij op knelpuntberoepen.

De taalcoaches worden ingezet tijdens de selectieprocedure waar nodig, onder meer voor de doorstroomselectie.

Er werd een eerste proefproject uitgerold om jobstudenten met een arbeidsbeperking tewerk te stellen bij de stad. Het proefproject met 2 kandidaten bij de groendienst is goed verlopen en wordt volgend jaar verder uitgebreid.

Het kader rond redelijke aanpassingen in functie van arbeidsbeperking is afgewerkt, net als het bijhorende inclusieplan.  In overleg met VDAB en GPD wordt gewerkt aan een nieuwe flow rond werkpostaanpassingen voor medewerkers met een arbeidsbeperking.

De voorbije 2 edities heeft stad Antwerpen deelgenomen aan Duoday, waarbij werkzoekenden met een arbeidsbeperking een dag in duo werkten met een stadsmedewerker (2022_CBS_04051 en 2021_CBS_08450).

Het actieplan wordt getrokken door Personeel & Organisatie, en ondersteund door een werkgroep waarin verschillende stadsdiensten en Atlas vertegenwoordigd zijn. Ook de medewerkers van Talentoscoop maken deel uit van deze werkgroep.

De samenwerkingsovereenkomst met Talentoscoop liep echter af op 30 september 2022.  Ook tijdens de verdere uitvoering van het actieplan willen we echter beroep blijven doen op de expertise  van Talentoscoop. We wensen deze overeenkomst dan ook te verlengen tot 30 september 2023.

Juridische grond

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn , artikel 28.

Artikel 28 legt een streefcijfer van 2 % op voor het totale personeelsbestand bij het bestuur. Van het 'totale personeelsbestand' maken ook de personeelsleden die aangesteld zijn in het kader van een tewerkstellingsmaatregel deel uit. De gemeenten en provincies verwezenlijken de tewerkstelling van arbeidsgehandicapten immers ook via de tewerkstellingsmaatregelen van de hogere overheid.

Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, artikel 14.

Art. 14. In de aangelegenheden die onder het toepassingsgebied van deze wet vallen, is elke vorm van discriminatie verboden. Voor de toepassing van deze titel wordt onder discriminatie verstaan :

  • directe discriminatie;
  • indirecte discriminatie;
  • opdracht tot discrimineren;
  • intimidatie;
  • een weigering om redelijke aanpassingen te treffen ten voordele van een persoon met een handicap.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS08 - Personeel

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van de stand van zaken van het actieplan Talentoscoop.

Artikel 2

Het college bekrachtigt de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met Talentoscoop tot 30 september 2023.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.