Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08659 - Omgevingsvergunning - OMV_2022045916. Duivelshofstraat 45. District Borgerhout - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08659 - Omgevingsvergunning - OMV_2022045916. Duivelshofstraat 45. District Borgerhout - Goedkeuring 2022_CBS_08659 - Omgevingsvergunning - OMV_2022045916. Duivelshofstraat 45. District Borgerhout - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022045916

Gegevens van de aanvrager:

Dave en Ann Deblauwe - Jacobs met als adres Duivelshofstraat 45 te 2140 Borgerhout (Antwerpen)

Ligging van het project:

Duivelshofstraat 45 te 2140 Borgerhout (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 26 sectie B nr. 861S4

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

verbouwen van een eengezinswoning met wijzigen van het voorgevelschrijnwerk

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          02/09/2020: proces verbaal (11002_2020_12935_VPV) voor het uitvoeren van werken zonder voorafgaande vergunning;

-          28/10/2016: vergunning (20161823) voor het isoleren van de voorgevel en afwerken met crepi;

-          31/08/2007: vergunning (3238#392) voor het wijzigen van de functie van 2 appartementen naar eengezinswoning;

-          16/01/1967: vergunning (180#1732) voor het aanbouwen van een terras op de eerste en tweede verdieping in aansluiting met de bouwvergunning C/66/233;

-          05/09/1966: vergunning (180#1626) voor het bouwen van een appartementsgebouw met twee verdiepingen.

 

Vergunde toestand

-          functie: eengezinswoning (wonen);

-          bouwvolume:

 • ingesloten beletage woning van 3 bouwlagen met een plat dak;
 • bouwhoogte van circa 9 meter;
 • bouwdiepte van circa 13 meter;
 • open ruimte van circa 75 m²;

-          gevelafwerking:

 • voorgevel in rode baksteen met een gevelpint in beton;
 • voorgevelschrijnwerk in grijs aluminium op de eerste verdieping en goudkleurig aluminium op de tweede verdieping;
 • voordeur in goudkleurig aluminium;
 • garagepoort in wit staal;
 • aan de achtergevel 2 uitpandige balkons in deels gecementeerde rode baksteen;

-          inrichting:

 • noodzakelijke toegangen in de voortuin verhard;
 • septische put van 3000l onder het gebouw.

 

Bestaande toestand

Conform de vergunde toestand met volgende aanvullingen/wijzigingen:

-          bouwvolume:

 • interne constructieve wijzigingen;

-          gevelafwerking:

 • het volledige voorgevelschrijnwerk in kwartsgrijs pvc met deels gewijzigde indeling;
 • sectionaalpoort in kwartsgrijs aluminium;
 • voordeur in kwartsgrijs pvc met gewijzigde indeling;
 • aan de achtergevel één uitpandig balkon op de eerste verdieping in een grijs gelakte staalconstructie;

-          inrichting:

 • verplaatste septische put naar de voortuin met onbekend volume.

 

Nieuwe toestand

Conform de vergunde toestand met volgende aanvullingen/wijzigingen:

-          bouwvolume:

 • interne constructieve wijzigingen;

-          gevelafwerking:

 • het volledige voorgevelschrijnwerk in kwartsgrijs pvc met deels gewijzigde indeling;
 • sectionaalpoort in kwartsgrijs aluminium;
 • voordeur in kwartsgrijs pvc met gewijzigde indeling;
 • aan de achtergevel één uitpandig balkon op de eerste verdieping in een grijs gelakte staalconstructie;

-          inrichting:

 • verplaatste septische put naar de voortuin met onbekend volume.

 

Inhoud van de aanvraag

-          wijzigen van de voorgevel;

-          wijzigen van de gevelopeningen en de terrassen aan de achtergevel;

-          doorvoeren van interne constructieve werken.

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend(e) punt(en):

 • artikel 43 Septische putten:
  de septische put werd verplaatst. Er zijn echter geen afmetingen terug te vinden, waardoor het onduidelijk is of deze voldoet.
   

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

De grondplannen worden niet éénduidig aangeleverd. Op het grondplan van de nieuwe toestand van de eerste verdieping houdt het balkon 1,80 meter afstand van de linker perceelsgrens en 1,86 meter afstand van de rechter perceelsgrens, net zoals op het aanzicht van de achtergevel. Op het grondplan van de nieuw toestand van het gelijkvloers worden echter niet dezelfde afstanden weergegeven. Ook op het grondplan van de tweede verdieping is het niet duidelijk of er een balkon op de tweede verdieping wordt voorzien. Een balkon op de tweede verdieping wordt niet weergegeven op het aanzicht van de achtergevel en op de snede. Bijgevolg wordt de aanvraag beoordeeld ervan uitgaande dat er enkel op de eerste verdieping een balkon wordt voorzien op 1,80 meter afstand van de linker perceelsgrens en 1,86 meter afstand van de rechter perceelsgrens.

 

Om de aanvraag in overeenstemming te brengen met artikel 43 van de bouwcode wordt als voorwaarde bij de vergunning opgelegd een septische put te voorzien conform dit artikel.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

Het balkon aan de achterzijde op de tweede verdieping wordt gesupprimeerd. Het uitpandig balkon uit baksteen aan de achterzijde op de eerste verdieping wordt vervangen door een stalen constructie die steunt op de begane grond. De wijzigingen van de afmetingen ten opzichte van de laatst vergunde toestand zijn beperkt. De diepte blijft gelijk en de breedte breidt uit met 14 cm. Er is geen sprake van een onaanvaardbare inkijk naar de aanpalende percelen toe. Het volume is qua schaal en ruimtegebruik inpasbaar in de omgeving.

 

Visueel-vormelijke elementen

Het buitenschrijnwerk wordt gewijzigd naar kwartsgrijs pvc buitenschrijnwerk en in de voorgevel wordt een sectionaalpoort in kwartsgrijs aluminium voorzien. De omgeving wordt voornamelijk gekenmerkt door origineel zilver buitenschrijnwerk. Het wijzigen naar kwartsgrijs buitenschrijnwerk is niet storend voor het straatbeeld en stedenbouwkundig aanvaardbaar. De achtergevel wordt wit bepleisterd en het balkon wordt voorzien in een grijze stalen constructie met grijze metalen spijlen. De materiaalkeuzes voor de achterzijde zijn niet kenmerkend in de nabije omgeving maar ruimtelijk aanvaardbaar binnen deze stedelijke context.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. Een septische put te voorzien conform artikel 43 van de bouwcode.

2. Na uitvoering van de werken te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

11 juli 2022

Volledig en ontvankelijk

9 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

8 november 2022

Verslag GOA

19 oktober 2022

naam GOA

Wim Van Roosendael

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. Een septische put te voorzien conform artikel 43 van de bouwcode.

2. Na uitvoering van de werken te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.