Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08677 - Omgevingsvergunning. Melding overdracht - Paleisstraat 83. District Antwerpen. Dossiernummer OMV_2022132404 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08677 - Omgevingsvergunning. Melding overdracht - Paleisstraat 83. District Antwerpen. Dossiernummer OMV_2022132404 - Goedkeuring 2022_CBS_08677 - Omgevingsvergunning. Melding overdracht - Paleisstraat 83. District Antwerpen. Dossiernummer OMV_2022132404 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Dossiernummer: OMV_2022132404
Melder: Xavier Dewulf namens G&V Servicestations nv
Inrichtingsnummer: 20221004-0009 (XL - Antwerpen 1)
Omschrijving: de overname van een vergunning voor het exploiteren van een tankstation
Locatie: Paleisstraat 83 te 2018 Antwerpen
Datum indiening: 6 oktober 2022

G&V Servicestations nv wenst de milieuvergunning over te nemen van GLA Servicestations nv voor de exploitatie van een tankstation gelegen aan de Paleisstraat 83 te 2018 Antwerpen met referentie MLAV1/12-314.

Argumentatie

Het college heeft deze melding onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het omgevingsvergunningsdecreet en -besluit en de latere decreten en uitvoeringsbesluiten.

De deputatie verleende op 21 maart 2013 een milieuvergunning klasse 1 aan GLA Servicestations nv voor de exploitatie van een tankstation aan de Paleisstraat 83 te 2018 Antwerpen (MLAV1/12-314). Deze vergunning is geldig tot 1 maart 2033.

G&V Servicestations nv meldde op 6 oktober 2022 de overname van de vergunning met referentie MLAV1/12-314. De rubrieken worden als volgt geactualiseerd: 

IIOA

oude rubriek

geactualiseerde rubriek

lozen van bedrijfsafvalwater 1 m³/uur

3.4.1.a

3.4.1°a)

brandstofverdeelinstallatie met zes verdeelslangen

17.3.9.3

6.5.2°

opslag van 10.000 liter diesel - 8.300 kg

17.3.6.1.b

17.3.2.1.1.1°b)

opslag van 18.300 liter benzine -13.725 kg

17.3.4.2.a.2

17.3.2.2.2°a)

 

Er werden geen bijzondere voorwaarden opgelegd.

In het kader van deze melding werd de geldigheid van de vergunning niet onderzocht. Dit besluit is bijgevolg geen bewijs van geldigheid van vergunning.

Juridische grond

De melding van overdracht wordt getoetst aan de bepalingen die zijn opgenomen in de hierna vermelde
wetgeving:

  • het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, zoals gewijzigd bij latere decreten;
  • het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van bovenvermeld decreet betreffende de omgevingsvergunning, zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 97 van het omgevingsvergunningsbesluit is het college de overheid die bevoegd is voor het project vóór de overdracht conform artikel 15 van het omgevingsvergunningsdecreet.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt akte van de melding van overname door G&V Servicestations nv van de vergunning met referentie MLAV1/12-314. De geactualiseerde toestand is als volgt:  

RubriekOmschrijvingGecoördineerd
3.4.1°
het lozen van maximaal 2 m³/uur bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in artikel 3 van bijlage 2.3.1 van Vlarem II;
1 m³/uur
6.5.2°
brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, namelijk installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen, bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en) met meer dan twee verdeelslangen;
6 verdeelslangen
17.3.2.1.1.1°b)
opslag van gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt hoger dan of gelijk aan 55°C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton als de inrichting niet hoort bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt;
8.300 kg
17.3.2.2.2°a)
opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 90 ton in uitsluitend ondergrondse houders.
13.725 kg

Artikel 2

Het college beslist dat de vergunning duurt tot 1 maart 2033, de eindtermijn van de lopende vergunning.

Artikel 3

Het college wijst er op dat de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II, verbonden aan de overgedragen Vlarem-rubrieken, van toepassing blijven.

Artikel 4

Het college beslist dat volgende slotbepaling van toepassing is:

  1. voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het omgevingsvergunningsdecreet;
  2. elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het omgevingsvergunningsbesluit;
  3. een hernieuwing van een omgevingsvergunning of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en de 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.