Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08669 - Omgevingsvergunning - OMV_2022112356. Kruidenlaan 54. District Ekeren - Weigering

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08669 - Omgevingsvergunning - OMV_2022112356. Kruidenlaan 54. District Ekeren - Weigering 2022_CBS_08669 - Omgevingsvergunning - OMV_2022112356. Kruidenlaan 54. District Ekeren - Weigering

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022112356

Gegevens van de aanvrager:

Jan Groven met als adres Isenbaertlei 6 te 2930 Brasschaat

Ligging van het project:

Kruidenlaan 54 te 2180 Ekeren (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 35 sectie F nr. 206C4

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

aanleggen van parkeer gelegenheid op eigen terrein

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          20/11/2020: vergunning (OMV_2020078775) voor het verbouwen en omvormen van een handelspand naar een meergezinswoning;

-          01/06/1966: vergunning (803#6080) voor het bouwen van autoboxen;

-          28/08/1963: vergunning (803#5080) voor het bouwen van een winkelhuis.

 

Vergunde toestand

-          functie:

 • meergezinswoning met 2 wooneenheden;
 • 10 garageboxen, achteraan op het perceel;

-          bouwvolume:

 • 2 bouwlagen onder hellend dak; 
 • bouwdiepte van 16 meter gelijkvloers en 10 meter op 1ste verdieping;
 • extra fietsenberging in de achtertuin, links van de garages;

-          gevelafwerking:

 • rode gevelsteen;
 • plint uit blauwe hardsteen;
 • wit buitenschrijnwerk;

-          inrichting:

 • dakterras op platte dak van achterbouw, op 1ste verdieping;
 • groene voortuin met oprit aan rechterzijde;
 • achtertuin horende bij nieuwe gelijkvloerse woongelegenheid;
 • rijweg, aan rechterzijde, naar achteren, in functie van garageboxen.

 

Bestaande toestand

-          de vergunde toestand (OMV_2020078775) werd nog niet uitgevoerd;

-          functie:

 • handelspand met gelijkvloerse winkelruimte en magazijn, met bovenliggende woongelegenheid;
 • 10 garageboxen in de achtertuin;

-          bouwvolume:

 • 2 bouwlagen onder hellend dak; 
 • bouwdiepte conform vergunde toestand;

-          gevelafwerking:

 • gevelbrede vitrine in de voorgevel;
 • rode gevelsteen;
 • plint uit blauwe hardsteen;
 • wit buitenschrijnwerk;

-          inrichting:

 • voortuin en terrein met garageboxen volledig verhard met klinkers.

 

Nieuwe toestand

-          conform nog uit te voeren vergunde toestand, afgezien van:

 • inrichting:
  • inrichten van een autostalplaats, van 5 x 2,50 m, op de bestaande verharding tegen de zijgevel van het pand, door middel van lijnmarkering.

 

Inhoud van de aanvraag 

-          voorzien van een extra autostalplaats, door lijnmarkering op de bestaande verharding.

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

5 september 2022

15 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

5 september 2022

6 september 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het bijzonder plan van aanleg BPA nr. 17C De Bist, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 15 juli 1997. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zones: strook voor bijgebouwen, strook voor binnenplaatsen en tuinen-1, strook voor hoofdgebouwen-1, voortuinstrook en openbare weg.

 

(Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het bijzonder plan van aanleg.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag is strijdig met volgende bepalingen van de bouwcode:

 • artikel 30 – Autostalplaatsen en autoparkeerplaatsen: er wordt voor het comfortabel bereiken en in- en uitrijden van parkeerplaatsen en garageboxen een minimale maat gehanteerd voor de rijweg in kwestie; uit het advies van de bevoegde dienst mobiliteit blijkt dat betreffende maat hier niet gehaald wordt. Het advies in kwestie luidt als volgt:

 

“Gezien de beperkte afstand achter garagebox 9, dewelke niet minstens 6 m bedraagt, is dit voor de dienst mobiliteit geen nuttige plaats meer.”

 

Bovendien blijkt de extra plaats niet te voldoen aan de minimale maatvereisten inzake inrichting, dit aangezien hoekplaatsen (die aan één zijde worden begrensd door een muur) minimaal 2,80 m breed dienen te zijn – in dat geval zou de voorziene doorrijbreedte nog geringer worden dan nu reeds het geval is.

 

Op deze wijze wordt het effect van de extra aan te brengen parkeerplaats dan ook zonder meer tenietgedaan en is het dan ook niet nuttig betreffende toe te laten. Er kan met de voorgestelde plaats ook niet geschoven worden, gelet onder andere op de positie van de voordeur van de meergezinswoning, noch kan deze op een ruimtelijk aanvaardbare manier op een andere locatie op het eigen terrein worden voorzien.

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.
 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
 

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.


-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Beoordeling afwijkingen van de voorschriften

Er zijn geen gegronde redenen om af te wijken van de geldende voorschriften.

 

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag voorziet het aanbrengen van een extra parkeerplaats (op het eigen terrein) bij een vergunde meergezinswoning en gelet op de verenigbaarheid van laatstgenoemde functie met de specifieke bestemmingsvoorschriften van het van kracht zijnde ordeningsplan, is er in deze dan ook effectief sprake van een correcte functionele inpasbaarheid.

 

Schaal - ruimtegebruik – bouwdichtheid

Er worden geen wijzigingen voorzien aan de vergunde volumetrie waardoor het advies inzake schaal en ruimtegebruik zonder meer gunstig is.

 

Visueel-vormelijke elementen

Er worden geen aanpassingen voorzien in het bestaande materiaalgebruik – het hanteren van een witte belijning op de bestaande verharding is vanuit visueel oogpunt aanvaardbaar in de gebouwde context.

Het advies voor dit deelaspect van de aanvraag is bijgevolg eenduidig gunstig.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de inhoud van de aanvraag geen impact heeft op de parkeerbehoefte.

De aanvraag voorziet het aanbrengen van een extra parkeerplaats op eigen terrein louter om daarmee de in de eerdere vergunning opgelegde voorwaarde van afkoop van een parkeerplaats op te heffen.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te weigeren, omwille van onverenigbaarheden met de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

22 augustus 2022

Volledig en ontvankelijk

5 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

4 november 2022

Verslag GOA

14 oktober 2022

naam GOA

Gerd Cryns

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning te weigeren.

Artikel 3

De plannen waarvan het overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, maken integraal deel uit van dit besluit.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.