Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08675 - Omgevingsvergunning - OMV_2022014280. Oosterveldlaan 16. District Wilrijk - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08675 - Omgevingsvergunning - OMV_2022014280. Oosterveldlaan 16. District Wilrijk - Goedkeuring 2022_CBS_08675 - Omgevingsvergunning - OMV_2022014280. Oosterveldlaan 16. District Wilrijk - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022014280

Gegevens van de aanvrager:

mevrouw Stefanie Van Steen met als adres Van de Wervestraat 8 te 2060 Antwerpen

Ligging van het project:

Oosterveldlaan 16 te 2610 Wilrijk (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 42 sectie C nrs. 172G, 172H en 172T

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande woning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          09/07/1973: vergunning (222#3550) verbouwingswerken (zijgevel);

-          02/03/1956: toelating (238#9204) bouwen van huis;

 

Vergunde toestand

-          functie:

 • vrijstaande eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • 2 bouwlagen met schuin dak met rietbedekking; 
 • bouwdiepte circa 7,75 meter met kleine uitbouw keuken van circa 3,25 meter op 2,88 meter;
 • terras met tuin aansluitend op de woning;

-          gevelafwerking:

 • ivoorkleurig geschilderde gevelsteen met schouw en gevelvlakken in maaskalksteen (Moellon de la Meuse);
 • schrijnwerk in metaal met houten voordeur;
 • houten borstwering;
 • houten garagepoort naar inpandige garage;

-          inrichting:

 • verharding naar garage en inkom;
 • terras achter woning;
 • tuin rondom de woning.

 

Bestaande toestand

Conform de vergunde toestand met aanpassing van:

-          bouwvolume:

 • bouwdiepte circa 12,24 meter;
 • naast uitbouw keuken is een veranda geplaatst;

-          gevelafwerking:

 • wit geschilderde gevelsteen;
 • schouw en gevelvlakken in rode gevelsteen;
 • schrijnwerk in wit aluminium;
 • wit aluminium borstwering;
 • garagepoort naar inpandige garage.

 

Nieuwe toestand

-          bouwvolume:

 • bouwdiepte:
  • nieuwe uitbouw gelijkvloers brengt de totale bouwdiepte op circa 14,89 meter over een breedte van circa 10,66 meter;
  • nieuwe uitbouw eerste verdieping met extra diepte circa 4,25 meter over een breedte van circa 6,92 meter;

-          gevelafwerking:

 • gevelsteen grijs gekaleid;
 • buitenschrijnwerk en garagepoort zwart aluminium;
 • nieuwe raamopeningen;
 • zwarte gevelpanelen;
 • glazen balustrade;

-          inrichting:

 • tegel- en klinkerverharding voor garage en inkom woning;
 • verharding terras met afwatering en infiltratie op eigen terrein.

 

Inhoud van de aanvraag

-          uitbreiden van het volume op het gelijkvloers en de eerste verdieping;

-          wijzigen van de voorgevel;

-          vergroten van raamopeningen;

-          doorvoeren van interne constructieve werken;

-          slopen bestaande trap;

-          plaatsen nieuwe trap met nieuwe openingen.

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Agentschap Wegen en Verkeer/ AWV - District Antwerpen Vergunningen

6 september 2022

22 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

6 september 2022

5 oktober 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de bouwcode.
 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009. 
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag. 

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

Voorliggende aanvraag omvat geen functiewijziging. De bestaande functie van eengezinswoning blijft behouden en is daarmee in harmonie met de kenmerkende woonfuncties in de straat.

 

Visueel-vormelijke elementen

De aanvraag heeft betrekking op een vrijstaande woning in de Oosterveldlaan. Het pand is opgericht in 1956 als architectenwoning naar een ontwerp van Herman Huygh (zoon van architect Jef Huygh). Het pand heeft geen erfgoedstatuut, maar wordt omwille van zijn specifieke architecturale vormgeving wel als inventariswaardig beschouwd. Omwille van deze reden is er advies gevraagd aan de stedelijke dienst monumentenzorg. De beoordeling in het advies luidt alsvolgt: ‘De architectenwoning bevat ontegensprekelijk een hoge architecturale waarde en is vrij uniek door zijn specifieke verschijningsvorm waarbij de kenmerken van de cottage-stijl (rieten dak, dakvorm en inplanting) werden gecombineerd met een modernistische vormentaal van onder meer schrijnwerk, geveluitwerking en ruimtelijkheid van het interieur. De architect dient in 1973 een aanvraag in tot verbouwing van het pand. De wijzigingen beperkten zich tot zij- en achtergevel. De oorspronkelijke verschijningsvorm van de voorgevel bleef bewaard.

(…) De aangevraagde werken omvatten de verbouwing en uitbreiding van het pand. Het kenmerkende schrijnwerk wordt vervangen door nieuw schrijnwerk in donkergrijs aluminium en de gevels worden voorzien van een grijze kaleilaag. In functie van de herinrichting van de woning, worden de raamopeningen van de zijgevels gewijzigd. Achteraan wordt een uitbouw voorzien met uitbreiding van het rieten dakvolume.

Het pand kende reeds een aantal wijzigingen in het verleden, maar de oorspronkelijke verschijningsvorm van de voorgevel bleef wel bewaard. Door de vooropgestelde wijzigingen aan de kenmerkende schrijnwerkgehelen en een gevelafwerking met een (voor de jaren ’50) zeer atypische kaleilaag verliest het pand nu wel een groot deel van zijn identiteit en authenticiteit. Dit wordt vanuit oogpunt monumentenzorg sterk betreurd. Zonder afbreuk te willen doen aan voorliggend ontwerp, maar gelet op de hoge architecturale waarde (gekoppeld aan oorspronkelijke architect) van het bestaande pand, willen we de aanvrager uitnodigen om het ontwerp van de voorgevel te herbekijken in functie van de erfgoedwaarde van het pand. De stedelijke dienst monumentenzorg adviseert de aanvraag daarom voorwaardelijk gunstig en is zeker bereikbaar om de uitwerking van de voorwaarden met de aanvrager en ontwerper in detail te bekijken:

-        behoud van bestaand schrijnwerk of vernieuwing schrijnwerk voorgevel naar oorspronkelijk model (raamverdeling en witte kleur van ramen (steellook), deur en poort (wit hout) – in combinatie met houten onderpanelen). Detailtekeningen van het schrijnwerk zijn voorafgaand aan de bestelling en plaatsing ervan ter goedkeuring voor te leggen aan de stedelijke dienst monumentenzorg;

-        afwerking gevelmetselwerk met een witte schilderlaag ipv grijze kaleilaag (alle gevels).

Het advies van monumentenzorg wordt gevolgd. De voorwaarden zullen overgenomen worden.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De aanvraag voorziet het slopen van de keuken, veranda en terrasoverkapping achteraan de woning. Op deze locatie wordt een nieuwe uitbreiding voorzien van twee bouwlagen. Op het gelijkvloers zal hier een keuken met eetkamer en berging ingericht worden. Op de eerste verdieping is er plaats voor een bijkomende slaapkamer. Verder situeren de werken zich binnen het bestaande volume in functie van een beter intern ruimtegebruik. Het voorstel is ruimtelijk aanvaardbaar.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Mits het naleven van de gestelde voorwaarden voldoet de woning aan de actuele eisen wat betreft hinderaspecten, gezondheid en gebruiksgenot.

 

Het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer is als voorwaardelijk gunstig opgeladen in het Omgevingsloket, maar het is een gunstig advies zonder voorwaarden. Om die reden kunnen geen voorwaarden uit dit advies overgenomen worden.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. Na uitvoering van de werken te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

2. Het schrijnwerk in de voorgevel naar oorspronkelijk model te voorzien (raamverdeling en witte kleur van ramen (steellook), deur en poort (wit hout) in combinatie met houten onderpanelen). Detailtekeningen van het schrijnwerk voorafgaand aan de bestelling en plaatsing voor te leggen aan de stedelijke dienst monumentenzorg.

3. Het gevelmetselwerk met een witte schilderlaag te voorzien in plaats van met een grijze kaleilaag.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

14 juli 2022

Volledig en ontvankelijk

6 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

5 november 2022

Verslag GOA

19 oktober 2022

naam GOA

Wim Van Roosendael

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. Na uitvoering van de werken te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

2. Het schrijnwerk in de voorgevel naar oorspronkelijk model te voorzien (raamverdeling en witte kleur van ramen (steellook), deur en poort (wit hout) in combinatie met houten onderpanelen). Detailtekeningen van het schrijnwerk voorafgaand aan de bestelling en plaatsing voor te leggen aan de stedelijke dienst monumentenzorg.

3. Het gevelmetselwerk met een witte schilderlaag te voorzien in plaats van met een grijze kaleilaag.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.