Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08723 - Bestek GAC_2022_02202. Raamovereenkomst voor het huren van huisvuilwagens, veegmachines, kippers met kraan, containertrekkers en fietspadstrooiers - Bestek en procedure - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08723 - Bestek GAC_2022_02202. Raamovereenkomst voor het huren van huisvuilwagens, veegmachines, kippers met kraan, containertrekkers en fietspadstrooiers - Bestek en procedure - Goedkeuring 2022_CBS_08723 - Bestek GAC_2022_02202. Raamovereenkomst voor het huren van huisvuilwagens, veegmachines, kippers met kraan, containertrekkers en fietspadstrooiers - Bestek en procedure - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De raamovereenkomst GAC_2018_00426 voor het huren van bepaalde voertuigen voor stadsreiniging vervalt op 19/02/2023. Om op piekmomenten de service naar de burger te kunnen blijven garanderen, wenst de bedrijfseenheid Stadsbeheer een raamovereenkomst voor het bijkomend huren van dergelijke voertuigen te sluiten. Op die manier heeft de aanbestedende overheid garantie op een snelle beschikbaarheid. Als aanvulling op het wagenpark van stadsreiniging, en om piekmomenten op te vangen, wordt bijgevolg een nieuwe raamovereenkomst geplaatst waarbij de verhuurder op een flexibele wijze en op afroep het gevraagde materieel ter beschikking zal stellen.

Argumentatie

De inschrijver dient aan te tonen dat hij voldoende bekwaam is om deze opdracht tot een goed einde te brengen. De geschiktheid van de kandidaat wordt beoordeeld aan de hand van minimum 3 referenties met betrekking tot het verhuren van machines die gebruikt kunnen worden in kader van het van het onderhouden/schoonhouden openbaar domein, voornamelijk huisvuilwagens, veegmachines, kippers met kraan, fietspadstrooiers en containertrekkers. De opdrachten waarop de voormelde referenties betrekking hebben, werden uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar, en hebben afzonderlijk een waarde van minimaal 50.000 euro (exclusief btw.)

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met de  volgende gunningscriteria:

  1.  Prijs op een totaal van 50 punten;
  2.  Kwaliteit op een totaal van 35 punten;
  3.  Dienstverlening op een totaal van 15 punten.

Juridische grond

In toepassing van artikel 35, eerste lid, 1° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij openbare procedure.

In toepassing van artikel 36, §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, kan de aanbestedende overheid de in artikel 36, §1, tweede lid bepaalde termijn van ten minste 35 dagen voor de ontvangst van de offertes met vijf dagen verkorten indien de offertes langs elektronische weg worden ingediend overeenkomstig de door en krachtens artikel 14, §1, tweede lid en §§5 tot 7, bepaalde regels betreffende de elektronische platformen.

Overeenkomstig en binnen de grenzen van artikel 71 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten legt de aanbestedende overheid aan de kandidaten of inschrijvers selectiecriteria op als voorwaarde voor deelname.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

In toepassing van de artikelen 2, 6° en 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal de stad Antwerpen optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze gecentraliseerde aankoopactiviteiten en aanvullende aankoopactiviteiten verricht die bestemd zijn voor andere aanbesteders die in de opdrachtdocumenten zijn aangeduid.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 5° van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stelt dat het college bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur.

Algemene financiële opmerkingen

Bij deze raamovereenkomst treedt de stad op als aankoopcentrale voor de aankoopgroep van de stad Antwerpen. Indien andere entiteiten dan de stad afnemen op deze raamovereenkomst, zal dat gebeuren in eigen naam en voor eigen rekening. De vastleggingen voor die deelopdrachten zullen dan ook op de eigen budgetten gebeuren.

Deze raamovereenkomst voorziet in de huur van huisvuilwagens, veegmachines, kippers met kraan, containertrekkers en fietspadstrooiers gedurende een periode van 4 jaar. Deze uitgaven worden verrekend op exploitatiekredieten.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt bestek GAC_2022_02202 voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het huren van huisvuilwagens, veegmachines, kippers met kraan, containertrekkers en fietspadstrooiers goed en keurt eveneens goed dat:

  •  hiervoor een openbare procedure met Europese bekendmaking wordt uitgeschreven;
  • de stad voor deze opdracht optreedt als aankoopcentrale voor de groep Antwerpen.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
huren van huisvuilwagens, veegmachines, kippers met kraan, containertrekkers en fietspadstrooiers
  budgetplaats: 5378000000
budgetpositie: 61413 
functiegebied: 2WNS040101A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA050300
budgetperiode: 2300, 2400, 2500,2600 en 2700
met orderbonsBijlagen

  • 02202_20221006_Bijkomende bijlagen_toelichtingen.pdf
  • 02202_Inventaris.xls
  • 02202_20221006_bestek.pdf